202211THINKING FOR DEVELOPMENT
การคิดเพื่อการพัฒนา
สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี09:00-12:00B4101BC15021219283W    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญกมล ดอนขวา
อาจารย์จุฬาภรณ์ บัวขาว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพทวี โชควศิน
อาจารย์ นายแพทย์ ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล
อาจารย์ ดร.ฉัตรชัย พิศพล
อาจารย์ แพทย์หญิงอารีรัตน์ สิริพงศ์พันธ์

สำรองสำหรับ: ชั้นปี 8
ชั้นปี 7
ชั้นปี 6
ชั้นปี 5
ชั้นปี 4
ชั้นปี 3
ชั้นปี 2
1500-0-1500
1500-3-1497
1500-16-1484
1500-34-1466
1500-60-1440
1500-91-1409
1500-77-1423
สอบกลางภาค: 11 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1113 11 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1115 11 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1116 11 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1117 11 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1119 11 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1121 11 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B2101 11 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B2102 11 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนAแถวA) 11 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนBแถวA) 11 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนCแถวA) 11 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนDแถวA) 11 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5101(แถวA) 11 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5201 11 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5202 11 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5203 11 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5204 11 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5205 11 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5206 11 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5207 11 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5208 (Active L) 11 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5209 11 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5210 11 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร F9 ห้อง F9131 11 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร F9 ห้อง F9341 11 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร F9 ห้อง F9345
สอบประจำภาค: 2 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1113
2 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1115
2 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1116
2 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1117
2 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1119
2 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B2102
2 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B2103
2 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนAแถวA)
2 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนBแถวA)
2 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนCแถวA)
2 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนDแถวA)
2 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5101(แถวA)
2 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5201
2 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5202
2 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5203
2 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5204
2 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5205
2 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5206
2 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5207
2 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5208 (Active L)
2 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5209
2 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5210
2 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร F9 ห้อง F9131
2 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร F9 ห้อง F9341
2 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร F9 ห้อง F9345
หมายเหตุ: สำหรับนศ.รหัสก่อนปี 2560
  02 พฤหัสบดี13:00-16:00B5101B2C70469410M    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญกมล ดอนขวา
อาจารย์จุฬาภรณ์ บัวขาว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพทวี โชควศิน
อาจารย์ นายแพทย์ ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล
อาจารย์ ดร.ฉัตรชัย พิศพล
อาจารย์ แพทย์หญิงอารีรัตน์ สิริพงศ์พันธ์

สำรองสำหรับ: ชั้นปี 8
ชั้นปี 7
ชั้นปี 6
ชั้นปี 5
ชั้นปี 4
ชั้นปี 3
ชั้นปี 2
600-0-600
600-0-600
600-3-597
600-12-588
600-28-572
600-29-571
600-0-600
สอบกลางภาค: 11 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1116 11 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1121 11 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B2101 11 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B2102 11 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนAแถวA) 11 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนBแถวA) 11 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนCแถวA) 11 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนDแถวA) 11 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5101(แถวA) 11 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5201 11 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5202 11 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5203 11 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5204 11 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5205 11 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5206 11 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5207 11 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5208 (Active L) 11 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5209 11 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5210 11 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร F9 ห้อง F9131 11 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร F9 ห้อง F9341 11 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร F9 ห้อง F9345
สอบประจำภาค: 2 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1116
2 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1119
2 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1121
2 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B2102
2 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B2103
2 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนAแถวA)
2 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนBแถวA)
2 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนCแถวA)
2 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนDแถวA)
2 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5101(แถวA)
2 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5201
2 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5202
2 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5203
2 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5204
2 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5205
2 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5206
2 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5207
2 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5208 (Active L)
2 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5209
2 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5210
2 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร F9 ห้อง F9131
2 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร F9 ห้อง F9341
2 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร F9 ห้อง F9345
หมายเหตุ: สำหรับนศ.รหัสก่อนปี 2560
Course Description
กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล ตรรกวิทยาแบบนิรนัยและอุปนัยเพื่อการวิเคราะห์การอ้างเหตุผล ความสมบูรณ์ของการอ้างเหตุผล แนวคิดเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในหนทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสนาและจริยธรรมเพื่อการพัฒนาการอยู่ร่วมกันของมนุษย์

Process of logical-analytical thinking; deductive and inductive logic for argument analysis; soundness of argument; conceptions in sufficiency economics for sustainable development; religions and ethics for development in quality of living.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.