ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5681150 นางสาวนนทิยา โล่กิตติพศ SPORTS SCIENCE 1 0 103101 CALCULUS I
2 B5751501 นายผดุงเกียรติ ชื่อดำรงรักษ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103101 CALCULUS I
3 B5751525 นางสาววีรภัทรา ผ่านกลาง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103101 CALCULUS I
4 B5780631 นายเจริญ สุนทร SPORTS SCIENCE 1 0 103101 CALCULUS I
5 B5809578 นางสาวสุนิชา โฉดโคกสูง Environmental Engineering 1 0 103101 CALCULUS I
6 B5812349 นายตันติกร ศรีเลิศ TOOL ENGINEERING 1 1 103101 CALCULUS I
7 B5823055 นายปรียะ โพธิสว่าง TCE 1 0 103101 CALCULUS I
8 B5850297 นายกันตพงศ์ ขอโน้มกลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103101 CALCULUS I
9 B5853021 นายพงศธร สิงห์รัก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103101 CALCULUS I
10 B5853168 นางสาวธิดารัตน์ เริงสนาม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 103101 CALCULUS I
11 B5853717 นางสาวสุปรียา จันทรวาท ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 103101 CALCULUS I
12 B5854561 นายสุภร เอื้อยฉิมพลี ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 103101 CALCULUS I
13 B5881062 นางสาวชไมพร ศรีหาวงษ์ SPORTS SCIENCE 1 0 103101 CALCULUS I
14 B5881277 นายธนธรณ์ ไตรรงค์วิจิตร์ SPORTS SCIENCE 1 0 103101 CALCULUS I
15 B5901876 นายอธิปัตย์ พลายด้วง TCE 1 0 103101 CALCULUS I
16 B5908851 นางสาวชุติมณฑน์ วงศ์ษา CPE 1 1 103101 CALCULUS I
17 B5925049 นางสาวภัทราวรรณ พุ่มจันทร์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 103101 CALCULUS I
18 B5925841 นายกฤตธี มีสิงห์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 103101 CALCULUS I
19 B5980017 นายวชิระ พรมทันใจ SPORTS SCIENCE 1 0 103101 CALCULUS I
20 B5980048 นายณัฐพงศ์ ศิวิลัย SPORTS SCIENCE 1 0 103101 CALCULUS I
21 B5980055 นายเกียรติศักดิ์ คงสนิท SPORTS SCIENCE 1 0 103101 CALCULUS I
22 B5980161 นายเมธกานต์ สวัสดี SPORTS SCIENCE 1 0 103101 CALCULUS I
23 B5980628 นายพงศกร พรรณขาม SPORTS SCIENCE 1 0 103101 CALCULUS I
24 B6238162 นางสาวปริญชยา พิมสี N/A 1 1 103101 CALCULUS I
25 B6239152 นายเกรียงไกร สร้อยโพธิ์ Agricultural and Food Engineering 1 1 103101 CALCULUS I