ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5963270 นางสาวศิริพรรษา แย้มจอหอ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
2 B5980178 นางสาวปรียาภรณ์ ชุ่มกลาง SPORTS SCIENCE 1 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
3 B6119287 นางสาวภัควรรณ กมลกลาง BIOLOGY 1 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
4 B6119324 นางสาวชนิดาภา แก้วโอภาส BIOLOGY 1 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
5 B6119355 นายชิษณุ ครองยุทธ BIOLOGY 1 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
6 B6119386 นางสาวธวัลยา คำทอง BIOLOGY 1 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
7 B6119409 นางสาวชุติกาญจน์ จงจันทึก BIOLOGY 1 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
8 B6119447 นางสาวพีระญาณ์ จิระพิพัฒนาพร BIOLOGY 1 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
9 B6119492 นางสาวณัฐถาวรีย์ ณัฐตระกูลเลิศ BIOLOGY 1 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
10 B6119515 นางสาวทิพยาภรณ์ ทองอินทร์ BIOLOGY 1 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
11 B6119522 นางสาวภัทราพร ทอนศรี BIOLOGY 1 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
12 B6119591 นายอานนท์ บุญทา BIOLOGY 1 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
13 B6119621 นางสาวนันทนัช ปานสุขสานต์ BIOLOGY 1 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
14 B6119638 นางสาวกุลธิดา ผันกลาง BIOLOGY 1 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
15 B6119652 นางสาวนวพร พรมมาแข้ BIOLOGY 1 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
16 B6119690 นายศิลปชาติ พึ่งป่า BIOLOGY 1 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
17 B6119713 นางสาวภัทรานิษฐ์ โพธิกนิษฐ์ BIOLOGY 1 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
18 B6119751 นางสาวอรญา มาระวัง BIOLOGY 1 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
19 B6119935 นางสาวจุฑามาศ สัณหรัติ BIOLOGY 1 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
20 B6119966 นางสาวกนกรัตน์ สำแดงฤทธิ์ BIOLOGY 1 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
21 B6119997 นายวิศรุต เสียงไพรพันธ์ BIOLOGY 1 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
22 B6120047 นางสาวปิยนุช เอกอมร BIOLOGY 1 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
23 B6130169 นางสาวธวัลรัตน์ หอมหวลถิรจิต BIOLOGY 1 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
24 B6135126 นางสาวรุ่งนภา ธรรมสุข ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
25 B6120054 นางสาวอริสรา กลีบบัวขาว SPORTS SCIENCE 2 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
26 B6120061 นางสาวศิรภัสสร กุลัสนาม SPORTS SCIENCE 2 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
27 B6120078 นายณรงค์ฤทธิ์ เกียรตินอก SPORTS SCIENCE 2 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
28 B6120085 นางสาวอรวรรณ แก้วสีหาบุตร SPORTS SCIENCE 2 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
29 B6120092 นายนพณัฐ เขียนจัตุรัส SPORTS SCIENCE 2 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
30 B6120122 นางสาวเมธินี จำเริญพัฒน์ SPORTS SCIENCE 2 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
31 B6120139 นายวีรภัทร จิตภักดี SPORTS SCIENCE 2 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
32 B6120191 นายสุทธิชัย บุญสิน SPORTS SCIENCE 2 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
33 B6120214 นางสาวปรายฟ้า ปอกกระโทก SPORTS SCIENCE 2 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
34 B6120245 นายนุกูล พิศนอก SPORTS SCIENCE 2 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
35 B6120252 นางสาวเสาวภาคย์ พูลเพิ่ม SPORTS SCIENCE 2 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
36 B6120269 นายนวพรรษ แพงอนันต์ SPORTS SCIENCE 2 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
37 B6120283 นายชลันธร ภูมิคอนสาร SPORTS SCIENCE 2 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
38 B6120306 นางสาววิรัญญา มีสวัสดิ์ SPORTS SCIENCE 2 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
39 B6120313 นายชยพัทธ์ มุ่งเจริญกิจ SPORTS SCIENCE 2 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
40 B6120344 นางสาวธัญวรัตน์ วีระโห SPORTS SCIENCE 2 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
41 B6120351 นางสาวทรัพย์สิน สนิทมั่ง SPORTS SCIENCE 2 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
42 B6120382 นางสาวสุชานาด อิทธิสาร SPORTS SCIENCE 2 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
43 B6120412 นายสรสิช ทองเจริญ SPORTS SCIENCE 2 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
44 B6120429 นายนันทภพ บุญยะประสิทธิ์ SPORTS SCIENCE 2 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
45 B6120436 นายกฤษฎา มาลาศรี SPORTS SCIENCE 2 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
46 B6120443 นายพีรพัฒน์ วงค์คะสุ่ม SPORTS SCIENCE 2 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
47 B6120450 นายธนัชชัย ศรีจันทร์อินทร์ SPORTS SCIENCE 2 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
48 B6120467 นายนนทวัฒน์ สรรพวุธ SPORTS SCIENCE 2 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
49 B6120474 นายสิรวัฒน์ แสนกระจาย SPORTS SCIENCE 2 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
50 B6135270 นางสาวนราพร อัฐแป SPORTS SCIENCE 2 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
51 B6135287 นายณัฐพงศ์ ถนอมพลกรัง SPORTS SCIENCE 2 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
52 B6135331 นายปรัตถกร บัวใหญ่รักษา SPORTS SCIENCE 2 3 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
53 B6135355 นายนนพิพัฒน์ สุริวรรณ์ SPORTS SCIENCE 2 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
54 B6135379 นางสาวจุฬามณี แก้วสะเทือน SPORTS SCIENCE 2 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
55 B6063023 นางสาวปลายฟ้า รักษะประโคน ENVIRONMENTAL HEALTH 3 3 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
56 B6063641 นายวิศรุจน์ ดาวช่วย ENVIRONMENTAL HEALTH 3 3 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
57 B6064525 นายเดชา โตยิ่ง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 3 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
58 B6127091 นางสาวกานดา ฤทธิ์คือกรด ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
59 B6127138 นางสาวปิยฉัตร ภูมิผักแว่น ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
60 B6127220 นางสาวพลอยชมพู โปกทุน ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
61 B6127350 นางสาวอรปรียา โมกหอม ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
62 B6127435 นายกฤษณพล เกิดศิลป์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
63 B6127510 นางสาวปลายฟ้า ณะสีเสน ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
64 B6127558 นางสาวรุจิรา บุญประสิทธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
65 B6127640 นางสาวจิณณพัต มบขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
66 B6127695 นางสาวศิริบูรณ์ อากาศ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
67 B6127718 นางสาวพรชิตา ยอดเจริญ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
68 B6127794 นางสาวศศิประภา นิพิมาย ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
69 B6127879 นางสาวธัญชนก อุ่นดี ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
70 B6127985 นางสาววิภาวี มณีกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
71 B6128005 นางสาวธันยพร พงษ์พันธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
72 B6128234 นางสาวสโรชา สังข์วารี ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
73 B6128296 นางสาวจารุวรรณ์ จันทรมงคล ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
74 B6128357 นางสาวศิริลักษณ์ บุญเพ็ง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
75 B6128371 นางสาวดารารัตน์ ดีเลิศอัมพรพันธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
76 B6128388 นางสาวชนิดา จูแย้ม ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
77 B6128395 นางสาวศศิธร สาระพันธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
78 B6128432 นางสาววราภรณ์ ใจไหว ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
79 B6128449 นางสาวกัณทณีณัฐ เภสัชพินันต์กูล ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
80 B6128487 นางสาวฐิติพร มะลิวัลย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
81 B6128517 นางสาวปรัชญา ศรีสันต์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
82 B6134877 นางสาวศิรดา เตียนพลกรัง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
83 B6134891 นางสาวจิรารัตน์ ถือชัยภูมิ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
84 B6134945 นางสาวทาริกา ป้ำกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
85 B6134952 นายศุภวิชญ์ ศุภพิพัฒน์กุล ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
86 B6134969 นางสาวนภัสวรรณ หมั่นการ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
87 B6135089 นางสาวศิยารัตน์ หงษ์รัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
88 B6135249 นางสาวสุจารี หุตะจูฑะ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
89 B6127169 นางสาวปวรรณรัตน์ ดอนกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
90 B6127190 นายณัฐพงศ์ เพชรสีม่วง ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
91 B6127251 นางสาวกุลจิรา เสมอใจ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
92 B6127329 นายศิวัต บัวกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
93 B6127398 นางสาวธนัชภรณ์ ฝ่ายนา ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
94 B6127428 นางสาววรรณพร ตู้กลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
95 B6127473 นางสาวจิรวรรณ สระแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
96 B6127480 นางสาวอิสรีย์ ปัญจเสาวภาคย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
97 B6127527 นางสาวกาญจนาภา อาษาสนานนท์ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
98 B6127565 นางสาววิลาสินี เดิมน้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
99 B6127589 นางสาวพิมพ์ลภัส ชุมผาง ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
100 B6127596 นายธนากร ขำพิมาย ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
101 B6127633 นายเกริกรัฐ ฆ้องนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
102 B6127664 นายวิศรุต นพไธสง ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
103 B6127688 นางสาวนรีรัตน์ แก้วน้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
104 B6127701 นางสาวสุชานันท์ ทองห้าว ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
105 B6127862 นางสาวอัฑฒ์สรณ์ นามฮาต ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
106 B6127916 นางสาวตวงพร ทัดกิ่ง ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
107 B6128012 นางสาวกัญญาพัชร ชิงรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
108 B6128135 นางสาวนัจญวา โย๊ะหมาด ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
109 B6128241 นางสาวบุณฑริกา ศรีวรกุลวงศ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
110 B6128364 นางสาวนภาพร ไพรนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 4 3 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
111 B6128418 นางสาววราภรณ์ อุ่นเมือง ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
112 B6128425 นายสถาพร กลิ่นศรีสุข ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
113 B6128456 นางสาวนฐาชา ศักดา ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
114 B6128500 นางสาวนฤมล วงค์ศรีเทพ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
115 B6134730 นางสาวจุฑาทิพย์ จินดาภีร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
116 B6134976 นางสาวศศิธร ไม้เท้าแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
117 B6135010 นางสาวพรนิภา แสงแดง ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
118 B6135027 นางสาวศริสา ศิลาไวยากรณ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
119 B6135096 นางสาวทิพานัน สมคิด ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
120 B6135157 นางสาวสิริภัค พิมพ์บึง ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
121 B6135225 นางสาวกุลนิภา ดีรอบ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
122 B6135744 นางสาววาฮีดา บือโต ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
123 B6127060 นางสาวภูริชญา ขาวมะลัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
124 B6127077 นางสาวนภาภรณ์ เหม็งทะเหล็ก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 3 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
125 B6127121 นางสาวนิรุชา นามพรม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
126 B6127213 นางสาวจีรภา คงเป็นนิจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
127 B6127244 นางสาวชุติภา ขลิบทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
128 B6127305 นางสาวดรุณี ผองสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
129 B6127411 นางสาวชนัดดา เสวครบุรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
130 B6127442 นางสาวนันท์นภัส เจริญเมืองเพรียว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
131 B6127602 นางสาวธนาพร พงษ์สุวรรณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
132 B6127626 นายสุภี บุญเอิบ ENVIRONMENTAL HEALTH 5 3 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
133 B6127657 นางสาวลวัณรัตน์ แก้วเมืองกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
134 B6127923 นางสาวสิริรัตน์ ชนะภู OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
135 B6127954 นางสาวประวิสา พะนะจะโปะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
136 B6127961 นางสาวรพีพร ช่อรักษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
137 B6128036 นางสาวกัญญาพัชร ฉ่ำมะณี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
138 B6128050 นางสาวเอธิการ์ แก้วมุกดา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
139 B6128081 นางสาวกัญญานัฐ บุพศิริ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
140 B6128159 นางสาวเบญญาภา จงประเสริฐสกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
141 B6128197 นายอานนท์ อ่อนพฤกษ์ภูมิ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
142 B6128203 นางสาวสุทธิพร พรมพัฒน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
143 B6128258 นายบัณฑิต วิกัยโกศล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
144 B6128272 นางสาวจิรัชญา อินจันทึก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
145 B6128289 นางสาวดรุณี ยาเขียว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
146 B6128333 นายกิตติธัช แซ่ตั้ง ENVIRONMENTAL HEALTH 5 3 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
147 B6128463 นางสาวณัฐสุดา เขตเจริญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
148 B6128609 นางสาวกฤตพร วันทาแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
149 B6134716 นางสาวกัญญาภัค เหลืองพิกุลทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
150 B6134778 นางสาวดรุณี ประมูลจักโก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
151 B6134808 นางสาวณัฐชยา ศรีสุนทร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
152 B6134839 นางสาวปิยนุช มงคล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
153 B6134983 นางสาวรุ่งนภา นิลเลิศ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
154 B6134990 นายณัฐพงษ์ พลข่า OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
155 B6135041 นางสาวสริตา ยอดสุวรรณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
156 B6135164 นางสาวเบญจมาศ คงเสมอ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
157 B5963980 นางสาวกาญจนศิริ บวกไธสง ENVIRONMENTAL HEALTH 6 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
158 B6127084 นางสาวอรทัย อาจกล้า OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
159 B6127114 นางสาวนิดานุช ใจคำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
160 B6127145 นางสาวศศินภา สุปะทัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
161 B6127275 นางสาวพรพิมล ประชาพันธุ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
162 B6127282 นางสาวพิไลวรรณ ท่วมตะคุ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
163 B6127299 นางสาวจิรัฐติกาล รัมมะสังข์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 3 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
164 B6127343 นางสาวพิมพ์ลภัส ฮวดเฮง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
165 B6127374 นางสาวปรียา นิลไร่นา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
166 B6127404 นางสาวเปมิกา ผินสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
167 B6127541 นางสาวอาทิตยา มหาดพรม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
168 B6127671 นางสาวนันทฉัตร พดจังหรีด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
169 B6127725 นางสาวอัญชลี สีแสด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
170 B6127749 นางสาวพัชริดา นอกกระโทก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
171 B6127787 นางสาวฐิติพร พิมพ์กลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
172 B6127817 นางสาวจุฑาทิพย์ สืบสังข์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
173 B6127886 นางสาวแสงระวี น้อยพลี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
174 B6127930 นางสาวสุภาพร จันภิรมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
175 B6128029 นางสาวปริญญาพร พรมเพลง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
176 B6128074 นางสาวสุดารัตน์ ปัดถม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
177 B6128111 นางสาวปนัดดา อยู่ทองศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
178 B6128128 นางสาวนรินทร์ ชาวดร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
179 B6128142 นางสาวดรุณี สอนวงแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
180 B6128173 นางสาวมณีรัตน์ ไชยสิทธิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
181 B6134693 นางสาวนัดถมล มุสิกพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
182 B6134723 นางสาวฉัตรฤดี ไชยชะนะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
183 B6134754 นางสาวสุธางค์ หล่อนกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
184 B6134884 นางสาวปรารถนา แนววัน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
185 B6134907 นางสาววณัสนันท์ ฉิมเมือง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
186 B6135065 นางสาวปวีณา ถิ่นทัพไทย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
187 B6135232 นางสาวสุปราณี เตียเปิ้น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
188 B6135737 นางสาวอัสมา เจะเละ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
189 B5890644 นางสาวสุตาภัทร ภักดีธรรมคุณ SPORTS SCIENCE 7 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
190 B5953233 นางสาวสาวิตตรี จันทะนามศรี ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 7 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
191 B5980086 นางสาวพัชราภรณ์ นัยวิรัตน์ SPORTS SCIENCE 7 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
192 B5980161 นายเมธกานต์ สวัสดี SPORTS SCIENCE 7 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
193 B5980314 นายวิษณุ ศรีจันทร์ดี SPORTS SCIENCE 7 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
194 B5980543 นายจิรายุส ครุฑใจกล้า SPORTS SCIENCE 7 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
195 B5980550 นายนนทวัฒน์ ราคาแก้ว SPORTS SCIENCE 7 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
196 B5980932 นางสาววัชราภรณ์ เสียงดี SPORTS SCIENCE 7 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
197 B6051280 นางสาวชนม์นิภา เทพกลาง FOOD TECHNOLOGY 7 3 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
198 B6062132 นางสาวจิราวรรณ ผลรุ่ง ENVIRONMENTAL HEALTH 7 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
199 B6062606 นางสาวเปรมกมล บุบผา ENVIRONMENTAL HEALTH 7 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
200 B6063900 นางสาวปรียานุช พลอนันต์ ENVIRONMENTAL HEALTH 7 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
201 B6063924 นางสาวปัทมา อ่อนรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 7 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
202 B6064006 นางสาววิภาวี ดีทั่ว ENVIRONMENTAL HEALTH 7 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
203 B6064051 นางสาวณัฐริกา สดช้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 7 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
204 B6064174 นางสาวจรรยพร นิลชา ENVIRONMENTAL HEALTH 7 3 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
205 B6064181 นางสาวนงลักษณ์ พุทโธ ENVIRONMENTAL HEALTH 7 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
206 B6064938 นางสาวศศิธร ผลสมหวัง ENVIRONMENTAL HEALTH 7 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
207 B6080488 นายพงศพัศ ประทุมนาค SPORTS SCIENCE 7 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
208 B6080549 นายวรรณรัตน์ โฉสูงเนิน SPORTS SCIENCE 7 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
209 B6080556 นายชัยศิริ ดีสัมพันธ์ SPORTS SCIENCE 7 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
210 B6080587 นายณัฏฐวัตร นุ่นโชติ SPORTS SCIENCE 7 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
211 B6080594 นายชิษณุพงศ์ จันลุทิน SPORTS SCIENCE 7 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
212 B6080655 นายชานนท์ ศรีสายยนต์ SPORTS SCIENCE 7 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
213 B6080679 นายเกียรติศักดิ์ สังข์มิตร SPORTS SCIENCE 7 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
214 B6080693 นายพัชรพล สู้ศึก SPORTS SCIENCE 7 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
215 B6080730 นายสมพงษ์ อัคราช SPORTS SCIENCE 7 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
216 B6080747 นายสุรเชษฐ์ มะปะเข SPORTS SCIENCE 7 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
217 B6080785 นายศุภฤกษ์ สีทาแก SPORTS SCIENCE 7 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
218 B6080792 นายพิทยุตม์ ฉิ่งเนียม SPORTS SCIENCE 7 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
219 B6080808 นางสาวอภิญญา ศรีสันต์ SPORTS SCIENCE 7 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
220 B6080877 นางสาววิจิตรา ไพรบึง SPORTS SCIENCE 7 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
221 B6081041 นางสาวขวัญจิรา วรรณาเขียว SPORTS SCIENCE 7 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
222 B6120146 นายกิตติศักดิ์ แดงมั่นคง SPORTS SCIENCE 7 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
223 B5950263 นางสาวมะปราง น่านมูล ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 8 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
224 B5963324 นางสาวภัทราภรณ์ แทนค่ำ ENVIRONMENTAL HEALTH 8 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
225 B6060480 นางสาวสุมิตตา ประพรรณสุข ENVIRONMENTAL HEALTH 8 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
226 B6061487 นางสาวกาญจนา บัวกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 8 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
227 B6061555 นางสาวอาภาภรณ์ โพธิ์ชัยแสน ENVIRONMENTAL HEALTH 8 3 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
228 B6061616 นางสาวชลธิฌา พลสมบูรณ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 8 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
229 B6061791 นางสาวณัฐกาญณ์ จันธิราช ENVIRONMENTAL HEALTH 8 3 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
230 B6061883 นายรัชกาล คำสว่าง ENVIRONMENTAL HEALTH 8 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
231 B6061913 นางสาวนราพร กลิ่นจันทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 8 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
232 B6061968 นายภานุวัฒน์ เมืองเลน ENVIRONMENTAL HEALTH 8 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
233 B6062149 นางสาวศิริวรรณ ม่วงอร่าม ENVIRONMENTAL HEALTH 8 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
234 B6062156 นางสาวเจนจิรา ชมกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 8 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
235 B6062347 นางสาวนุจรินทร์ วิชัยกูล ENVIRONMENTAL HEALTH 8 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
236 B6062446 นางสาวกาญจนา มัธยมแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 8 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
237 B6062545 นางสาวสุภัคชญา เสริมทรัพย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 8 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
238 B6062668 นางสาวภัทราภรณ์ ตะราษี ENVIRONMENTAL HEALTH 8 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
239 B6062729 นางสาวศุภลักษณ์ หวังล้อมกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 8 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
240 B6062743 นางสาวศุภนุช ชูทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 8 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
241 B6063061 นางสาวกิติศญาพร คิดเห็น ENVIRONMENTAL HEALTH 8 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
242 B6063474 นางสาวธัญญารัช ชูสังข์ ENVIRONMENTAL HEALTH 8 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
243 B6063597 นางสาวอรัญญา พรีพรม ENVIRONMENTAL HEALTH 8 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
244 B6063825 นางสาวฑิราลักษณ์ พรีพรม ENVIRONMENTAL HEALTH 8 3 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
245 B6064020 นางสาวธัญญารัตน์ มัดศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 8 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
246 B6064594 นางสาวธีรนาฏ สุวรรณรัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 8 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
247 B6064686 นางสาวณัฐฐินันท์ ราชสีห์ ENVIRONMENTAL HEALTH 8 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
248 B6064693 นางสาววิไลวรรณ พรอันแสง ENVIRONMENTAL HEALTH 8 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
249 B6064730 นางสาววิสุดา ปะสาวะโถ ENVIRONMENTAL HEALTH 8 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
250 B6064761 นางสาวกาญจนา บุญขาว ENVIRONMENTAL HEALTH 8 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
251 B6064884 นางสาวสุภาพร กอบเขตรกรรม ENVIRONMENTAL HEALTH 8 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
252 B6064891 นางสาวกิติกาญจน์ กางรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 8 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
253 B6125844 นางสาวปาริชาติ อิ่มกลาง FOOD TECHNOLOGY 8 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
254 B6127572 นางสาวเนตรศศิธร เสนาจันทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 8 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
255 B6134761 นางสาวอริสา ด่านสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 8 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
256 B6127237 นายศตวรรษ ครองสระน้อย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 9 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
257 B6127459 นางสาวพอฤทัย แรงจบ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 9 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
258 B6127466 นางสาวกรรธิมา มีแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 9 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
259 B6127497 นางสาวกชพรรณ เกลื่อนสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 9 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
260 B6127503 นางสาวอุไรวรรณ เถียนสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 9 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
261 B6127534 นางสาวสิริลักษณ์ อ่องแดง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 9 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
262 B6127619 นางสาวภริสา คะสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 9 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
263 B6127732 นางสาวกชามาศ ฉ่ำสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 9 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
264 B6127756 นางสาวช่อทิพย์ หมุนดอน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 9 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
265 B6127763 นายพงศกร คัมภีระ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 9 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
266 B6127800 นางสาวนีรนุช ทีดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 9 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
267 B6127893 นางสาวอภิรักษ์ กองรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 9 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
268 B6127978 นางสาวจิตราพร กลิ่นภิรมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 9 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
269 B6127992 นางสาวกัลยกร พวงแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 9 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
270 B6128104 นางสาวศศิธร บรรลือทรัพย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 9 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
271 B6128166 นางสาวปาริชาติ เหลื่อมทองหลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 9 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
272 B6128210 นางสาวจันทกานต์ ธรรมสาร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 9 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
273 B6128265 นางสาวอริษา เกษรดอกจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 9 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
274 B6128302 นางสาวสุพัตรา โคตรวิทย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 9 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
275 B6128319 นางสาวศิริลักษณ์ ชมภูวิเศษ ENVIRONMENTAL HEALTH 9 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
276 B6128340 นางสาวชนิดาภา สาทิพจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 9 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
277 B6128401 นางสาวพัชรพร คุ้มพิทักษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 9 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
278 B6128548 นางสาวทอฝัน หะดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 9 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
279 B6128555 นางสาวลลิตา วงศ์วิภัชนพคุณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 9 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
280 B6128579 นางสาวณัฐมน ฤทธิวัชร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 9 3 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
281 B6134846 นางสาวสุณัฐตา ปราบภัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 9 0 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
282 B6061562 นางสาวปัณฑ์ชนิตา วัลลภหิรัญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 10 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
283 B6061609 นางสาวปทุมพร นาชัยเวียง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 10 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
284 B6061869 นางสาวกชกร คาวีโชติ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 10 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
285 B6062279 นายปณชัย แพงจันทึก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 10 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
286 B6062828 นางสาวธญานี วัชโรสินธุ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 10 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
287 B6063078 นางสาวจิรภาดา กิจกลิ่น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 10 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
288 B6063139 นางสาวจิตนภา ดำแพร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 10 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
289 B6063795 นางสาวอภิชญา ก๋าสม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 10 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
290 B6064129 นางสาวสุกัญญา เสนากิจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 10 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
291 B6064778 นางสาวชลธิชา แสงชนะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 10 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
292 B6064785 นางสาวกัญญาณัฐ สีวันนะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 10 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
293 B6064822 นางสาวนิตยา สรรเสริญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 10 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
294 B6064990 นางสาวสโรชินี หลีประเสริฐ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 10 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
295 B6065027 นางสาวนภัสวรรณ มั่นสุขผล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 10 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
296 B6065416 นางสาวกาญจนา ศรีวิเศษ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 10 1 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY