235101PRINCIPLES OF MANAGEMENT
หลักการจัดการ
สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม, เทคโนโลยีการจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์15:00-18:00B5101B2C1441431M    
อาจารย์: อาจารย์รัชฎาพร วิสุทธากร


สอบกลางภาค: 14 ม.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1203 14 ม.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1205 14 ม.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1207
สอบประจำภาค: 6 มี.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1113
6 มี.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1115
6 มี.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1117
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.