ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6100780 นายพรหมรินทร์ เปรื่องกระโทก Mechatronics Engineering 1 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
2 B6203580 นางสาวสุดารัตน์ เพียซ้าย Mechatronics Engineering 1 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
3 B6203863 นางสาวนริศา เหมรังษี Mechatronics Engineering 1 W 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
4 B6211707 นางสาววิภาพร นวลหงษ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
5 B6211721 นายเจษฎาภรณ์ นอแสงศรี Mechatronics Engineering 1 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
6 B6212094 นางสาววารุณี ธรรมโหร Mechatronics Engineering 1 10 1 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
7 B6212308 นางสาวประภัสสร กาคำ Mechatronics Engineering 1 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
8 B6212797 นายดนุสรณ์ จำปานิล Mechatronics Engineering 1 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
9 B6217716 นายฉลองวุฒิ ไชยลำยา Mechatronics Engineering 1 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
10 B6220808 นางสาวกัญญารัตน์ ทามแก้ว Mechatronics Engineering 1 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
11 B6229214 นายกฤษฎา ปาระคะ Mechatronics Engineering 1 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
12 B6235253 นายธนะศักดิ์ ชำนาญ Mechatronics Engineering 1 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
13 B6235383 นายวีระพงษ์ อินทนู Mechatronics Engineering 1 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ