ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6100254 นายพิชยุตม์ นามแดง Mechatronics Engineering 1 10 1 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
2 B6100421 นายณัฐวุฒิ คร่อมกระโทก Mechatronics Engineering 1 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
3 B6100780 นายพรหมรินทร์ เปรื่องกระโทก Mechatronics Engineering 1 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
4 B6101091 นายพนธกร กันตะภาพ Mechatronics Engineering 1 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
5 B6101220 นายธนกฤต ฉิมราช Mechatronics Engineering 1 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
6 B6101398 นายฐิติวัฒน์ ทองใบ Mechatronics Engineering 1 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
7 B6101602 นายอธิวัฒน์ พงษ์สวัสดิ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
8 B6101640 นายเกียรติศักดิ์ พิทักษ์ Mechatronics Engineering 1 10 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
9 B6101725 นายเจตภาณุ เมืองมูล Mechatronics Engineering 1 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
10 B6101763 นายปัญญวัฒน์ ลีทหาร Mechatronics Engineering 1 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
11 B6114312 นางสาวกุลชริตา ศรีทา Mechatronics Engineering 1 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
12 B6114633 นายธีรธรรม ศักดิ์ทวีวณิชย์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
13 B6119874 นางสาวกีรติกา ศรีพรม Mechatronics Engineering 1 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
14 B6135690 นายรัฐพล พันธุ์เพ็ชร Mechatronics Engineering 1 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
15 B6203504 นายจิตวิสุทธิ์ หมวกเอี่ยม Mechatronics Engineering 1 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
16 B6212667 นายสุประดิษฐ์ สายเมือง Mechatronics Engineering 1 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
17 B6212681 นายธนาธิป เบิกครบุรี Mechatronics Engineering 1 10 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
18 B6212698 นายธนพล อินตรา Mechatronics Engineering 1 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
19 B6212735 นายชยางกูร มุสิกขะพันธ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
20 B6212773 นายอภิลักษณ์ อาฒยะพันธุ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
21 B6212780 นายธนากร เสาวมาลย์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
22 B6212810 นายณัฐวุฒิ มากแบน Mechatronics Engineering 1 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
23 B6212834 นายธนวินทร์ ใจธนาทรัพย์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
24 B6212889 นายองอาจ เพชรอินทรา Mechatronics Engineering 1 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
25 B6212902 นายนราธิป มูลพาที Mechatronics Engineering 1 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
26 B6212926 นายวิรุณ จิตต์บุญ Mechatronics Engineering 1 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
27 B6212940 นายจักรภัทร สุจริต Mechatronics Engineering 1 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
28 B6212957 นายภานุพงษ์ ยอดศิลา Mechatronics Engineering 1 10 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
29 B6212995 นายธนากร ประมาติกร Mechatronics Engineering 1 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
30 B6213022 นายจักรพันธ์ สุละสาย Mechatronics Engineering 1 10 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
31 B6213060 นายนิรวิทย์ นนทะศิริ Mechatronics Engineering 1 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
32 B6213077 นายพูนทรัพย์ นิโรรัมย์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
33 B6213152 นายปรัชญา ปรีชาชาติ Mechatronics Engineering 1 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
34 B6213183 นายคุณภัทร สุวรรณศิริ Mechatronics Engineering 1 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
35 B6229290 นายธนากร ฟ้าใสสิรินันท์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
36 B6229337 นายจิรโชติ สุวรรณ Mechatronics Engineering 1 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
37 B6229344 นายฐิฏิ แก้วศรี Mechatronics Engineering 1 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
38 B6229375 นายบรรณุสรณ์ บัวเรียน Mechatronics Engineering 1 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
39 B6233600 นายนัฐพงษ์ จุลโยธา Mechatronics Engineering 1 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
40 B6212704 นายโชคทวี ลำเพยพล Mechatronics Engineering 2 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
41 B6212728 นายอมรเทพ ดาษดื่น Mechatronics Engineering 2 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
42 B6212742 นายเกริกฤทธิ์ ศรีทองดี Mechatronics Engineering 2 10 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
43 B6212759 นายณรงค์กร เหลาชำนิ Mechatronics Engineering 2 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
44 B6212803 นายเปรมมินทร์ หวังดุล Mechatronics Engineering 2 10 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
45 B6212841 นายธวัชชัย ใจตรง Mechatronics Engineering 2 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
46 B6212858 นางสาวอรญา นะวงษ์ษา Mechatronics Engineering 2 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
47 B6212865 นางสาวสุชานันท์ เบ้าแบบดี Mechatronics Engineering 2 10 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
48 B6212872 นายกษิดิศ พันธุ์มิตร Mechatronics Engineering 2 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
49 B6212896 นายชานนท์ มะณี Mechatronics Engineering 2 10 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
50 B6212919 นายจรัสพงศ์ นามรัตน์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
51 B6212971 นายณัฐพล อนันเอื้อ Mechatronics Engineering 2 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
52 B6213008 นายพิทักษ์พงษ์ เจริญรัตน์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
53 B6213015 นายสุริยา บุญยก Mechatronics Engineering 2 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
54 B6213039 นายจักราวุฒน์ มั่นทุกะ Mechatronics Engineering 2 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
55 B6213046 นายธนาวุฒิ อยู่อาจิน Mechatronics Engineering 2 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
56 B6229184 นายปิยะเทพ คำอ้น Mechatronics Engineering 2 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
57 B6229191 นายณัฐวุฒิ หงษ์สูงเนิน Mechatronics Engineering 2 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
58 B6229221 นายธีรพัฒน์ พลพ่าย Mechatronics Engineering 2 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
59 B6229245 นายอภิสิทธิ์ แสงศักดิ์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
60 B6229252 นายศาสตรา ปาระมี Mechatronics Engineering 2 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
61 B6229269 นายขัตติยะ หร่ายขุนทด Mechatronics Engineering 2 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
62 B6229276 นายศราวุธ โตพะลัย Mechatronics Engineering 2 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
63 B6229283 นายชนัญญู ทิพวัจนา Mechatronics Engineering 2 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
64 B6229306 นายสงกรานต์ วัฒนาพร Mechatronics Engineering 2 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
65 B6229320 นายมงคล ฉลาดไธสง Mechatronics Engineering 2 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
66 B6229382 นายเพชรภูมิ นวลจันทร์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
67 B6233587 นายนำชัย มะสีพันธ์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
68 B6233594 นายสุริยะกมล อ่อนนาค Mechatronics Engineering 2 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
69 B6233631 นางสาวขวัญฤดี นาคใหม่ Mechatronics Engineering 2 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
70 B6233648 นายกนกพล สร้อยวงษ์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
71 B6235246 นายปิยะ แร้นพิมาย Mechatronics Engineering 2 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
72 B6235277 นางสาวชลันธร ใจกว้าง Mechatronics Engineering 2 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
73 B6235284 นายอาทิตย์ ชมมณฑา Mechatronics Engineering 2 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
74 B6235291 นายสิทธิภัณฑ์ แสนพงษ์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
75 B6235321 นายอัครากรณ์ สมบัติหลาย Mechatronics Engineering 2 10 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
76 B6235338 นายจิรายุส ธงทอง Mechatronics Engineering 2 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
77 B6235345 นายอัครพล ค้ำชู Mechatronics Engineering 2 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
78 B6236526 นายกฤษณ จอกพุดซา Mechatronics Engineering 2 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ