ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6203849 นายถิรวัฒน์ มากละเอียด Mechatronics Engineering 1 1 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
2 B6211578 นายวัฒนา นามบุญลือ Mechatronics Engineering 1 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
3 B6211639 นางสาวชนกนาถ แสนเสริม Mechatronics Engineering 1 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
4 B6211714 นางสาวจีรารัตน์ เสาศิริ Mechatronics Engineering 1 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
5 B6211783 นายชุติเดช มูลมัย Mechatronics Engineering 1 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
6 B6211806 นายชูศักดิ์ พุ่งอุไร Mechatronics Engineering 1 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
7 B6211851 นายสุทธิชัย บุญกอง Mechatronics Engineering 1 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
8 B6211868 นางสาววิลาสินี กิตชัย Mechatronics Engineering 1 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
9 B6211905 นางสาวจุฑาทิพย์ เสือสกุล Mechatronics Engineering 1 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
10 B6211943 นายภูเบศ เรืองสุขสุด Mechatronics Engineering 1 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
11 B6211981 นางสาวธนพร เรียงใหม่ Mechatronics Engineering 1 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
12 B6212117 นายปัณณุทัต เจริญขำ Mechatronics Engineering 1 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
13 B6212179 นายศิริพงษ์ คันทจันทร์ Mechatronics Engineering 1 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
14 B6212247 นายภูมิวนัส บุญเรือง Mechatronics Engineering 1 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
15 B6212278 นายธนพล คำจันทร์ Mechatronics Engineering 1 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
16 B6212285 นางสาวณภัทรชฎา มโนรา Mechatronics Engineering 1 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
17 B6212322 นายปัณณวิชญ์ ขำสินธุ์ Mechatronics Engineering 1 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
18 B6212339 นายฐนปกร ลำใย Mechatronics Engineering 1 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
19 B6212360 นางสาวชลธิชา ป้อมไธสง Mechatronics Engineering 1 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
20 B6212377 นายสุกฤษฏิ์ ปิยะสมบูรณ์ Mechatronics Engineering 1 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
21 B6212421 นายอลงกต สีพลัง Mechatronics Engineering 1 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
22 B6212438 นายคณยศ โชคอักขนิฐ Mechatronics Engineering 1 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
23 B6212469 นายรัฐพล เทียมณรงค์ Mechatronics Engineering 1 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
24 B6212513 นายชัยวัฒน์ ขอนค้างพลู Mechatronics Engineering 1 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
25 B6212537 นายฤทธิพร จินบุตร Mechatronics Engineering 1 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
26 B6212544 นายกิตติพจน์ โพตาทอง Mechatronics Engineering 1 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
27 B6229498 นายชิโนรส อินทะกนก Mechatronics Engineering 1 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
28 B6229603 นางสาวธัญชนก เธอจะโปะ Mechatronics Engineering 1 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
29 B6233723 นางสาววลัยลักษณ์ โพธิ์คา Mechatronics Engineering 1 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
30 B6233730 นางสาวอารียา เรืองเพชร Mechatronics Engineering 1 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
31 B6235369 นางสาวนราภรณ์ มีไทย Mechatronics Engineering 1 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
32 B6113438 นางสาวพรภัสสร เลนทำมี Mechatronics Engineering 2 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
33 B6116941 นางสาวสุชาวดี หอมขจร Mechatronics Engineering 2 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
34 B6203511 นายนนทวัตร มีแสง Mechatronics Engineering 2 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
35 B6203542 นายพงศกร ริ้วทอง Mechatronics Engineering 2 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
36 B6203597 นายธนพล เข็มภาษิต Mechatronics Engineering 2 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
37 B6203696 นายฤทธิเดช สอนคราม Mechatronics Engineering 2 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
38 B6203764 นายกฤษฎา น้อยผา Mechatronics Engineering 2 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
39 B6203788 นายมหัทธนปรินทร์ บริสุทธิ์ Mechatronics Engineering 2 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
40 B6211622 นางสาวณัฐมน ไชยเทศ Mechatronics Engineering 2 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
41 B6211677 นายอนุวัตร นิ่มน้อย Mechatronics Engineering 2 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
42 B6211691 นายพงศกร อิ่มอ้วน Mechatronics Engineering 2 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
43 B6211745 นายสถิตคุณ บุญลือ Mechatronics Engineering 2 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
44 B6211837 นายกิตติบดินทร์ เคยชัยภูมิ Mechatronics Engineering 2 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
45 B6211899 นายนูรคอยรี เจะเตะ Mechatronics Engineering 2 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
46 B6211950 นางสาวจิรัชยา บุดดา Mechatronics Engineering 2 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
47 B6211998 นางสาวชนัญชิดา บุญคอย Mechatronics Engineering 2 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
48 B6212124 นายปภังกร พลแสน Mechatronics Engineering 2 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
49 B6212261 นายธนวัฒน์ ใจดี Mechatronics Engineering 2 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
50 B6212490 นายจิรวัฒน์ ศรีสุวรรณ Mechatronics Engineering 2 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
51 B6212551 นายธนัยโชติ กายประเสริฐ Mechatronics Engineering 2 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
52 B6212629 นายสุภชัย กุดจอมศรี Mechatronics Engineering 2 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
53 B6229474 นายณัฐนันท์ เวบสูงเนิน Mechatronics Engineering 2 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
54 B6229535 นายสิทธิชัย ดินดำ Mechatronics Engineering 2 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
55 B6229580 นายอิทธิพงษ์ พรศักดา Mechatronics Engineering 2 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
56 B6229610 นางสาวสาลินี ศรีสุวะ Mechatronics Engineering 2 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
57 B6229634 นางสาวญาณิศา โพธิ์อ่อง Mechatronics Engineering 2 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
58 B6233754 นายนัสรี ดือราแม Mechatronics Engineering 2 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
59 B6233785 นายซอยีไวยัน Mechatronics Engineering 2 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
60 B6237622 นายกิตติธัช ประสานเชื้อ Mechatronics Engineering 2 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
61 B6237653 นางสาวญาณิศา อ่อนชัยมงคล Mechatronics Engineering 2 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
62 B6237691 นายศุภีรัช ลีอุดม Mechatronics Engineering 2 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
63 B6237714 นางสาวธีรดา จันทรา Mechatronics Engineering 2 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
64 B6132057 นายปวริศ สุวรรณรัตน์ Mechatronics Engineering 3 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
65 B6203481 นายวีระชัย แซ่หล่ำ Mechatronics Engineering 3 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
66 B6203498 นายภูมิ คำเชียงแสน Mechatronics Engineering 3 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
67 B6203528 นายธนาธิป พัชระวิทยานันท์ Mechatronics Engineering 3 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
68 B6203702 นายสหัสศวรรษ ศรัทธาคลัง Mechatronics Engineering 3 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
69 B6203733 นายศุภชัย ฤทธิ์มหา Mechatronics Engineering 3 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
70 B6203757 นายเกียรติศักดิ์ ก้อมอ่อน Mechatronics Engineering 3 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
71 B6203801 นายจักรกรี พันธุระ Mechatronics Engineering 3 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
72 B6203863 นางสาวนริศา เหมรังษี Mechatronics Engineering 3 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
73 B6211547 นางสาวฤทัยวรรณ มณีมนต์ Mechatronics Engineering 3 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
74 B6212087 นายภควรรษ อำนวยสาร Mechatronics Engineering 3 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
75 B6212346 นายเตชณัฐ ปวารณา Mechatronics Engineering 3 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
76 B6212353 นายกฤษฎีกา นาคำ Mechatronics Engineering 3 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
77 B6212384 นายภานุพงษ์ นาคแสงทอง Mechatronics Engineering 3 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
78 B6229436 นางสาวพรรษชล จริยกิตติกุล Mechatronics Engineering 3 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
79 B6229528 นายเศรษฐา ค้าคล่อง Mechatronics Engineering 3 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
80 B6229559 นายรัชชานนท์ เภาตะคุ Mechatronics Engineering 3 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
81 B6229597 นายณัชพล สุ่ยวงษ์ Mechatronics Engineering 3 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
82 B6229627 นายสุธรวัช แสงจำปา Mechatronics Engineering 3 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
83 B6233662 นายธนาวุฒิ ลิ้มหลาย Mechatronics Engineering 3 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
84 B6233792 นางสาวศศินัฐฐา เพชรเกิด Mechatronics Engineering 3 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
85 B6235376 นายมานนท์ วันทัศน์ Mechatronics Engineering 3 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
86 B6235406 นายเกียรติศักดิ์ ศรีกงพาน Mechatronics Engineering 3 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
87 B6235475 นายฐาปกรณ์ สีสังชุม Mechatronics Engineering 3 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
88 B6324216 นายกิตติโชค มาตย์วิเศษ Mechatronics Engineering 3 1 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
89 B6203467 นายชนกานต์ พิมพ์สวย Mechatronics Engineering 4 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
90 B6203641 นายมงคล พิลาภ Mechatronics Engineering 4 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
91 B6203825 นางสาวณัฐพร แสงเดือน Mechatronics Engineering 4 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
92 B6211561 นายธนาคาร ชาลีวรรณ Mechatronics Engineering 4 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
93 B6211608 นางสาวขวัญเรือน ถ่อนสันเทียะ Mechatronics Engineering 4 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
94 B6211646 นายทศพร พันธ์ศรี Mechatronics Engineering 4 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
95 B6211684 นางสาวอทิตยา ดำริห์สระน้อย Mechatronics Engineering 4 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
96 B6211776 นายภานุวัฒน์ แป้นกลาง Mechatronics Engineering 4 1 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
97 B6211790 นายกฤตินนท์ บุนนท์ Mechatronics Engineering 4 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
98 B6211813 นายชินวัฒน์ กาสสกุล Mechatronics Engineering 4 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
99 B6211844 นายคณุตม์ การุญ Mechatronics Engineering 4 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
100 B6211882 นายอนุสรณ์ ทองเป็นไชย Mechatronics Engineering 4 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
101 B6211974 นายสุธาวี ภู่สุวรรณ์ Mechatronics Engineering 4 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
102 B6212162 นางสาวสรัลชนา นพพลกรัง Mechatronics Engineering 4 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
103 B6212223 นายพงษ์พิพัฒน์ กึ่งมาตย์ Mechatronics Engineering 4 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
104 B6212292 นางสาวกัญจนพร พวงทอง Mechatronics Engineering 4 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
105 B6212483 นายวิสิฐศักดิ์ แคนสา Mechatronics Engineering 4 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
106 B6212643 นายสิทธิโชค แย้มศรี Mechatronics Engineering 4 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
107 B6229504 นายสุภชัย สุภาพ Mechatronics Engineering 4 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
108 B6229511 นางสาวจุฑามาศ ศรีโพธิ์กลาง Mechatronics Engineering 4 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
109 B6229573 นางสาวนัทฐนันท์ กัญญะลา Mechatronics Engineering 4 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
110 B6233655 นางสาวกมลวรรณ ปัญญาพูนตระกูล Mechatronics Engineering 4 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
111 B6233679 นางสาวณัทภัค หัดชุมพล Mechatronics Engineering 4 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
112 B6233686 นางสาวปิยจิต อะนำกุล Mechatronics Engineering 4 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
113 B6233693 นายนรินทร์ สีหาเวช Mechatronics Engineering 4 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
114 B6233716 นางสาวปราณปริยา ศิริจันทร์โท Mechatronics Engineering 4 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
115 B6233778 นางสาวปราณปรียา วงค์เชียงยืน Mechatronics Engineering 4 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
116 B6235352 นายภูวดลบดินทร์ ธาตุดี Mechatronics Engineering 4 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
117 B6235413 นายนิพัทธ์ ปักฉิมพลี Mechatronics Engineering 4 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
118 B6235420 นางสาวกัณฑริการ์ ศรีบัวแก้ว Mechatronics Engineering 4 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
119 B6235444 นางสาวสิริยากร สงค์นอก Mechatronics Engineering 4 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
120 B6237721 นายธนวิทย์ ศิลวิชัย Mechatronics Engineering 4 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
121 B6101534 นายฐิติ ปรีไทย Mechatronics Engineering 5 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
122 B6203627 นายเฉลิมเกียรติ ยะถีโล Mechatronics Engineering 5 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
123 B6203689 นางสาวทัศนีย์ บัวจาร Mechatronics Engineering 5 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
124 B6203740 นายอนันตชัย กลับสูงเนิน Mechatronics Engineering 5 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
125 B6203832 นางสาวรุจิรา สิทธิโชติ Mechatronics Engineering 5 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
126 B6211554 นายธนวัฒน์ พิมจังหรีด Mechatronics Engineering 5 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
127 B6211585 นายกฤษดา รุ่งรัตน์ธวัชชัย Mechatronics Engineering 5 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
128 B6211592 นายเจษฎาภรณ์ ปิสำโรง Mechatronics Engineering 5 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
129 B6211653 นายกิตติทัต ขันแก้ว Mechatronics Engineering 5 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
130 B6211738 นายพีรวุฒิ จวงทอง Mechatronics Engineering 5 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
131 B6211752 นายนุชา ถำวาปี Mechatronics Engineering 5 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
132 B6211820 นางสาวศิรินภา กัณหา Mechatronics Engineering 5 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
133 B6211936 นายวรเมธ เนตรวิลา Mechatronics Engineering 5 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
134 B6212032 นายวันเฉลิม เกียรติอำนวย Mechatronics Engineering 5 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
135 B6212131 นางสาวเกศรินทร์ แก้วลี Mechatronics Engineering 5 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
136 B6212148 นางสาวอรอนงค์ นุสรรัมย์ Mechatronics Engineering 5 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
137 B6212186 นายธณายุทธ พันธ์ผักแว่น Mechatronics Engineering 5 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
138 B6212193 นายพริสร ก่อนทิพย์ Mechatronics Engineering 5 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
139 B6212216 นายสุเมธ บางหลวง Mechatronics Engineering 5 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
140 B6212230 นางสาวธัญชนก พุทธนากิจชัย Mechatronics Engineering 5 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
141 B6212254 นางสาวยุธิดา ผิดชอบ Mechatronics Engineering 5 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
142 B6212414 นายฐาปกรณ์ ทับทิมเมือง Mechatronics Engineering 5 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
143 B6212445 นางสาวสุพัตรา แซ่เอียว Mechatronics Engineering 5 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
144 B6212476 นางสาวสุรีย์รัตน์ ตัชธนานุสรณ์ Mechatronics Engineering 5 1 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
145 B6212506 นางสาวจิรัชญา ปัญญาทิพย์ Mechatronics Engineering 5 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
146 B6212568 นายณัฐวุฒิ เอกสุวรรณ Mechatronics Engineering 5 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
147 B6212599 นางสาวเจษฎาภรณ์ ฉลาดเอื้อ Mechatronics Engineering 5 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
148 B6212933 นายเมธพนธ์ ศรีชัยกูล Mechatronics Engineering 5 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
149 B6217990 นางสาวสุธิดา ประคองใจ Mechatronics Engineering 5 1 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
150 B6227258 นายอรรถพล ได้ไซร้ Mechatronics Engineering 5 1 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
151 B6229467 นางสาวสุธินันท์ สืบพันธุ์ Mechatronics Engineering 5 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
152 B6233747 นางสาวศุภาพิชญ์ ทายนต์ Mechatronics Engineering 5 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
153 B6237677 นายชนม์เฉลิม ดีมา Mechatronics Engineering 5 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION