ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5854493 นางสาวรัตนากร สังข์พราหมณ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102106 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY
2 B6118822 นางสาวภัททิยา เกตุศิริ Petrochemical and Polymer Engineering 1 0 102106 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY
3 B6118846 นางสาวนารากร เกิดทรัพย์ Petrochemical and Polymer Engineering 1 0 102106 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY
4 B6119072 นางสาวรัติเกศ ฟูชื่น Petrochemical and Polymer Engineering 1 0 102106 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY
5 B6119140 นางสาวชลิตา วงษ์จันทร์ Petrochemical and Polymer Engineering 1 0 102106 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY
6 B6119218 นายชลสิทธิ์ สุริโย Mechanical Engineering 1 0 102106 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY
7 B6130220 นางสาวชณันภัสร์ เมธีพงศ์สาธิต Petrochemical and Polymer Engineering 1 0 102106 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY
8 B6130459 Mr.LE MINH HOANG Petrochemical and Polymer Engineering 1 0 102106 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY
9 B6135478 Ms.LAMPHOUN INTHAVIDETH Petrochemical and Polymer Engineering 1 0 102106 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY
10 B6135621 นางสาวธนัชพร อรัญคีรี Petrochemical and Polymer Engineering 1 0 102106 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY