ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6026080 นายสิทธิกร ฤทธิเนียม ME 1 10 1 525212 INDUSTRIAL APPLICATIONS OF MATHEMATICS AND STATISTICS
2 B6213367 นายสุนทร บุญมาศ ME 1 10 1 525212 INDUSTRIAL APPLICATIONS OF MATHEMATICS AND STATISTICS
3 B6214036 นายไกรสร เลี้ยงพรหม ME 1 10 1 525212 INDUSTRIAL APPLICATIONS OF MATHEMATICS AND STATISTICS
4 B6217105 นายนนทวัฒน์ พรมชน ME 1 10 1 525212 INDUSTRIAL APPLICATIONS OF MATHEMATICS AND STATISTICS
5 B6236533 นายธนธรรณ์ การกระสัง ME 1 10 1 525212 INDUSTRIAL APPLICATIONS OF MATHEMATICS AND STATISTICS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ