ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5972319 นายวีระวรัตน์ ฤชาอนุกุล INFORMATION SCIENCE 1 0 214421 INTERNET OF THINGS
2 B6070212 นายเอกฤกษ์ กิจธิมน INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214421 INTERNET OF THINGS
3 B6070236 นายพัชร กกสูงเนิน INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214421 INTERNET OF THINGS
4 B6070403 นายปิยพงษ์ วงศ์สวาสดิ์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214421 INTERNET OF THINGS
5 B6070489 นายภูมิมินทร์ นาคเสนีย์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214421 INTERNET OF THINGS
6 B6070533 นางสาวปนัดดา ดอกนารี INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214421 INTERNET OF THINGS
7 B6070601 นายกฤษดา เจนประโคน INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214421 INTERNET OF THINGS
8 B6070632 นายภัทรดนัย บุญเกิด INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214421 INTERNET OF THINGS
9 B6070656 นายนัฐวุฒิ นาคขุนทด INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214421 INTERNET OF THINGS
10 B6070724 นางสาววราภรณ์ เฟื่องเกษม INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214421 INTERNET OF THINGS
11 B6070809 นางสาวสาวิตรี พรมสูตร INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214421 INTERNET OF THINGS
12 B6070816 นางสาวกัลยาณี ผันกลาง INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214421 INTERNET OF THINGS
13 B6070823 นางสาวครุวาร ไชโยธา INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214421 INTERNET OF THINGS
14 B6070854 นางสาวปุญญิศา แก่นสวรรค์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214421 INTERNET OF THINGS
15 B6070878 นายอนันต์ยศ แก้วละมุล INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214421 INTERNET OF THINGS
16 B6070892 นายเตชินท์ วิวัฒน์นิธิภาส INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214421 INTERNET OF THINGS
17 B6070960 นายปองพล ศิลปะ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214421 INTERNET OF THINGS
18 B6071028 นายอธิษฐาน เรืองฤทธิ์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214421 INTERNET OF THINGS
19 B6071035 นางสาวนาราภัทร รวยทรัพย์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214421 INTERNET OF THINGS
20 B6071110 นายมนัสวี วงค์บุญเพ็ง INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214421 INTERNET OF THINGS
21 B6071226 นายกิตติชัย กระพันธ์เขียว INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214421 INTERNET OF THINGS
22 B6073237 นายไตรลักษณ์ โกศล INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214421 INTERNET OF THINGS
23 B6073367 นางสาวคณิตา จันทร์สีเงิน INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214421 INTERNET OF THINGS
24 B6073398 นายกฤติกร ธรรมบุตร INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214421 INTERNET OF THINGS
25 B6073411 นางสาวนภัสกร วิมลมาลย์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214421 INTERNET OF THINGS
26 B6073527 นางสาวสุปวีร์ ขันดำ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214421 INTERNET OF THINGS
27 B6073534 นายพงษชาติ เฟื่องคำ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214421 INTERNET OF THINGS
28 B6073602 นายชยุตม์ โคตรพงษ์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214421 INTERNET OF THINGS
29 B6073725 นายวิธาน จันทมาศ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214421 INTERNET OF THINGS
30 B6073947 นายนนทวัฒน์ จวนประเสริฐ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214421 INTERNET OF THINGS
31 B6074043 นายวรวุฒิ ทรัพย์กลาง INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214421 INTERNET OF THINGS
32 B6074081 นายเฉลิมวงศ์ จันพิรักษ์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214421 INTERNET OF THINGS
33 B6074425 นายวสุธา จันพางาม INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214421 INTERNET OF THINGS
34 B6074463 นายสหรัฐ วงค์บุญเพ็ง INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214421 INTERNET OF THINGS
35 B6074562 นายพงศกร นากลาง INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214421 INTERNET OF THINGS
36 B6074890 นายนริศ ปฏิมาภรณ์ชัย INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214421 INTERNET OF THINGS
37 B6074906 นางสาวนฎา ทองยัง INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214421 INTERNET OF THINGS
38 B6075538 นายกิตติพัฒน์ ทองศรี INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214421 INTERNET OF THINGS
39 B6075590 นายภานุพงศ์ เจริญสวัสดิ์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214421 INTERNET OF THINGS
40 B6075606 นายพงษ์สิทธิ์ อภิวงศ์โสภณ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214421 INTERNET OF THINGS