530211MECHANICS OF MATERIALS I
กลศาสตร์วัสดุ 1
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมโยธา
หน่วยกิต4 (4-0-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 530201 หรือ
ENG30 2001
รายวิชาต่อเนื่อง:521312, 521322, 521327, 521353, 521444, 525210, 525210, 525304, 525340, 525341, 525364, 525457, 525458, 530212, 530312, 530312, 530313, 530314, 530321, 530416, 531302, 531314, 531405, 533368, 535313, 535465, 535466, 536301, 536340, 536427, 537306, 537315, 537450, 538301, 538303, 538316, 540302, 540416
รายวิชาเทียบเท่า:ENG30 2002, 530211
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-10:00B3101BC3453378W    
  พฤหัสบดี08:00-10:00B3101BC      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์
สอบกลางภาค: 15 พ.ค. 2561 เวลา 17:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง B1113 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
15 พ.ค. 2561 เวลา 17:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง B1208 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
15 พ.ค. 2561 เวลา 17:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง B1209 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
15 พ.ค. 2561 เวลา 17:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง B3101 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
15 พ.ค. 2561 เวลา 17:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง B3102 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
15 พ.ค. 2561 เวลา 17:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง B3103 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
15 พ.ค. 2561 เวลา 17:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง B3104 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 28 มิ.ย. 2561 เวลา 16:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง B1123 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
28 มิ.ย. 2561 เวลา 16:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง B1210 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
28 มิ.ย. 2561 เวลา 16:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง B3101 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
28 มิ.ย. 2561 เวลา 16:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง B3102 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
28 มิ.ย. 2561 เวลา 16:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง B3103 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
28 มิ.ย. 2561 เวลา 16:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง B3104 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
  02 จันทร์10:00-12:00B3104BC30128417W    
  พฤหัสบดี10:00-12:00B5101B2C      
อาจารย์: ศาสตราจารย์ ดร.อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์
สอบกลางภาค: 15 พ.ค. 2561 เวลา 17:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง B1113 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
15 พ.ค. 2561 เวลา 17:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง B1208 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
15 พ.ค. 2561 เวลา 17:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง B1209 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
15 พ.ค. 2561 เวลา 17:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง B3101 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
15 พ.ค. 2561 เวลา 17:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง B3102 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
15 พ.ค. 2561 เวลา 17:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง B3103 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
15 พ.ค. 2561 เวลา 17:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง B3104 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 28 มิ.ย. 2561 เวลา 16:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง B1123 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
28 มิ.ย. 2561 เวลา 16:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง B1210 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
28 มิ.ย. 2561 เวลา 16:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง B3101 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
28 มิ.ย. 2561 เวลา 16:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง B3102 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
28 มิ.ย. 2561 เวลา 16:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง B3103 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
28 มิ.ย. 2561 เวลา 16:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง B3104 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.