ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6200930 นายกรเทพ เทพพุทธางกูร N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
2 B6200947 นางสาวสุวิมล เตชะนอก N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
3 B6200954 นายกำชัย ตากิ่มนอก N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
4 B6200985 นายคณิน งามพสุธาดล N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
5 B6201029 นางสาวกัลยกร ปฏิสุขัง N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
6 B6201036 นายปฐมพงศ์ บุญแก้ว N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
7 B6201043 นายดรุณาทร กาญจโนภาส N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
8 B6201050 นายภูตะวัน มหาชัย N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
9 B6201067 นายปรมี สุริยะจันทร์โณ N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
10 B6201074 นายภูธิราช ร้อยทา N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
11 B6201081 นายวรโชติ รุกขพันธุ์ N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
12 B6201098 นางสาวฟาติน ยามันสะบีดีน N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
13 B6201104 นางสาวสุพิชญา แช่มชื่น N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
14 B6201111 นางสาวสุจิตรา ขาวแก้ว N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
15 B6201128 นายญาณวรุตม์ สะแกแสง N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
16 B6201135 นางสาวบุษยมาศ ชื่นชุมทรัพย์ N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
17 B6201142 นายธีรนัย ตุงใย N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
18 B6201159 นางสาวหทัยภัทร ตั้งจิตร N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
19 B6201173 นายนวพล วงค์อุดดี N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
20 B6201180 นายพงศ์พีระ แสงทับทิม N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
21 B6201203 นางสาวกรรณ์ลิกา แก้วสุข N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
22 B6201210 นายณัฐดนัย ปาลี N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
23 B6201227 นางสาวปิยวรรณ เชิดชู N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
24 B6201234 นางสาวพรนภา ก้านนาค N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
25 B6201241 นางสาวนันทวรรณ จันทร์ดา N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
26 B6201258 นางสาวอนันตญา กาฬภักดี N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
27 B6201272 นางสาวพิทยารัตน์ ใจเขียนดี N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
28 B6201289 นายคม บุญจันทร์ N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
29 B6201296 นายนฤสรณ์ อุ่นปิง N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
30 B6201302 นายกรวิชญ์ สุทธิธนานันท์ N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
31 B6201319 นายณภัทร สิริกุลชัยนันท์ N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
32 B6201326 นางสาวญาณิศา คงวิป N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
33 B6201333 นางสาวสิริกัญญา แก้วหนองแสง N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
34 B6201340 นายยศกร สืบญาติ N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
35 B6201357 นายศุภนิมิตร สีใส N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
36 B6201364 นางสาวสุนิฌา ยิ้มอยู่ N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
37 B6201371 นางสาวเกวลิน จุรุพันธ์ N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
38 B6201388 นายธนากร ศรวิไล N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
39 B6201401 นายวสุพล ขัติสอน N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
40 B6201418 นายสุทธิพงษ์ พฤทธิไพฑูรย์ N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
41 B6201425 นางสาวเกวลิน เล็กใจซื่อ N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
42 B6201432 นายปองพล พุ่มคนสิน N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
43 B6201449 นายภูวนัย สิงกุม N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
44 B6201456 นางสาวสุวรา เปรี่ยมสูงเนิน N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
45 B6201463 นายวชิรวิทย์ ยิ้มเพียรภัทร N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
46 B6201470 นายพันธุ์พฤกษ์ จันทะนามศรี N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
47 B6201494 นางสาวกังสนารักษ์ ปู่กี่ N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
48 B6201524 นายอภิเชษฐ์ โกมุด N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
49 B6201548 นายสุทธิพงษ์ นามแสง N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
50 B6201555 นางสาวพัสตราภรณ์ เสนพิมาย N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
51 B6201562 นางสาววรางคณา สาษร N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
52 B6201586 นายภานุ กาญจนศิลป์ N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
53 B6201623 นายอัครวิชญ์ เจริญพันธ์ N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
54 B6201647 นางสาววันวิสาข์ หลงพิมาย N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
55 B6201661 นางสาวรวิพร เครือวงษ์ N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
56 B6201678 นางสาวสุกัญญา สุขศรีวงษ์ N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
57 B6201708 นายถิรพร ปานทอง N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
58 B6201715 นายณัฐพล ด้วงทองอยู่ N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
59 B6201746 นายชวกร ปทุมรังสรรค์ N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
60 B6201753 นายศุภกฤต ศิรสุกล N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
61 B6201777 นางสาวสุชานาถ คุยสูงเนิน N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
62 B6201807 นายพรวิศิษฏ์ ปราณีพันธุ์ N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
63 B6201814 นายสันต์ แสงมณี N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
64 B6201821 นางสาวภัคจิรา คือประโคน N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
65 B6201838 นายฐานทัพ กลับมาอนุรักษ์ N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
66 B6201845 นางสาวเจนจิรา บุญแจ้ง N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
67 B6201852 นายวิษณุ บุญเชิด N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
68 B6201876 นางสาวสุภาวดี ธรรมนุส N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
69 B6201883 นายวีระยุทธ สันทาลุนัย N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
70 B6201906 นางสาววรรณวิสา ผลบุญ N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
71 B6201920 นายพัชรชาติ จิรศรีโสภา N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
72 B6201944 นายตะวัน หอมเนียม N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
73 B6201951 นายอดิศร เจริญศรี N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
74 B6201975 นางสาวอภิญญา ดีเลิศ N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
75 B6201982 นายธนกร สุขกุล N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
76 B6201999 นางสาวปานชนก พรมชา N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
77 B6202002 นางสาวปิยฉัตร สิงขรณ์ N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
78 B6202026 นายพิชัยยุทธ เนื่องขันตรี N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
79 B6202033 นายสิทธิศักดิ์ ทองศรี N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
80 B6202040 นายกษิดิศ ไชยพรรณา N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
81 B6202064 นางสาวตรีทิพยนิภา พิมสอน N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
82 B6202071 นางสาวศุภนิดา ใฝ่จิตร N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
83 B6202088 นางสาวกิตติมา ธรรมวัติ N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
84 B6202095 นายดิเรกฤทธิ์ ชัยสอน N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
85 B6202101 นางสาวปิยธิดา บุ้งทอง N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
86 B6202132 นางสาวสิริพรเจริญรุ่ง โล่ห์สกุล N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
87 B6202149 นางสาวจิราพร ประจงจิตร N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
88 B6202163 นางสาวปนัดดา พันธ์ศรี N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
89 B6202170 นายธีรภัทร ห้องแซง N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
90 B6202187 นางสาวธีรภรณ์ ดอนใหญ่ N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
91 B6202194 นายพิรสรรค์ สำโรง N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
92 B6202224 นางสาวเยาวลักษณ์ กลิ่นศรีสุข N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
93 B6202231 นายวงศกร สุทธิวงศ์ N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
94 B6202248 นางสาวปาริฉัตร ทองสุข N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
95 B6202255 นายอิสเรศ อุดมวรรณภา N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
96 B6202262 นางสาวธัญพร หาวิรส N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
97 B6202279 นางสาวรวิดา เนตรสุภาพ N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
98 B6202286 นายกฤษดา พาภักดี N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
99 B6202293 นายคณาธิป ปะวะภูชะเก N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
100 B6202309 นายภัทรพงศ์ ชาหล่อน N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
101 B6202316 นางสาวลักขณา สีสงค์ N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
102 B6202323 นางสาวโสรญา พละสาร N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
103 B6202330 นางสาวหัตยา ชัยหานิตย์ N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
104 B6202361 นายคำภีร์ อินนอก N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
105 B6202378 นางสาวศิลามณี สกิจขวา N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
106 B6202385 นางสาวพัชชา ศรีสุวอ N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
107 B6202392 นายณัฐกร ไชยแสง N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
108 B6202415 นายอนุสิษฐ์ น้อยวัน N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
109 B6202422 นายพงษ์พิทักษ์ หมื่นแก้ว N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
110 B6202439 นายณัฐภัทร สุทธิพงษ์ N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
111 B6202484 นางสาวกัญญาพร ผ่านชมภู N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
112 B6202521 นายอุกฤษฏ์ สิมลี N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
113 B6202538 นายกิตติภัค มีเพียร N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
114 B6202545 นางสาวพิมพ์รดา สิงคลีบับภา N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
115 B6202552 นางสาววรนุช คงสมพจน์ N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
116 B6202569 นายชฎาธาร ทุมสวัสดิ์ N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
117 B6202583 นายศตวรรษ แสงรุ่ง N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
118 B6202606 นางสาวปั้นหยา โพธิ์สมบูรณ์ N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
119 B6202613 นายวิชัย ขอนยาง N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
120 B6202637 นายนันทพงศ์ แสงงาม N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
121 B6202644 นายกิตติคุณ ผางโคกสูง N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
122 B6202651 นายสุขสันต์ สิทธิพรมมา N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
123 B6202668 นางสาวนันทิดา บรรณศรี N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
124 B6202675 นายณัชพล กาบทุม N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
125 B6202682 นายภูริณัฐ นภวงศ์ ณ อยุธยา N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
126 B6202699 นางสาวนรารัตน์ นุริศักดิ์ N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
127 B6202705 นางสาวกานต์ทิตา แก่นคำ N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
128 B6202729 นางสาวอภิญญา รักความซื่อ N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
129 B6202736 นายศิวกร พรมเกตุ N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
130 B6202743 นางสาวนฤดี อรุณโน N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
131 B6202750 นายจักรวัฒน์ รัตนะอุดม N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
132 B6202774 นางสาวชุติมา จันทะคัด N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
133 B6202798 นางสาวอุบลวรรณ มาขุมเหล็ก N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
134 B6202828 นายมหพันธุ์ พิมรินทร์ N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
135 B6202835 นางสาวสุจิวรรณ ราชคำ N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
136 B6202842 นางสาวมัณฑนา ประเสริฐหล้า N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
137 B6202866 นางสาวอภิชญา พิมพ์พันธ์ N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
138 B6202873 นายจีรวัฒน์ โพธ์ภา N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
139 B6202880 นางสาวปัทมพร สิงห์สาย N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
140 B6202897 นายธนวัฒน์ เหล่านคร N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
141 B6202903 นายอธิป วงศ์พาณิชยกุล N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
142 B6202910 นายณรงค์ศักดิ์ เสนจันตะ N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
143 B6202934 นายเกียรติภูมิ มะสุใส N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
144 B6202941 นายอาทิตย์ วงษาพัด N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
145 B6202958 นางสาวณัฐชฎา ใจดี N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
146 B6202965 นางสาวศุภาพิชญ์ จำรูญประดิษฐ์กุล N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
147 B6202996 นางสาวฉัตรสุดา สร้อยเงิน N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
148 B6203009 นางสาวณัฐชยา ทรัพย์สิน N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
149 B6203016 นายธนวิชญ์ สุขแก้ว N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
150 B6203023 นายรัชชานนท์ กัลยา N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
151 B6203030 นายจารุกิตติ์ จันทร์ตระกูล N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
152 B6203061 นางสาวกัญญารัตน์ แซ่ย่าง N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
153 B6203078 นายธนพล จิตจักร N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
154 B6203092 นางสาวพรประภา รักปรางค์ N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
155 B6203115 นางสาวภูสุดา คำพล N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
156 B6203146 นายณพัฒน์ศักย์ ปิยะวงศ์วัฒนา N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
157 B6203153 นายจิตรภาณุ บุญหนุน N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
158 B6203160 นายธนา เฟื่องฟู N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
159 B6203177 นายอัครพล เลิศวิชญกมล N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
160 B6203184 นายกฤตพร คมขำ N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
161 B6203191 นายวัชรพล ศรีสวน N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
162 B6203214 นางสาวศศิพิมพ์ สุโพธิ์ N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
163 B6203238 นายสุทธิพงษ์ อุใจยา N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
164 B6203245 นายวิชัย เสนเดช N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
165 B6203276 นายคเนศวร จันทร์แสงกุล N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
166 B6203283 นางสาวธัญญาภรณ์ หนูริง N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
167 B6203290 นางสาวนันฐิกา พัฒน์ลำภู N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
168 B6203306 นายเกรียงไกร บุญเชนทร์ N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
169 B6203313 นางสาวพัชรพร โส๊ะหน่าย N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
170 B6203320 นางสาวกรรณิการ์ ศรีวงษา N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
171 B6203337 นางสาวจิรชยา ขุนปราบ N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
172 B6203344 นายนิซุลฟักกอร์ ดะมิง N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
173 B6203351 นายธีรภัทร์ แสงทอง N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
174 B6203375 นายธนวัฒน์ ทองคุปต์ N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
175 B6203382 นางสาวแก้วใจ แสนแก้ว N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
176 B6203399 นายศิระโยธิน จันละบุตร N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
177 B6203450 นายซัยนัลอารีฟีน มูหะมะสาเล็ม N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
178 B6208653 นายอชิตะ วิยะนัด N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
179 B6208660 นายถิรวุฒิ สะอาด N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
180 B6208677 นางสาวกัลยาวรรณ เพชรดี N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
181 B6208691 นางสาวอารีรัตน์ สีนิล N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
182 B6208714 นายจักรกฤษณ์ นวลแก้ว N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
183 B6208721 นายตะลันต์ นามวงศ์กา N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
184 B6208769 นายวรวิท บัวเคน N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
185 B6208776 นางสาวกัณฐิกานต์ วารสุข N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
186 B6208806 นางสาวดลลชา อินโพนทัน N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
187 B6208929 นางสาวกุลจิรา เร้าเรืองวัฒนากุล N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
188 B6208950 นายภูริวัฒน์ สภูยศ N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
189 B6208967 นายศรัณย์ แสงหัวช้าง N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
190 B6208981 นางสาววิจิตรา สายสุข N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
191 B6208998 นางสาวทิวาวรรณ์ ลาโพสิน N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
192 B6209001 นางสาววัชราภรณ์ จ้อยจีด N/A 1 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
193 B6222024 นายพีรณัฐ กำลังเหลือ N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
194 B6222031 นางสาวกรปณต ราษีมิน N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
195 B6222055 นายพุฒิพงษ์ เมรุ N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
196 B6222086 นายชลธิศ มงคลครุฑ N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
197 B6222093 นางสาวภัทรกันย์ บุญเรือง N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
198 B6222109 นางสาวนิชนันท์ ตรีนันทวัน N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
199 B6222116 นายอภิสิทธิ์ ทวีศรี N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
200 B6222123 นายนิภัทร์ กรธนกิจ N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
201 B6222130 นายศิวศิลป์ โสพัง N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
202 B6222154 นางสาวณัฐกานต์ จินดาวรรณ์ N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
203 B6222178 นายนพรัตน์ โพธิ์กระสังข์ N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
204 B6222192 นายจักรภัทร อนันตสกุลวงศ์ N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
205 B6222208 นายภูมิพัฒน์ ริยะบุตร N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
206 B6222215 นางสาวนริศรา ทองจันทร์แก้ว N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
207 B6222222 นายวรศักดิ์ สายกลิ่น N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
208 B6222277 นายภคิน ไหมทิม N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
209 B6222284 นายพงษ์พิชญ์ ชัชชญา N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
210 B6222307 นายธนชัย จันทะนะ N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
211 B6222352 นายธีระพงษ์ แก้วหยาด N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
212 B6222369 นางสาวนริศรา แสนตรี N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
213 B6222406 นายบุญญฤทธิ์ ทุมทา N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
214 B6222413 นายวรฐ ลอศิริกุล N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
215 B6222420 นางสาวภัณฑิรา สำเภา N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
216 B6222444 นายเกียรติภูมิ เลิศไกรชัยพร N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
217 B6222475 นายวสวัตติ์ เพ็ญสุข N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
218 B6222482 นางสาววณิษา พันธุ์พุฒ N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
219 B6222505 นางสาวเกศปริณโญ บุตรเพ็ง N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
220 B6222512 นางสาวสุทธิดา บัวทองสิงห์ N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
221 B6222529 นางสาวมณฑา ศรีแก้ว N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
222 B6222536 นางสาวจันจิรา วันนา N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
223 B6222543 นายชินวัฒน์ อุตสาหะ N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
224 B6222567 นางสาวสุชาดา วานิชจรัสกิจ N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
225 B6222574 นางสาวกัญญารัตน์ บุระวงค์ N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
226 B6222581 นางสาวมินตรา ฝางแก้ว N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
227 B6222598 นางสาวศิริวิภา สุระมณี N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
228 B6222628 นายชัยมงคล วงษ์พรม N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
229 B6222635 นายศุภเกตุ แจบไธสง N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
230 B6222642 นางสาวศุภนิดา จันทอง N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
231 B6222659 นายอาทิตย์ นามลีลา N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
232 B6222666 นายมนัสพงศ์ ชมดง N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
233 B6222673 นางสาวศิริรัตน์ มีลา N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
234 B6222697 นางสาวกนกลักษณ์ หอมหวล N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
235 B6222710 นายธนาทร นาราษฎร์ N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
236 B6222734 นางสาวเนตรนภา ช่วยสงคราม N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
237 B6222741 นายวีระชัย เทพมณี N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
238 B6222772 นางสาวสุพิชชา เดชบุรีรัมย์ N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
239 B6222789 นายประวิทย์ สังฆ์ประไพ N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
240 B6222819 นายณัทพงศ์ สอนจะโปะ N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
241 B6222833 นางสาวน้ำทิพย์ หนองเส N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
242 B6222840 นางสาวอินทิรา ทีฆายุพรรค N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
243 B6222864 นางสาวศลิษา พลเยี่ยม N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
244 B6222871 นายนิติธร นันทาวงศ์ N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
245 B6222888 นายฑีฆายุ มาโยธา N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
246 B6222895 นายอนุกุล แสงฉาย N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
247 B6222901 นางสาวกัญภิรมย์ ชัยโชติศิริ N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
248 B6222918 นายวัฒนา เรืองชัยวัฒนกุล N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
249 B6222925 นางสาวพัชราภรณ์ อ่อนละมูล N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
250 B6222956 นายปรเมศวร์ โฮมนา N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
251 B6222987 นายกวีธรณ์ พนาวัน N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
252 B6222994 นางสาวจริยาพร สมบูรณ์ N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
253 B6223014 นายพีระพงษ์ หารพรม N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
254 B6223038 นายภูรินทร์สุกฤษฎิ์ กำลังเหลือ N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
255 B6223045 นางสาวธารภิรมย์ โลนุช N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
256 B6223052 นางสาวณัฏฐา นครศรี N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
257 B6223069 นายศุภวิชญ์ บุญเสือ N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
258 B6223076 นายราเชนทร์ สีแสง N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
259 B6223083 นางสาวอภิสรา นันทะวงค์ N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
260 B6223090 นางสาวชนาพร อัปมานะ N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
261 B6223106 นายภาณุวัฒน์ แสงห้าว N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
262 B6223113 นางสาวรัชนีกร อัมวรรณ N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
263 B6223120 นางสาวธนานันท์ วงศ์รักกิจ N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
264 B6223144 นายทรงสิทธิ์ บุญภู่ N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
265 B6223199 นายศุภวิชญ์ เหลืองอร่ามนภา N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
266 B6223205 นางสาวณัฏฐณิชา เฉลิมศรี N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
267 B6223212 นางสาวศิริภัสสร ขวัญสกุล N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
268 B6223229 นายณัฐดนัย กันยาพงษ์ N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
269 B6223236 นางสาวชนวรรณพร แก้วมณี N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
270 B6223250 นายจิรพงษ์ ปุ๊กกระโทก N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
271 B6223267 นางสาวศิริพร ยอดรัก N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
272 B6223304 นางสาววรัญญา หนุ่มแน่น N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
273 B6223335 นายธรรมชาติ น้อยพุ่ม N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
274 B6223373 นางสาวนภัสสร แก่นจันทร์ N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
275 B6223380 นายรชต สง่าเมือง N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
276 B6223397 นายเกียรติภูมิ กล่ำสกุล N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
277 B6223403 นางสาวสุวารินทร์ เพียรปรุ N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
278 B6223410 นางสาวกชกร โมมขุนทด N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
279 B6223427 นางสาวณัฐธิดา แซ่เล้า N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
280 B6223434 นายกรณ์นวัช ศรีพุทธิรัตน์ N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
281 B6223441 นางสาวนาราภัทร หลวงสอน N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
282 B6223472 นางสาวสุดารัตน์ รสหอม N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
283 B6223526 นายภาคิน ศิลปเสริฐ N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
284 B6223533 นายกรวิชญ์ ผดุงกาย N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
285 B6223557 นางสาวสิรินทรา สายสามพราน N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
286 B6223564 นางสาวจันทร สิทธิสังข์ N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
287 B6223595 นายณัฏฐกิตติ์ กองพลพรหม N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
288 B6223625 นางสาวกนกพร กันทาเงิน N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
289 B6223632 นายคงเดช ชาญขุนทด N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
290 B6223649 นายณัฐนันท์ สามสี N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
291 B6223656 นายอธิวัฒน์ แก้วชารุณ N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
292 B6223663 นายปิยะพงษ์ วงษ์สุทน N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
293 B6223670 นางสาวสุนิษา ศาลางาม N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
294 B6223694 นางสาวนุชนาฎ หอทอง N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
295 B6223816 นางสาวสุจิตตา วงค์จันทร์ N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
296 B6223830 นายภานุพงศ์ จันทร์แสง N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
297 B6223854 นายณัฐพล พาผักแว่น N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
298 B6223878 นายเอนกพงดิ์ อินทะรังษี N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
299 B6223892 นายศราณุวัฒน์ นุพล N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
300 B6223915 นายจักริน คงสวัสดิ์ N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
301 B6223922 นางสาวธิดาพร พวงอุบล N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
302 B6223939 นางสาวศุภสุตา ภูริพัฒนกุล N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
303 B6223946 นางสาวชมพูนุช กระแสโท N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
304 B6223960 นางสาวเฟื่องรดา สีโสดา N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
305 B6223977 นางสาวผกายพร ถาวรเจริญ N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
306 B6224004 นางสาวปวีณา ภาโนมัย N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
307 B6224028 นายนพภาณุ จันทร์มาลา N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
308 B6224035 นายศรายุธ ตาลอ่อน N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
309 B6224042 นางสาวจินต์จุฑา ก่องดวง N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
310 B6224080 นางสาวชุติมา ชอบสว่าง N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
311 B6224097 นายเอกพล สนสี N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
312 B6224127 นายธีรดนย์ ดอนบัญหา N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
313 B6224134 นางสาวรชยา สินธุสิงห์ N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
314 B6224141 นางสาวพิมลพรรณ แสงเพ็ชร N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
315 B6224158 นางสาวสิริญาพร ครองบุญ N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
316 B6224165 นางสาวอมรรัตน์ ภูโททิพย์ N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
317 B6224172 นายนันฐวุฒ ชูรัตน์ N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
318 B6224189 นายธนาคม กฤตติยานนท์ N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
319 B6224196 นายอนันต์ กระเซ็น N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
320 B6224202 นายกิติพัฒน์ จันทร์รุ่งเรือง N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
321 B6224219 นางสาวธนวรรณ อินทะเล Automotive Engineering 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
322 B6224240 นางสาวภัทราวรรณ หวังคุ้มกลาง N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
323 B6224257 นายศักดิภัช สว่างเนตร N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
324 B6224264 นางสาวธิมาภรณ์ มีประโลม N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
325 B6224271 นายทิวัตถ์ ขนุน N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
326 B6224301 นางสาวปาณัสกาญจน์ ภูดินดง N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
327 B6224318 นายจิรายุ จินดาชวลิตกุล N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
328 B6224325 นายธนภัทร์ เส็งคำปาน N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
329 B6224349 นายธนายุทธ นาสมวาส N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
330 B6224363 นายมโนพัศ หล้าอ่อน N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
331 B6224370 นายกรชาล ฟุ้งสุข N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
332 B6224387 นางสาวศศิธร ดาวสี N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
333 B6224394 นายพุฒิชัย ประสานรัตน์ N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
334 B6224400 นายริว แก้วเชาว์รัมย์ N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
335 B6224417 นายพีรดนย์ พาดกลาง N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
336 B6224431 นายวชิรวิทย์ ชอบเสียง N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
337 B6224448 นายณกร ภิริรักษ์ N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
338 B6224455 นางสาวเบญญทิพย์ บัวศรี N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
339 B6224479 นางสาวพรนภา ศรียากุล N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
340 B6224493 นางสาวมนรดา บุณยะฤทธิ์ N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
341 B6224509 นางสาวอรวรรณ นันสันเทียะ N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
342 B6224516 นายคณาญธิปศ์ อาจศิริ N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
343 B6224523 นายภานุพงศ์ ทองอินทร์ N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
344 B6224530 นางสาวสุมิตา ไชย์ลอย N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
345 B6224547 นายพีรพล พ่วงชาวนา N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
346 B6224554 นางสาวสุภาวรรณ์ พลเดชา N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
347 B6224561 นายกิตติภัฎ เกตุบรรจง N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
348 B6224578 นายจตุรพล ศรีสุรี N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
349 B6224622 นายมงคลชัย ศรีมงคล N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
350 B6224639 นายราเชนทร์ นัยเนตร N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
351 B6224646 นางสาวสุมิลตรา ชะลุนรัมย์ N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
352 B6224653 นางสาวพัชฌาภา ทองไพโรจน์ IE 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
353 B6224660 นายอำพร ผันผ่อน N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
354 B6224677 นางสาวปภาวดี สุดตาชาติ N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
355 B6224684 นางสาวกัญญารัตน์ ทุมทอง N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
356 B6224714 นายวรวุฒิ อัครปรีดี N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
357 B6224721 นายกนก ดีทองหลาง N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
358 B6224738 นายชัยยง กลางทรงฤทธิ์ N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
359 B6224745 นายปฐวี โทศรี N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
360 B6224769 นางสาวสุดารัตน์ อันชื่น N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
361 B6224783 นายปกรณ์ แก้วสุวรรณ์ N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
362 B6224806 นายสุรธัช โทนหงษ์ษา N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
363 B6224813 นายกิตติภณ สงขุนทด N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
364 B6224851 นางสาวกนกพร โพธิ์ชน N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
365 B6224868 นางสาวพิชญาภา มุทุสิทธิ์ N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
366 B6224929 นางสาวมะปราง แสงอรุณ N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
367 B6224936 นายภานุวัฒน์ พรมโสภา N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
368 B6224967 นางสาวชลดา จันทะนะ N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
369 B6224974 นายพีช คอกพิมาย N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
370 B6224981 นายโฆษิต คำมูล N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
371 B6224998 นายวรชัย แก้วละมุล N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
372 B6225001 นายธีระภัทร วงค์หาริมาตย์ N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
373 B6225049 นางสาวอริศรา สถิตย์ N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
374 B6225056 นายศิวานา จุไรวรรณสุทธิ N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
375 B6225063 นางสาวขนิษฐา ธรรมวงค์ N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
376 B6225070 นางสาวจิตติมาพร ทิพย์ชาติ N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
377 B6225094 นายอนุรักษ์ สุริสุข N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
378 B6225100 นางสาวนิรชา มีแก้ว N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
379 B6225117 นางสาวยูงทอง เชาวรัตน์ N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
380 B6225131 นายธนากร จุลเเดง N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
381 B6225148 นางสาวกนกลักษณ์ พันตัน N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
382 B6225155 นายวิทย พิลาตัน N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
383 B6225179 นายธนาธิป ตับกลาง N/A 2 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
384 B6217167 นายพิชานนท์ ศรีทรงเมือง N/A 3 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
385 B6217174 นางสาวปาลิดา สุวรรณรัตน์ N/A 3 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
386 B6217181 นางสาวพิมพ์พินิจ อาดำ N/A 3 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
387 B6217198 นายกวิน สมประเสริฐถาวร N/A 3 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
388 B6217204 นางสาวศศิประภา จันทะศรี N/A 3 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
389 B6217211 นายมนัสวี จั้นวันดี N/A 3 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
390 B6217235 นางสาวภัณฑิรา ราชาคำ N/A 3 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
391 B6217259 นางสาวกุลสตรี โสดาศรี N/A 3 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
392 B6217303 นางสาวสุกัญญา พาขุนทด N/A 3 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
393 B6217327 นางสาวธนกาญจน์ ทองหมู่ N/A 3 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
394 B6217365 นายบริพัตร เงินดี IE 3 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
395 B6217372 นายพชรชัย ปานเนาว์ N/A 3 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
396 B6217389 นายธนิศร ศรีรังกูร N/A 3 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
397 B6217433 นายปริญญา หมัดอะดัม N/A 3 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
398 B6217440 นายจักรพรรดิ์ หนักแน่น N/A 3 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
399 B6217457 นางสาวอ้อมพร ไทยเจริญ N/A 3 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
400 B6217464 นายวรุฒ วงษ์วาท N/A 3 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
401 B6217471 นางสาวรดา ปิตตาระโพธิ์ N/A 3 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
402 B6217501 นางสาวฐิติมา คำบุศย์ N/A 3 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
403 B6217549 นายณัฐดนัย วงธิราช N/A 3 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
404 B6217556 นางสาวรัชดาภรณ์ คำบุ N/A 3 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
405 B6217563 นางสาวญาณิศา พิมหิน N/A 3 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
406 B6217570 นายศักดิ์ณรงค์ เขื่อนสุวรรณ์ N/A 3 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
407 B6217587 นางสาวธิดารัตน์ เย็นใจ N/A 3 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
408 B6217624 นายสุประดิษฐ์ ทองคำ N/A 3 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
409 B6217631 นางสาวศิริลักษณ์ โทปัญจ่า N/A 3 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
410 B6217648 นางสาวกาญจนา ซึ่งรัมย์ N/A 3 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
411 B6217655 นางสาวพิมพิไล รุ่งแจ้ง N/A 3 0 105191 PHYSICS LABORATORY I
412 B6217662 นางสาวณฐพร ธรรมวิชัย N/A 3 0 105191 PHYSICS LABORATORY I