617215EPIDEMIOLOGY
วิทยาการระบาด
สังกัดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์, อนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต4 (4-0-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:617216
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร10:00-12:00B4101BC36032040M    
  พุธ08:00-10:00B5101B2C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวาสอบกลางภาค: 17 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1140 17 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1141 17 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B3103 17 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B3104
สอบประจำภาค: 2 พ.ย. 2561 เวลา 16:30 - 18:30 อาคาร B ห้อง B1123
2 พ.ย. 2561 เวลา 16:30 - 18:30 อาคาร B ห้อง B1125
2 พ.ย. 2561 เวลา 16:30 - 18:30 อาคาร B ห้อง B3103
2 พ.ย. 2561 เวลา 16:30 - 18:30 อาคาร B ห้อง B3104
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.