ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6118808 นางสาววรรณวิสา การปรีชา ME 1 10 1 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
2 B6135959 นางสาวณิรินทร์ญา ศิระวิเชษฐ์กุล ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
3 B6201081 นายวรโชติ รุกขพันธุ์ ME 1 10 1 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
4 B6201173 นายนวพล วงค์อุดดี ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
5 B6201456 นางสาวสุวรา เปรี่ยมสูงเนิน ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
6 B6202866 นางสาวอภิชญา พิมพ์พันธ์ ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
7 B6202873 นายจีรวัฒน์ โพธ์ภา ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
8 B6203078 นายธนพล จิตจักร ME 1 10 1 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
9 B6208660 นายถิรวุฒิ สะอาด ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
10 B6210649 นางสาวปิยธิดา บุดดี ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
11 B6214036 นายไกรสร เลี้ยงพรหม ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
12 B6214388 นายศรราม คงสัตรา ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
13 B6215743 นายภานุพงษ์ กาดกลางดอน ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
14 B6215804 นายณัฐธวัช จันทร์เกิด ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
15 B6215835 นายธนิสร มรรคณา ME 1 10 1 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
16 B6216245 นายทิวากร ขัดโพธิ์ ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
17 B6216382 นางสาวสาลินี สุริยะบุญ ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
18 B6218188 นางสาวปุณยนุช กรดเสน ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
19 B6218225 นางสาวณัฏฐิกา สุขสิงห์ ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
20 B6218584 นายฐิติวัฒน์ ฉิมพลี ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
21 B6218874 นายเสฏฐวุฒิ อินหอคอย ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
22 B6219024 นางสาวกรรวี คำแดง ME 1 10 1 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
23 B6220617 นางสาวธัญวรัตน์ ปันดี ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
24 B6220723 นายวสวัตติ์ ทิ้งบริรักษ์ ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
25 B6221812 นางสาวญารินดา สาลี ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
26 B6221898 นางสาวพัชรีภรณ์ กลั่นหมอ ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
27 B6221911 นางสาวชนิกานต์ ศรีสะอาด ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
28 B6222208 นายภูมิพัฒน์ ริยะบุตร ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
29 B6223427 นางสาวณัฐธิดา แซ่เล้า ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
30 B6225599 นายวรนนท์ โคตรนาวัง ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
31 B6225704 นายพิชญุตม์ ช้างศรี ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
32 B6226244 นายหฤษฎ์ จันทุมา ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
33 B6226978 นางสาวนริศรา นาราช ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
34 B6235888 นางสาวธัญพิชชา ขำปู่ ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
35 B6236533 นายธนธรรณ์ การกระสัง ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
36 B6201319 นายณภัทร สิริกุลชัยนันท์ ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
37 B6202323 นางสาวโสรญา พละสาร ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
38 B6202637 นายนันทพงศ์ แสงงาม ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
39 B6203177 นายอัครพล เลิศวิชญกมล ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
40 B6203191 นายวัชรพล ศรีสวน ME 2 10 1 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
41 B6213312 นายสรวิศ อุตมูล ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
42 B6213367 นายสุนทร บุญมาศ ME 2 10 1 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
43 B6213473 นายภัทรพล ศุกลวงศ์ ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
44 B6213510 นางสาวเกวลิน อุทุมพร ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
45 B6213558 นางสาวชลธิชา จิตเพ็ง ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
46 B6213695 นางสาวฟ้าลดา มีเรือง ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
47 B6213978 นางสาวธิตินันท์ สุทธิบูรณ์ ME 2 10 1 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
48 B6214272 นายศุภณัฐ พฤกษชาติ ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
49 B6215545 นางสาวแจ็สซี่ ไนช์ ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
50 B6216214 นางสาวภคพร รัตนปัญญา ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
51 B6216788 นายกฤตวิทย์ แซ่เฮีย ME 2 10 1 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
52 B6216795 นายพิชยะ แสนโคตร ME 2 10 1 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
53 B6217044 นายสวราชย์ ชะวางกลาง ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
54 B6217105 นายนนทวัฒน์ พรมชน ME 2 10 1 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
55 B6217471 นางสาวรดา ปิตตาระโพธิ์ ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
56 B6217877 นายอภิสิทธิ์ ศรีสวัสดิ์ ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
57 B6218058 นางสาวกุลวรรณ เกษมวีรกุล ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
58 B6218096 นายสุชาติ พรพิรุณโรจน์ ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
59 B6218256 นายจักรภัทร นกโพธิ์ ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
60 B6218942 นายจิรายุติ สาสิม ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
61 B6220259 นายเนติธร วรรคสังข์ ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
62 B6220310 นายศุภวิชญ์ มาสุข ME 2 10 3 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
63 B6220365 นางสาวเจนจิรา ผลจันทร์งาม ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
64 B6220754 นายสถาพร นิยมศิลป์ชัย ME 2 10 1 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
65 B6220914 นายอดิศร หาญคำอุ้ย ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
66 B6222871 นายนิติธร นันทาวงศ์ ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
67 B6224141 นางสาวพิมลพรรณ แสงเพ็ชร ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
68 B6224417 นายพีรดนย์ พาดกลาง ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
69 B6225834 นายศราวุธ สุยะ ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
70 B6200930 นายกรเทพ เทพพุทธางกูร ME 3 10 3 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
71 B6201463 นายวชิรวิทย์ ยิ้มเพียรภัทร ME 3 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
72 B6203276 นายคเนศวร จันทร์แสงกุล ME 3 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
73 B6210632 นายธัชพล จันทกุล ME 3 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
74 B6213381 นายปรีชาวิทย์ ศรีลาศักดิ์ ME 3 10 1 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
75 B6213565 นายปริญญา พลเสนา ME 3 10 1 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
76 B6213916 นายปิยะ สิงหาชัย ME 3 10 1 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
77 B6213923 นายจิรวัฒน์ ลิขิตพงศ์พิพัฒน์ ME 3 10 3 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
78 B6214371 นายกีรติพงษ์ สุนทวง ME 3 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
79 B6215705 นายธนพัฒน์ ผดาเวช ME 3 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
80 B6215729 นายชาญนที เนนชู ME 3 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
81 B6215958 นายภราดร คงโนนกอก ME 3 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
82 B6216061 นายอนุวัฒน์ เถาว์รินทร์ ME 3 10 3 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
83 B6216320 นายทวีศักดิ์ พิมพนอม ME 3 10 3 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
84 B6216894 นายสุเมธ ลาปะ ME 3 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
85 B6217686 นายสมศักดิ์ แสนสนิท ME 3 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
86 B6219727 นายกิตติโชค สุขสมัคร ME 3 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
87 B6219925 นายณรงค์ฤทธิ์ วงค์โหง่น ME 3 10 3 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
88 B6220204 นายณัฏฐกิตติ์ เปรมทรัพย์ทวี ME 3 10 3 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
89 B6221768 นายสุรพัฒน์ กอบวิยะกร ME 3 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
90 B6222543 นายชินวัฒน์ อุตสาหะ ME 3 10 1 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
91 B6224370 นายกรชาล ฟุ้งสุข ME 3 10 1 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
92 B6224714 นายวรวุฒิ อัครปรีดี ME 3 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
93 B6224745 นายปฐวี โทศรี ME 3 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
94 B6225131 นายธนากร จุลเเดง ME 3 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
95 B6225315 นางสาวสิดาพร แพงจันทร์ ME 3 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
96 B6225940 นายภูกฤษ สอนภักดี ME 3 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
97 B6226282 นายจาตุรงค์ ดีมา ME 3 W 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
98 B6226855 นายเมทิศ มระตัง ME 3 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
99 B6236083 นายปิติพล ปั้งมาก ME 3 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ