นักศึกษายืนยันสิทธิ์รับค่าลดหย่อนค่าลงทะเบียนเรียน
และค่าธรรมเนียมการศึกษา
รวมทั้งค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรนอกเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1/2564
ในภาคการศึกษาที่ 1/2564 นักศึกษาที่มีสัญชาติไทยที่มีสถานะ ดังนี้
1) ลงทะเบียนเรียน
2) รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
3) ลาพักการศึกษา
4) นักศึกษาที่ใช้เวลาเรียนเกินจากหลักสูตรที่กำหนด (หลักสูตรนอกเวลา)
ลดหย่อน 50% รอบสุดท้าย (เพิ่มเติม)
 1. กรณีนักศึกษาไม่ลงทะเบียน รับสิทธิ์ลดหย่อน จะต้องชำระเงินค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามข้อกำหนดของ กระทรวง อว.
 2. นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดหย่อนค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ได้ที่นี่
ตรวจสอบ_รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ลงทะเบียน
 ทั้งนี้ หากไม่ลงทะเบียนภายในกำหนด นักศึกษา จะต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายในส่วนของ อว. คือ ร้อยละ 30 นศ. จะได้รับลดหย่อนเฉพาะส่วนของ มทส. คือร้อยละ 20
นักศึกษายืนยันสิทธิ์รับค่าลดหย่อนค่าลงทะเบียนเรียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564
นักศึกษาสัญชาติไทย :
- FIRST DATE: 4/10/2564 8:30:00    - LAST DATE : 8/10/2564 16:30:00