103105CALCULUS III
แคลคูลัส 3
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์
หน่วยกิต4 (4-0-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 103102
รายวิชาต่อเนื่อง:103202, 103202, 103202, 103202, 103211, 103211, 103312, 421331, 421371, 421443, 424203, 424203, 424311, 424311, 424341, 424341, 424631, 425207, 429200, 429204, 430202, 434353, 434353, 521213, 521215, 521314, 521419, 521461, 524203, 524207, 524311, 524314, 524321, 524341, 525201, 525204, 525208, 525485, 525486, 526210, 526210, 527201, 527202, 527211, 527212, 529200, 529210, 530202, 531208, 531215, 533303, 533365, 534302, 536211, 551364, 551365, 581203, 582202, 583305, 585201, 585207, SCI03 2002
รายวิชาเทียบเท่า:103105, SCI03 1005
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์10:00-12:00B5101B2C600276324W    
  อังคาร11:00-13:00B5101B2C      
  พุธ13:00-15:00B4101BT      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ แก่นนาคำสอบกลางภาค: 11 ก.ย. 2560 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1112 11 ก.ย. 2560 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1114 11 ก.ย. 2560 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B2101 11 ก.ย. 2560 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B2102
สอบประจำภาค: 2 พ.ย. 2560 เวลา 16:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง B1208
2 พ.ย. 2560 เวลา 16:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง B2101
2 พ.ย. 2560 เวลา 16:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง B2102
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.