ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5900244 นางสาวมนัสนันท์ จันทร์กลาง EE 1 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
2 B5900558 นายปฏิภาณ จันทร์กอโต EE 1 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
3 B5900640 นายณัฐนนท์ อินโต EE 1 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
4 B5901906 นายจรัญ คำลา EE 1 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
5 B5901913 นายพิสิทธิ์ชัย จีนบางช้าง EE 1 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
6 B5905201 นายกฤตพน ฉัตรวงศ์ทอง EE 1 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
7 B5905805 นายพรภวิษย์ ไพโรจน์ EE 1 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
8 B5906321 นายนพชัย ใจมั่น EE 1 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
9 B5906598 นางสาวอรนรี สุขสวัสดิ์ EE 1 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
10 B5907717 นางสาวศิดา สารีสิงห์ EE 1 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
11 B5908424 นายเสฏฐวุฒิ แก้วก่า EE 1 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
12 B5908493 นายชัยณัฐพล นิสยันต์ EE 1 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
13 B5909612 นางสาวณัฐนิชา เกิดสุข EE 1 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
14 B5909698 นายกสิณพจน์ ทองประวัติสิริ EE 1 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
15 B5910205 นางสาวศรัญญา แพงศรี EE 1 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
16 B5912056 นางสาวสุภาลักษณ์ วงศ์ละคร EE 1 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
17 B5912070 นายกรวิชญ์ ไทรแก้ว EE 1 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
18 B5916504 นายจิรายุทธ เหล่าสำโรง EE 1 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
19 B5918706 นายณัฐพล เครื่องไธสงค์ EE 1 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
20 B5918867 นายรัฐพงศ์ สินธุพันธ์ EE 1 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
21 B5920785 นายรัตนกร แทนจะโปะ EE 1 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
22 B5921331 นางสาววิมลสิริ ไตรสุวรรณ EE 1 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
23 B5921348 นายนพรุจ จิตร์เพิ่ม EE 1 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
24 B5921607 นายประวีณ อุดทาโม๊ะ EE 1 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
25 B5921744 นางสาวภัทราภรณ์ เสนบุญมี EE 1 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
26 B5922086 นายอธิวัฒน์ สัพบุรุษ EE 1 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
27 B5922727 นางสาววชิราภรณ์ อินทะโส EE 1 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
28 B5924431 นายอภิวัฒน์ ดีล้อม EE 1 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
29 B5924462 นายวราวุธ สุดสม EE 1 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
30 B5924509 นายนนทการณ์ มังคลา EE 1 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
31 B5926190 นางสาวอณัฐชา ปัดไธสง EE 1 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
32 B5902873 นายกุลภัทร นามวงศ์ EE 2 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
33 B5903306 นายสุริยา เทพนา EE 2 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
34 B5903733 นายอรรถพงษ์ สาทะโพน EE 2 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
35 B5903764 นายธีรภัทร โพนหนา EE 2 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
36 B5904143 นางสาวสุทธิณี ว่าวสูงเนิน EE 2 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
37 B5904204 นายวงศธร ชุ่มวงศ์ EE 2 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
38 B5906215 นายอัษฎาวุธ น้อยสี EE 2 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
39 B5906246 นายณัฐเดช บุญรอด EE 2 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
40 B5906970 นายกฤษฎา แพงไธสง EE 2 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
41 B5907007 นายวันเฉลิม เพ็ชร์พล EE 2 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
42 B5907069 นายวรเดช ตั้งคุณาวุฒิ EE 2 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
43 B5907243 นายจิรวัฒน์ อาสาชาติ EE 2 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
44 B5908738 นายจักรพันธ์ ธรรมนุช EE 2 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
45 B5908844 นางสาวกมลชนก นาคชม EE 2 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
46 B5910397 นายชาคริต ปล้องกระโทก EE 2 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
47 B5910632 นางสาวณัฏฐ์ชานันท์ พลอินทร์ EE 2 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
48 B5916405 นายเทวราช ภาคมฤกษ์ EE 2 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
49 B5916634 นายธีรเดช ก้านเพ็ชร EE 2 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
50 B5916894 นางสาวอังคณา แป้นโก๋ EE 2 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
51 B5918836 นายวิชชากร ใจหวัง EE 2 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
52 B5919819 นางสาวธันย์ชนก ดกกลาง EE 2 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
53 B5921232 นางสาวทัศนีย์ แก้วลี EE 2 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
54 B5921300 นายสุทธิศักดิ์ สายเสมา EE 2 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
55 B5921850 นายธวิน อุดมกิจปัญญา EE 2 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
56 B5922291 นายณัฐวุฒิ ทองพลู EE 2 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
57 B5922345 นางสาวอลิสา ถนอมเมือง EE 2 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
58 B5923137 นายนิคม ศิริปรุ EE 2 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
59 B5923243 นางสาวอุษณา เงกสูงเนิน EE 2 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
60 B5924196 นายภูรีทัต ยังรอด EE 2 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
61 B5924387 นายวิทวัส บัวแก้ว EE 2 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
62 B5924400 นายกรวิชญ์ ไกยะวงษ์ EE 2 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
63 B5924417 นายณัฐวุฒิ ปุยสุวรรณ์ EE 2 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
64 B5924868 นางสาวปริยากร โรจน์สุนทรกิตติ EE 2 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
65 B5900596 นางสาวจรรยวรรธน์ สีมา EE 3 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
66 B5900671 นายธนากร บุญสิทธิ์ EE 3 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
67 B5902132 นายนรภัทร ถาจอหอ EE 3 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
68 B5902149 นายชัยวัฒน์ วิทยาวโรจน์กิจ EE 3 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
69 B5902637 นายภิฆเนตร์ ชัยประคองชีพ EE 3 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
70 B5903429 นางสาวธนนันท์ พระโพธิ์ EE 3 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
71 B5903436 นายภาณุวิชญ์ คุ้มบุญ EE 3 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
72 B5903566 นางสาวชนิดา อิมาอิ EE 3 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
73 B5903955 นายคณิต หัดกันยา EE 3 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
74 B5905164 นางสาวชุลีพร สิระปาณิชาติ EE 3 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
75 B5906673 นางสาวมินตรา แสงจันทร์ EE 3 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
76 B5906871 นายศศิพงศ์ เหระวัน EE 3 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
77 B5907076 นายสุคมัย รัตนธรรม EE 3 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
78 B5907359 นายพงษ์ศกร ปราณีตพลกรัง EE 3 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
79 B5908240 นายเมฑาริน หนาแน่น EE 3 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
80 B5909223 นายรณกฤต ลิ้มอำนวยลาภ EE 3 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
81 B5910649 นายนัฐพล สารทรัพย์ EE 3 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
82 B5912520 นางสาวสุภาพร แก้วพิมาย EE 3 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
83 B5912933 นางสาววรรณนิสา แสนกล้า EE 3 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
84 B5914333 นายกิตติพงษ์ อินทับทิม EE 3 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
85 B5914630 นางสาวจตุภรณ์ สุมณฑา EE 3 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
86 B5917174 นางสาวปณิดา หาญรบ EE 3 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
87 B5918720 นางสาวดวงกมล ประเสริฐดี EE 3 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
88 B5918737 นายเอกสิทธิ์ กิ่งมณีรัตน์ EE 3 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
89 B5918751 นางสาวอวัศยา จิตไพบูลย์ EE 3 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
90 B5919475 นางสาวทัศนีย์ สนั่นเอื้อ EE 3 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
91 B5919505 นายทินภัทร โพธิ์ศิริ EE 3 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
92 B5919833 นางสาวนพรัตน์ พลอยฉิมพลี EE 3 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
93 B5920754 นายธัชชัย ด่านจิระมนตรี EE 3 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
94 B5921553 นายทีปกร ผดุงศรี EE 3 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
95 B5922338 นางสาวเกียรติสุดา ไชยบุตร EE 3 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
96 B5922802 นายกองทุน กฤษณสุวรรณ EE 3 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
97 B5923250 นายวิสุทธิพงษ์ ซื่อชญาณ์ภักษ์ EE 3 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
98 B5924745 นายเดชาธร พัฒนชยากร EE 3 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
99 B5926442 นายกฤติธี ลายวงษ์ EE 3 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
100 B5929238 นายมูฮำหมัดอาลี โตะโยะ EE 3 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
101 B5901982 นายธนากร อยู่ยัง EE 4 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
102 B5902842 นายไกรวุฒิ รุกขชาติ EE 4 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
103 B5903344 นายเอกบุรุษ โสวะ EE 4 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
104 B5903535 นายปรมัตถ์ เมืองนาม EE 4 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
105 B5904334 นางสาวธัญธิดา ปะมะโน EE 4 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
106 B5905072 นายตะวัน พิมพ์จันทร์ EE 4 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
107 B5906550 นายวรวิช ช้างเขียว EE 4 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
108 B5907090 นางสาวชลธิชา กระเเสโท EE 4 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
109 B5907403 นายเดชาธร คลังสูงเนิน EE 4 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
110 B5908011 นางสาวกิตติวรา หอยสังข์ EE 4 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
111 B5908219 นางสาวชฎาธาร ทองคำ EE 4 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
112 B5908608 นางสาวพลอย กองวงค์ EE 4 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
113 B5910786 นางสาวพรรวินท์ ทองชีวงค์ EE 4 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
114 B5911394 นายอานุภาพ แก้วกองทรัพย์ EE 4 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
115 B5911455 นายชนาธิป เหล่าบุตรี EE 4 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
116 B5911486 นายวีรภัทร คำพันธ์ EE 4 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
117 B5914425 นายธีรวัฒน์ ทับทีศรี EE 4 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
118 B5915347 นายศิวกร โรจนติรนันท์ EE 4 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
119 B5915583 นายธนาธิป ปาละพันธุ์ EE 4 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
120 B5916900 นายกฤษกร สุทธิธรรม EE 4 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
121 B5918768 นางสาวธัญรัตน์ ศิริแสง EE 4 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
122 B5918782 นายเกริกเกียรติ นามภักดิ์ EE 4 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
123 B5918799 นายวัชรวีร์ งาหัตถี EE 4 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
124 B5918829 นายพฤฒกฤษ สร้อยเสนา EE 4 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
125 B5918850 นายธวัชชัย ใจศิลป์ EE 4 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
126 B5920235 นายณฐพนธ์ ค้อมกลาง EE 4 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
127 B5920570 นายธนาธิป บุญทวี EE 4 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
128 B5921294 นายปิยบุตร ทาเอื้อ EE 4 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
129 B5922260 นางสาวประกายเพชร ม่วงเขียว EE 4 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
130 B5922789 นางสาวศรุตา หวานสูงเนิน EE 4 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
131 B5924851 นายเจษฎา ขนานแก้ว EE 4 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
132 B5925056 นายปฏิภาณ ไทยนันทน์ EE 4 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
133 B5925681 นายธนกร สายสุจริต EE 4 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
134 B5925919 นายภูนัยน์ ชุมภู EE 4 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ