ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6121693 นายธีระวัฒน์ เตชะวนกิจ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
2 B6121709 นางสาวเขมจิรา เนตรขันธ์ INFORMATION SCIENCE 1 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
3 B6121716 นางสาวสุธาสินี สวยสม INFORMATION SCIENCE 1 1 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
4 B6121723 นายณัฐพงษ์ พานแก้ว INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
5 B6121785 นางสาวปนัดดา เบ็ดกระโทก INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 3 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
6 B6121792 นายสุรพันธ์ พลอยกระโทก INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
7 B6121822 นายภัทรพงศ์ สุวรรณทา INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
8 B6121853 นางสาวนนทวรรณ ศรีปรุ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
9 B6121877 นางสาวพิชญสุดา ชุลีวรรณ์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
10 B6121884 นายธนัท เตชะวณิช INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
11 B6121891 นางสาวสิวาลัย บุรวัฒน์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
12 B6122072 นางสาวอัฉราภรณ์ เพ็งพล INFORMATION SCIENCE 1 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
13 B6122126 นางสาวกุลนันท์ เรือนทิพย์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
14 B6122140 นายกันต์ ศรีอินต๊ะ INFORMATION SCIENCE 1 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
15 B6122157 นายอนุสรณ์ ศรีภักดี INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 1 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
16 B6122164 นางสาวลักษิกา เหล่าภักดี INFORMATION SCIENCE 1 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
17 B6122188 นายชยุต อินทรพาณิชย์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
18 B6122256 นายสุนทร รักชาติ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 3 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
19 B6122287 นางสาวณัชชา พิทักษ์ธีรังกูร INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
20 B6122348 นางสาวชวิกานต์ เชียรพิมาย INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
21 B6122393 นางสาวแก้วตา ปังกระโทก INFORMATION SCIENCE 1 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
22 B6122409 นางสาวกิ่งแก้ว ศรสุข INFORMATION SCIENCE 1 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
23 B6122430 นายศุภกร ซิ่งเถียรตระกูล INFORMATION SCIENCE 1 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
24 B6122546 นางสาวปุณิกา ผาใหญ่ INFORMATION SCIENCE 1 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
25 B6122577 นายอนวัฒน์ บ้งพรม INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
26 B6122652 นายทศพล อิฐรัตน์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
27 B6122706 นายศุภกฤต สันต์สัมพันธ์กุล INFORMATION SCIENCE 1 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
28 B6122737 นางสาวรชยา พิลานนท์ INFORMATION SCIENCE 1 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
29 B6122768 นายเอกลักษณ์ สุขสำราญ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
30 B6123017 นางสาวชาลิสา คุณประสพ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
31 B6130244 นางสาววราพรรณ วัฒนศิริสุวรรณ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
32 B6134020 นายธรรมรัตน์ ทรงดอน INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
33 B6134044 นางสาววชิราภรณ์ ไขกัณหา INFORMATION SCIENCE 1 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
34 B6134068 นางสาวณัฐพร รัตนชาติชูวงศ์ INFORMATION SCIENCE 1 3 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
35 B6134235 นายธีรภัทร สีหาราช INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
36 B6134242 นายอัมรินทร์ นาคประกอบ INFORMATION SCIENCE 1 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
37 B6137083 นางสาวพรธาดา กิตติชัย INFORMATION SCIENCE 1 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
38 B6137243 นายชิดชันษา วรชิน INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
39 B6070595 นายณัฐพงษ์ ทองรักษ์ INFORMATION SCIENCE 2 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
40 B6074319 นายสิรวิชญ์ ดาวเศรษฐ์ INFORMATION SCIENCE 2 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
41 B6074579 นายเจษฎา กัลยา INFORMATION SCIENCE 2 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
42 B6121730 นางสาวณัฏฐธิดา จันทะวงค์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
43 B6121747 นางสาวจิราวรรณ หาญพนม INFORMATION SCIENCE 2 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
44 B6121808 นางสาวณัฏฐณิชา ภัทรคุณโชติพันธ์ INFORMATION SCIENCE 2 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
45 B6121839 นางสาวมนัสนันท์ มากไถล INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
46 B6121921 นายวุฒิพงศ์ คุ้มพล INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
47 B6121945 นางสาวศุภาวีร์ ชัยหิรัญวงศ์ INFORMATION SCIENCE 2 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
48 B6121969 นางสาวสุภัสสรา ดวงพล INFORMATION SCIENCE 2 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
49 B6121976 นางสาวชลิดา อินทร์ยก INFORMATION SCIENCE 2 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
50 B6121983 นายอนิรุต อุ้มสิน INFORMATION SCIENCE 2 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
51 B6122089 นายสุรชัย อาซิ INFORMATION SCIENCE 2 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
52 B6122096 นายมัชฌิมา ขวัญกลาง INFORMATION SCIENCE 2 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
53 B6122119 นางสาวสุทธิดา เหลืองอ่อน INFORMATION SCIENCE 2 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
54 B6122232 นางสาวสุณิสา ฤทธิ์สำอางค์ INFORMATION SCIENCE 2 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
55 B6122249 นางสาวฐิติกานต์ วงค์ปัน INFORMATION SCIENCE 2 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
56 B6122294 นางสาวกฤตติกา วรฤทัยทิพาพร INFORMATION SCIENCE 2 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
57 B6122300 นางสาวกุลภรณ์ มุลาลี INFORMATION SCIENCE 2 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
58 B6122379 นายนันทวุฒิ ดวงแสง INFORMATION SCIENCE 2 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
59 B6122416 นางสาวพิชญ์สินี ค้อไผ่ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
60 B6122423 นางสาวฤทัยรัตน์ เบขุนทด INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 1 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
61 B6122447 นางสาวณัฐชยา พิมพ์สวรรค์ INFORMATION SCIENCE 2 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
62 B6122454 นายวิวรรธน์ การดี INFORMATION SCIENCE 2 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
63 B6122492 นางสาวนิติดา เชิดชัยภูมิ INFORMATION SCIENCE 2 3 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
64 B6122553 นายอิบรอเฮ็ม บูละ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
65 B6122560 นางสาวเพียงฝัน ทับแสง INFORMATION SCIENCE 2 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
66 B6122621 นางสาวสุชานันท์ ถนอมศักดิ์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
67 B6122669 นางสาวธาวิณี ศรีแก้ว INFORMATION SCIENCE 2 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
68 B6122720 นางสาวอาทิตยา ฝาชัยภูมิ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
69 B6122744 นางสาวพสุธร กันทรัพย์ INFORMATION SCIENCE 2 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
70 B6122782 นางสาวสาธินี ส้มกลาง INFORMATION SCIENCE 2 3 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
71 B6122799 นายกฤษณะ มุ่งลือ INFORMATION SCIENCE 2 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
72 B6122805 นางสาวฐิติกา นิวินรัมย์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
73 B6122843 นายกิตติภูมิ แสวงผล INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
74 B6122997 นายเทพนิมิตร ทิพย์พิน INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
75 B6123031 นางสาวบุษบา ประสาทไทย INFORMATION SCIENCE 2 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
76 B6123048 นางสาวปิยะธิดา ประทีปเกาะ INFORMATION SCIENCE 2 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
77 B6123086 นางสาวนรกมล อยู่พ่วง INFORMATION SCIENCE 2 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
78 B6123338 นายพชรพล แก้วกัลยา INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
79 B6123406 นายสิทธิพันธ์ จันทมิฬ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 1 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
80 B6134082 นางสาวนันทิยา เฟื่องพวง INFORMATION SCIENCE 2 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
81 B6134150 นายฐิติพงศ์ ขำดี INFORMATION SCIENCE 2 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
82 B6134228 นายภราดร บุญร่วม INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
83 B6134334 นางสาวภัควิภา ศรีชนะ INFORMATION SCIENCE 2 1 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
84 B6137090 นางสาวศศิวิภา แก้วประเสริฐ INFORMATION SCIENCE 2 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
85 B6137113 นางสาวอาทิตยา จุลเวช INFORMATION SCIENCE 2 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
86 B6137137 นายพิพัฒน์พงษ์ ถาวรจันทร์ INFORMATION SCIENCE 2 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
87 B6137144 นายจิรายุ ทักษิณ INFORMATION SCIENCE 2 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
88 B6137205 นายกษิดินทร์ ยอดแก้ว INFORMATION SCIENCE 2 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
89 B6121815 นายสหัสวรรษ ศิริโสดา INFORMATION SCIENCE 3 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
90 B6121914 นายรัฐศักดิ์ กมลวิริยะกุล INFORMATION SCIENCE 3 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
91 B6122027 นางสาวอริศรา พงษ์ชัยภูมิ INFORMATION SCIENCE 3 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
92 B6122041 นางสาวเนตรนภา กลีบจำปี INFORMATION SCIENCE 3 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
93 B6122058 นายยชญ์ชานน โคกสูง INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 3 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
94 B6122133 นายพฤทธาริน หลายพัฒน์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
95 B6122171 นายธิติพันธุ์ พอควร INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
96 B6122263 นางสาวณัฐฐินันท์ มีศิลป์ INFORMATION SCIENCE 3 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
97 B6122324 นายฐิติวุฒิ พุ่มจันทร์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 3 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
98 B6122461 นายกันตภณ พุ่มพวง INFORMATION SCIENCE 3 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
99 B6122508 นายเกียรติคุณ วรรณทะมาศ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
100 B6122515 นายไวทยา ชาพล INFORMATION SCIENCE 3 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
101 B6122591 นางสาวภัสรา เคียนตะนนท์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
102 B6122607 นางสาวกรกฎ นานอน INFORMATION SCIENCE 3 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
103 B6122614 นางสาวปณิตา คืนชัยภูมิ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
104 B6122683 นางสาวศิริพร โสมขุนทด INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
105 B6122751 นางสาวรพีพร บวกโพธิ์ INFORMATION SCIENCE 3 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
106 B6122775 นางสาวศิรินภา ทางธรรม INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
107 B6122850 นางสาวปฏิมาภรณ์ สุระพันธุ์ INFORMATION SCIENCE 3 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
108 B6122898 นายปิยพนธ์ พุ่มหมื่นไวย INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
109 B6122904 นายธนบดินทร์ คำศรีจันทร์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
110 B6122911 นายอักวา มัศโอดี INFORMATION SCIENCE 3 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
111 B6122928 นางสาวณัฐกมลธ์ วงษารี INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
112 B6122942 นายสันติชัย ยะระสิทธิ์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
113 B6122966 นางสาวณัฏฐา พิพิธ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
114 B6122980 นางสาวกันยารัตน์ ฉุยฉาย INFORMATION SCIENCE 3 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
115 B6123024 นายวงศกร วิเศษเจริญไพศาล INFORMATION SCIENCE 3 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
116 B6123062 นายพงศธัช จำเริญ INFORMATION SCIENCE 3 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
117 B6123079 นายอนุสรณ์ เนาวลักษณ์ INFORMATION SCIENCE 3 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
118 B6134174 นายภาณุวิชญ์ ปัณฑวังกูร INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
119 B6134198 นางสาวชนัญธร มูลศรีแก้ว INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 0 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
120 B6134211 นางสาวกชพร แสนพูนสุข INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 3 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT