ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5559633 นางสาวเกตุวดี หล้าล้ำ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
2 B5753949 นายเอกวิทย์ กิจขุนทด ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
3 B5854547 นางสาวโสรยา แถวกลาง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
4 B6124687 นายวรศาสตร์ บัวตะคุ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
5 B6124694 นายศรัณย์ธร คำมุก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
6 B6124717 นายสิรภัทร เชื้อศรีจันทร์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
7 B6124748 นางสาวจิราพร สังข์จะโปะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
8 B6124755 นายทชาเดช ฑูรย์นุชิต ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
9 B6124762 นางสาวพรชนก โก๊ะขุนทด ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
10 B6124793 นายเกื้อกูล จตุรภัทรากร ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
11 B6124830 นางสาวศศิวิมล บรรเทา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
12 B6124991 นางสาวสุชัญญา สินสระน้อย ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
13 B6125066 นางสาวภัทรภา เข็มสันเทียะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
14 B6125189 นายภัทราวุธ น้อยทวี ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
15 B6125202 นางสาวอภิชญา ดอกกระทุ่ม ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
16 B6125240 นางสาวเบญจวรรณ บุตรเทศ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
17 B6125257 นายกิตติธัช ชัยจำ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
18 B6125271 นางสาวพรนิภา จำปาทิพย์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
19 B6125356 นายณัฐดนัย ไพเราะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
20 B6125394 นายวีรภัทร นามศิริพงศ์พันธุ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
21 B6125400 นางสาวยุพารัตน์ แสนสุวรรณ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
22 B6133542 นางสาวอัณณ์ศยา บางจั่น ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
23 B6133658 นางสาววาสนา ออมอด ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
24 B6137342 นางสาวกนกวรรณ แบงกระโทก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
25 B6137359 นางสาวนริศราภรณ์ เศษสุวรรณ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
26 B6137823 นางสาวดลฤดี หวังรวมกลาง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
27 B6137847 นางสาวพรมณี อินทมาส ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
28 B6137854 นางสาวไอลดา รานอก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
29 B6137861 นางสาวดวงพร เขื่อนโพธิ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
30 B6137885 นางสาวสุมีนตรา ท่าไว ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
31 B6124953 นายวิรพล ประธงศิลป์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
32 B6052782 นางสาวพรพิลาส เสนานอก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 3 0 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
33 B6124663 นางสาววิภานันท์ แนบสันเทียะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 3 0 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
34 B6124670 นางสาวกัญญารัตน์ ยางงาม ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 3 0 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
35 B6124731 นายอัครพงษ์ เกตุธานี ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 3 0 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
36 B6124779 นายจตุพล หมั่นงาน ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 3 0 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
37 B6124854 นายก้องเกียรติ ปติเก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 3 0 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
38 B6124915 นายศักดิ์ครินทร์ นกพรม ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 3 0 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
39 B6124939 นายพรพงศ์ ผดุงเกียรติพงศ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 3 0 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
40 B6124946 นายณัฐนันท์ บีกขุนทด ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 3 0 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
41 B6124960 นางสาววันวิสา สวายพล ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 3 0 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
42 B6125004 นายนัทธ์ชนัน จ้อยศักดา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 3 0 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
43 B6125011 นายภัทรนันท์ มาชุมเเสง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 3 0 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
44 B6125028 นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วกลาง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 3 0 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
45 B6125035 นางสาวสุพพัตรา สอลอ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 3 0 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
46 B6125073 นายภูเขา ลีอนันต์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 3 0 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
47 B6125103 นายธีรเกียรติ ศรีคันธะมา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 3 0 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
48 B6125127 นางสาวกมลรัตน์ เจิงรัมย์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 3 3 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
49 B6125172 นางสาวจันทร์เพ็ญ หะขุนทด ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 3 0 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
50 B6125196 นางสาวกรวรรณ มีโชคชัย ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 3 0 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
51 B6125226 นางสาวรุ่งฟ้า เกนทะโกฏ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 3 0 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
52 B6125301 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ มนัสศิลา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 3 0 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
53 B6125318 นางสาวปุณฑริกา เงางาม ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 3 0 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
54 B6125332 นายภานุพงศ์ เขียนพลกรัง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 3 0 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
55 B6125370 นายวชิรากร เพชรสุข ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 3 0 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
56 B6125417 นายปิยนัฐ วิเศษชาติ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 3 0 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
57 B6133573 นางสาวสุขใจ พึ่งอินทร์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 3 0 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
58 B6137656 นายไดจิโร ทานากะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 3 0 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
59 B6137830 นางสาวรุจิรา พานทอง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 3 0 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
60 B6124786 นายภานุวัฒน์ ภิญโญยาง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 4 0 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
61 B6124823 นางสาวณัฐินี ป้องกัน ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 4 3 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
62 B6124847 นางสาวสิริกร สกุลฮูฮา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 4 1 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
63 B6124878 นางสาวกัญญาภัค ประมวญรัฐการ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 4 0 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
64 B6124892 นางสาวสันต์ฤทัย บุรกรณ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 4 1 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
65 B6124908 นางสาววรรณวิษา ศรีภิรมย์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 4 0 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
66 B6124977 นายธิพลณศิจา อบรมเชยศุกุล ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 4 0 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
67 B6124984 นางสาวอนันชินา สีสกุลวงศ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 4 0 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
68 B6125080 นายคมสันต์ นาคูณ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 4 1 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
69 B6125158 นางสาวสุวรรณา บุตรกระโทก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 4 3 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
70 B6125165 นางสาวกาญจนา มั่งคั่ง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 4 3 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
71 B6125288 นายปณต สาระกูล ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 4 0 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
72 B6125295 นางสาวนพายุ ปิดตังละพา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 4 0 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
73 B6125325 นายชลัมพล บุรานอก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 4 0 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
74 B6125349 นางสาวกันตินันท์ ดียิ่ง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 4 0 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
75 B6133566 นางสาวนฤมล ทองฤทธิ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 4 0 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
76 B6133610 นางสาวจิราวดี แก้วดา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 4 0 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
77 B6133665 นางสาวสุวลักษณ์ พยุงวงษ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 4 0 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II