ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6229689 นายอาทิ นครเรียบ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 0 559103 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING LABORATORY I
2 B6229696 นายชาญชัย วงศ์ษา CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 0 559103 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING LABORATORY I
3 B6229702 นายอภิชาติ ภักตะไชย CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 0 559103 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING LABORATORY I
4 B6229719 นายศุภวัฒน์ อาร์จอสนีย์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 0 559103 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING LABORATORY I
5 B6229726 นายชาคริต แก้วประสงค์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 0 559103 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING LABORATORY I
6 B6229733 นายสมปราชญ์ กลีบจอหอ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 0 559103 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING LABORATORY I
7 B6229757 นางสาวนนทิกานต์ แท่นแก้ว CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 0 559103 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING LABORATORY I
8 B6229764 นายอณุลักษ์ ทวีทรัพย์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 0 559103 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING LABORATORY I
9 B6229771 นายศิรวิทย์ บุญหนัก CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 0 559103 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING LABORATORY I
10 B6229795 นายชลันธร รำมะเริง CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 0 559103 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING LABORATORY I
11 B6229801 นางสาวอมรรัตน์ แย้มกลาง CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 0 559103 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING LABORATORY I
12 B6229818 นายวรพล นานาวรรณการ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 0 559103 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING LABORATORY I
13 B6229825 นายภูวสิทธิ์ อ้มวิชา CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 0 559103 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING LABORATORY I
14 B6229832 นางสาวเบญจพร แสมรัมย์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 0 559103 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING LABORATORY I
15 B6229849 นายจตุภูมิ สอดสุข CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 0 559103 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING LABORATORY I
16 B6229856 นายปัณณวิชญ์ โคตรมงคล CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 0 559103 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING LABORATORY I
17 B6229863 นายภคพงษ์ ร่องแซง CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 0 559103 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING LABORATORY I
18 B6229870 นายภูนวพล ศรีรินทร์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 0 559103 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING LABORATORY I
19 B6229887 นายปดิยุทธ ช่อมะลิ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 0 559103 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING LABORATORY I
20 B6229894 นายฐิรพรรษ มองขุนทด CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 0 559103 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING LABORATORY I
21 B6229900 นายจตุพล หาญสงคราม CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 0 559103 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING LABORATORY I
22 B6229917 นายกฤติน จุดดา CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 0 559103 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING LABORATORY I
23 B6229924 นายฌานวัฒน์ แคนคันรัมย์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 0 559103 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING LABORATORY I
24 B6229931 นางสาวสุดาพร พรมอินทร์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 0 559103 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING LABORATORY I
25 B6229948 นางสาวเจษฎาภรณ์ แก้วแดง CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 0 559103 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING LABORATORY I
26 B6229955 นายอภิสิทธิ์ โฉมรัมย์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 0 559103 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING LABORATORY I
27 B6229962 นายอธิคม ลือพงศ์พัฒนะ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 0 559103 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING LABORATORY I
28 B6233808 นางสาวพัชรินทร์ แฝงทรัพย์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 0 559103 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING LABORATORY I
29 B6233815 นางสาวธีราพร เวียงนาค CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 0 559103 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING LABORATORY I
30 B6233822 นางสาวณัฏฐกาญจน์ อินทร์ชู CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 0 559103 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING LABORATORY I
31 B6233839 นางสาวกมลชนก ขอถือกลาง CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 0 559103 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING LABORATORY I
32 B6233846 นางสาวปิยวรรณ วิระพรสวรรค์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 0 559103 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING LABORATORY I
33 B6233853 นายศิลปกันต์ เพ็ญสุข CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 0 559103 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING LABORATORY I
34 B6233860 นางสาวอภิสรา เครือวรรณ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 0 559103 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING LABORATORY I
35 B6233877 นายวรโชติ ศรีบรรเทา CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 0 559103 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING LABORATORY I
36 B6233891 นายหฤษฎ์ เนียมทอง CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 0 559103 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING LABORATORY I
37 B6233907 นายศุภชัย แก้วศรีหาบุตร CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 0 559103 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING LABORATORY I
38 B6233914 นายจารุพัฒน์ เตจะติ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 0 559103 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING LABORATORY I
39 B6233921 นางสาวกัญญารัตน์ ปิดสายะสัง CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 0 559103 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING LABORATORY I
40 B6233938 นายรชานนท์ ชาวเหนือ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 0 559103 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING LABORATORY I
41 B6233945 นายฉัตรชัย ประสมศรี CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 0 559103 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING LABORATORY I
42 B6233952 นางสาวสามินี โชคมลทิน CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 0 559103 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING LABORATORY I
43 B6233969 นางสาวศิรินภา ไตรงูเหลือม CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 0 559103 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING LABORATORY I
44 B6235482 นายอนันต์ คำลือ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 0 559103 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING LABORATORY I
45 B6235499 นายปรัตถกร บุญถึง CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 0 559103 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING LABORATORY I
46 B6235505 นายธิตินันท์ เสรีผล CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 0 559103 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING LABORATORY I
47 B6235512 นายศักดา เพ็งจันทร์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 0 559103 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING LABORATORY I
48 B6235529 นายชนาธิป ไชยเสน CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 0 559103 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING LABORATORY I
49 B6235536 นายจารุภัทร ทศพร CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 0 559103 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING LABORATORY I
50 B6235543 นางสาวเสาวลักษณ์ ขวัญเพ็ง CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 0 559103 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING LABORATORY I
51 B6235550 นางสาวกัลยรัตน์ ทิสมดา CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 0 559103 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING LABORATORY I
52 B6235567 นางสาวสริตา ภูศรี CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 0 559103 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING LABORATORY I
53 B6235574 นางสาวปนิดา ภูฮาด CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 0 559103 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING LABORATORY I
54 B6235598 นายชัยยะมงคล หาญโคกกรวด CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 0 559103 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING LABORATORY I
55 B6235604 นางสาวชลลดาวัลย์ เลาเจริญ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 0 559103 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING LABORATORY I
56 B6236540 นายเกียรติศักดิ์ ขอวรกลาง CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 0 559103 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING LABORATORY I