ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6071080 นายชาญวิทย์ อินทร์นิมิตร INFORMATION SCIENCE 1 3 214205 WEB TECHNOLOGY
2 B6073381 นางสาวกานติ์ชนิต บุตรมี Not Yet Specified 1 0 214205 WEB TECHNOLOGY
3 B6121693 นายธีระวัฒน์ เตชะวนกิจ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214205 WEB TECHNOLOGY
4 B6121709 นางสาวเขมจิรา เนตรขันธ์ INFORMATION SCIENCE 1 0 214205 WEB TECHNOLOGY
5 B6121716 นางสาวสุธาสินี สวยสม INFORMATION SCIENCE 1 0 214205 WEB TECHNOLOGY
6 B6121723 นายณัฐพงษ์ พานแก้ว INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214205 WEB TECHNOLOGY
7 B6121730 นางสาวณัฏฐธิดา จันทะวงค์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214205 WEB TECHNOLOGY
8 B6121761 นางสาวกชพร ชินสิทธิ์ INFORMATION SCIENCE 1 0 214205 WEB TECHNOLOGY
9 B6121792 นายสุรพันธ์ พลอยกระโทก INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214205 WEB TECHNOLOGY
10 B6121822 นายภัทรพงศ์ สุวรรณทา INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 3 214205 WEB TECHNOLOGY
11 B6121877 นางสาวพิชญสุดา ชุลีวรรณ์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214205 WEB TECHNOLOGY
12 B6121891 นางสาวสิวาลัย บุรวัฒน์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214205 WEB TECHNOLOGY
13 B6121938 นายอานนท์ ศรีเกาะ Not Yet Specified 1 0 214205 WEB TECHNOLOGY
14 B6122140 นายกันต์ ศรีอินต๊ะ INFORMATION SCIENCE 1 3 214205 WEB TECHNOLOGY
15 B6122157 นายอนุสรณ์ ศรีภักดี INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214205 WEB TECHNOLOGY
16 B6122188 นายชยุต อินทรพาณิชย์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214205 WEB TECHNOLOGY
17 B6122287 นางสาวณัชชา พิทักษ์ธีรังกูร INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214205 WEB TECHNOLOGY
18 B6122362 นายพงศธร สุทธานุช INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214205 WEB TECHNOLOGY
19 B6122409 นางสาวกิ่งแก้ว ศรสุข INFORMATION SCIENCE 1 0 214205 WEB TECHNOLOGY
20 B6122423 นางสาวฤทัยรัตน์ เบขุนทด INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214205 WEB TECHNOLOGY
21 B6122430 นายศุภกร ซิ่งเถียรตระกูล INFORMATION SCIENCE 1 0 214205 WEB TECHNOLOGY
22 B6122461 นายกันตภณ พุ่มพวง INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 1 214205 WEB TECHNOLOGY
23 B6122485 นายวีรพงษ์ เทียบเกาะ INFORMATION SCIENCE 1 0 214205 WEB TECHNOLOGY
24 B6122508 นายเกียรติคุณ วรรณทะมาศ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214205 WEB TECHNOLOGY
25 B6122515 นายไวทยา ชาพล INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214205 WEB TECHNOLOGY
26 B6122560 นางสาวเพียงฝัน ทับแสง INFORMATION SCIENCE 1 0 214205 WEB TECHNOLOGY
27 B6122645 นายรวิพล วชิรญาโน Not Yet Specified 1 0 214205 WEB TECHNOLOGY
28 B6122706 นายศุภกฤต สันต์สัมพันธ์กุล INFORMATION SCIENCE 1 0 214205 WEB TECHNOLOGY
29 B6122720 นางสาวอาทิตยา ฝาชัยภูมิ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214205 WEB TECHNOLOGY
30 B6122768 นายเอกลักษณ์ สุขสำราญ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214205 WEB TECHNOLOGY
31 B6122867 นางสาวมาณิศตา นามวงศ์ Not Yet Specified 1 0 214205 WEB TECHNOLOGY
32 B6122959 นายชานนท์ ศิลปธิวัฒน์ INFORMATION SCIENCE 1 3 214205 WEB TECHNOLOGY
33 B6123017 นางสาวชาลิสา คุณประสพ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214205 WEB TECHNOLOGY
34 B6123055 นางสาวนภสร ขจรเกียรติธำรง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 0 214205 WEB TECHNOLOGY
35 B6123147 นางสาวปนัสยา กรสูตรวงส์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 0 214205 WEB TECHNOLOGY
36 B6123246 นายอิทธิพล ศรชัย INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 0 214205 WEB TECHNOLOGY
37 B6123291 นายอัษฎาวุฒิ มูลรัตน์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 0 214205 WEB TECHNOLOGY
38 B6123383 นางสาววีรยา สีสอง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 1 214205 WEB TECHNOLOGY
39 B6123406 นายสิทธิพันธ์ จันทมิฬ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 0 214205 WEB TECHNOLOGY
40 B6123475 นายกานต์ เพ็ชรงาม INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 0 214205 WEB TECHNOLOGY
41 B6123505 นางสาวฌัชฌา พรมมหาชัย INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 0 214205 WEB TECHNOLOGY
42 B6130244 นางสาววราพรรณ วัฒนศิริสุวรรณ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214205 WEB TECHNOLOGY
43 B6134020 นายธรรมรัตน์ ทรงดอน INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214205 WEB TECHNOLOGY
44 B6134082 นางสาวนันทิยา เฟื่องพวง INFORMATION SCIENCE 1 3 214205 WEB TECHNOLOGY
45 B6134143 นายกฤษณพงศ์ ค้าขาย INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214205 WEB TECHNOLOGY
46 B6134280 นายไชยวัฒน์ คำลุน INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 0 214205 WEB TECHNOLOGY
47 B6137083 นางสาวพรธาดา กิตติชัย INFORMATION SCIENCE 1 0 214205 WEB TECHNOLOGY
48 B6137151 นายธีรทัศน์ ทิพย์อาสน์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214205 WEB TECHNOLOGY
49 B6137199 นางสาวอัญธิการ์ มะลิรส INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214205 WEB TECHNOLOGY
50 B6137229 นายนวภัทร รัตนเศรษฐ INFORMATION SCIENCE 1 0 214205 WEB TECHNOLOGY
51 B6137243 นายชิดชันษา วรชิน INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214205 WEB TECHNOLOGY
52 B6070090 นางสาวณัฐชญาภรณ์ เหมแดง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 1 214205 WEB TECHNOLOGY
53 B6070670 นางสาวรักษาพร หัดกล้า INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 1 214205 WEB TECHNOLOGY
54 B6074166 นางสาวมัลลิกา ประทุม INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 1 214205 WEB TECHNOLOGY
55 B6121747 นางสาวจิราวรรณ หาญพนม INFORMATION SCIENCE 2 0 214205 WEB TECHNOLOGY
56 B6121754 นางสาวกวิสรา สงวนแสง INFORMATION SCIENCE 2 0 214205 WEB TECHNOLOGY
57 B6121808 นางสาวณัฏฐณิชา ภัทรคุณโชติพันธ์ INFORMATION SCIENCE 2 0 214205 WEB TECHNOLOGY
58 B6121815 นายสหัสวรรษ ศิริโสดา INFORMATION SCIENCE 2 0 214205 WEB TECHNOLOGY
59 B6121914 นายรัฐศักดิ์ กมลวิริยะกุล INFORMATION SCIENCE 2 0 214205 WEB TECHNOLOGY
60 B6121921 นายวุฒิพงศ์ คุ้มพล INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 0 214205 WEB TECHNOLOGY
61 B6121969 นางสาวสุภัสสรา ดวงพล INFORMATION SCIENCE 2 0 214205 WEB TECHNOLOGY
62 B6122171 นายธิติพันธุ์ พอควร INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 0 214205 WEB TECHNOLOGY
63 B6122232 นางสาวสุณิสา ฤทธิ์สำอางค์ INFORMATION SCIENCE 2 0 214205 WEB TECHNOLOGY
64 B6122270 นางสาวฐิติยา สุวรรณปัญญา Not Yet Specified 2 0 214205 WEB TECHNOLOGY
65 B6122317 นางสาวจุฬารัตน์ จงจิตกลาง INFORMATION SCIENCE 2 3 214205 WEB TECHNOLOGY
66 B6122355 นางสาวดวงดาว ฉิ่งสูงเนิน INFORMATION SCIENCE 2 0 214205 WEB TECHNOLOGY
67 B6122379 นายนันทวุฒิ ดวงแสง INFORMATION SCIENCE 2 0 214205 WEB TECHNOLOGY
68 B6122393 นางสาวแก้วตา ปังกระโทก INFORMATION SCIENCE 2 0 214205 WEB TECHNOLOGY
69 B6122454 นายวิวรรธน์ การดี INFORMATION SCIENCE 2 0 214205 WEB TECHNOLOGY
70 B6122522 นางสาววรรณษา ตั้งชาติ INFORMATION SCIENCE 2 3 214205 WEB TECHNOLOGY
71 B6122546 นางสาวปุณิกา ผาใหญ่ INFORMATION SCIENCE 2 0 214205 WEB TECHNOLOGY
72 B6122584 นายสิทธิโชค หมวดพล INFORMATION SCIENCE 2 0 214205 WEB TECHNOLOGY
73 B6122713 นางสาวศศิวิมล พิมลนอก Not Yet Specified 2 3 214205 WEB TECHNOLOGY
74 B6122829 นายจตุภูมิ วงค์ประทุม Not Yet Specified 2 0 214205 WEB TECHNOLOGY
75 B6122898 นายปิยพนธ์ พุ่มหมื่นไวย INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 0 214205 WEB TECHNOLOGY
76 B6122904 นายธนบดินทร์ คำศรีจันทร์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 0 214205 WEB TECHNOLOGY
77 B6122911 นายอักวา มัศโอดี INFORMATION SCIENCE 2 0 214205 WEB TECHNOLOGY
78 B6122942 นายสันติชัย ยะระสิทธิ์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 0 214205 WEB TECHNOLOGY
79 B6122997 นายเทพนิมิตร ทิพย์พิน INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 0 214205 WEB TECHNOLOGY
80 B6123031 นางสาวบุษบา ประสาทไทย INFORMATION SCIENCE 2 0 214205 WEB TECHNOLOGY
81 B6123062 นายพงศธัช จำเริญ INFORMATION SCIENCE 2 0 214205 WEB TECHNOLOGY
82 B6123079 นายอนุสรณ์ เนาวลักษณ์ INFORMATION SCIENCE 2 0 214205 WEB TECHNOLOGY
83 B6123086 นางสาวนรกมล อยู่พ่วง INFORMATION SCIENCE 2 0 214205 WEB TECHNOLOGY
84 B6123130 นางสาวศิริลักษณ์ กิ่งชนะ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 0 214205 WEB TECHNOLOGY
85 B6123185 นางสาวชนากานต์ กระชั้นกลาง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 0 214205 WEB TECHNOLOGY
86 B6123192 นางสาวพิชญ์สินี สมผดุง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 0 214205 WEB TECHNOLOGY
87 B6123239 นางสาวปิยะฉัตร สารสิทธิ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 0 214205 WEB TECHNOLOGY
88 B6123253 นางสาวชุติมา เชื้อชัย INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 0 214205 WEB TECHNOLOGY
89 B6123277 นางสาวดวงฤดี ฤทธิ์ดี INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 0 214205 WEB TECHNOLOGY
90 B6123314 นายจีระวัฒน์ นะมา INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 0 214205 WEB TECHNOLOGY
91 B6123321 นางสาวสโรชา ถมกิ่ง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 0 214205 WEB TECHNOLOGY
92 B6123338 นายพชรพล แก้วกัลยา INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 0 214205 WEB TECHNOLOGY
93 B6123369 นางสาววิรวรรณ ภูมิพล INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 0 214205 WEB TECHNOLOGY
94 B6123390 นายปวเรศ ไตละนันทน์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 0 214205 WEB TECHNOLOGY
95 B6123451 นายธีรพัฒน์ สุขสวัสดิ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 0 214205 WEB TECHNOLOGY
96 B6123482 นางสาวรสิกา เสนชัย INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 0 214205 WEB TECHNOLOGY
97 B6123499 นางสาวกาญจนา ชมกลาง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 0 214205 WEB TECHNOLOGY
98 B6123512 นางสาวอุมาพร อุทัยรัตน์เจริญ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 3 214205 WEB TECHNOLOGY
99 B6123550 นายอภิเชษฐ์ ศรีวุฒิทรัพย์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 3 214205 WEB TECHNOLOGY
100 B6123567 นายนพฤทธิ์ หอมดี INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 0 214205 WEB TECHNOLOGY
101 B6123611 นางสาวติยาภรณ์ ริงคณานนท์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 0 214205 WEB TECHNOLOGY
102 B6134044 นางสาววชิราภรณ์ ไขกัณหา INFORMATION SCIENCE 2 0 214205 WEB TECHNOLOGY
103 B6134105 นายวีรภัทร ขามผลา INFORMATION SCIENCE 2 0 214205 WEB TECHNOLOGY
104 B6134150 นายฐิติพงศ์ ขำดี INFORMATION SCIENCE 2 0 214205 WEB TECHNOLOGY
105 B6134273 นายพิทยา นิตย์ลาภ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 1 214205 WEB TECHNOLOGY
106 B6074784 นายสุภลักษณ์ เชยสกุล INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 0 214205 WEB TECHNOLOGY
107 B6075514 นางสาวเพ็ญกวิน บุญใหม่ INFORMATION SCIENCE 3 0 214205 WEB TECHNOLOGY
108 B6121785 นางสาวปนัดดา เบ็ดกระโทก INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 0 214205 WEB TECHNOLOGY
109 B6121839 นางสาวมนัสนันท์ มากไถล INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 0 214205 WEB TECHNOLOGY
110 B6121945 นางสาวศุภาวีร์ ชัยหิรัญวงศ์ INFORMATION SCIENCE 3 0 214205 WEB TECHNOLOGY
111 B6121976 นางสาวชลิดา อินทร์ยก INFORMATION SCIENCE 3 0 214205 WEB TECHNOLOGY
112 B6122003 นายอธิเบศ ศรีสุข INFORMATION SCIENCE 3 0 214205 WEB TECHNOLOGY
113 B6122027 นางสาวอริศรา พงษ์ชัยภูมิ INFORMATION SCIENCE 3 0 214205 WEB TECHNOLOGY
114 B6122096 นายมัชฌิมา ขวัญกลาง INFORMATION SCIENCE 3 0 214205 WEB TECHNOLOGY
115 B6122164 นางสาวลักษิกา เหล่าภักดี INFORMATION SCIENCE 3 0 214205 WEB TECHNOLOGY
116 B6122218 นายธนาธิป นวลงาม INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 3 214205 WEB TECHNOLOGY
117 B6122256 นายสุนทร รักชาติ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 0 214205 WEB TECHNOLOGY
118 B6122263 นางสาวณัฐฐินันท์ มีศิลป์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 0 214205 WEB TECHNOLOGY
119 B6122300 นางสาวกุลภรณ์ มุลาลี INFORMATION SCIENCE 3 0 214205 WEB TECHNOLOGY
120 B6122331 นางสาวกัญยาณี เทศผ่อง Not Yet Specified 3 0 214205 WEB TECHNOLOGY
121 B6122416 นางสาวพิชญ์สินี ค้อไผ่ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 0 214205 WEB TECHNOLOGY
122 B6122492 นางสาวนิติดา เชิดชัยภูมิ INFORMATION SCIENCE 3 3 214205 WEB TECHNOLOGY
123 B6122539 นางสาวถิรดา ยศพลกานต์ INFORMATION SCIENCE 3 3 214205 WEB TECHNOLOGY
124 B6122591 นางสาวภัสรา เคียนตะนนท์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 0 214205 WEB TECHNOLOGY
125 B6122621 นางสาวสุชานันท์ ถนอมศักดิ์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 0 214205 WEB TECHNOLOGY
126 B6122669 นางสาวธาวิณี ศรีแก้ว INFORMATION SCIENCE 3 3 214205 WEB TECHNOLOGY
127 B6122683 นางสาวศิริพร โสมขุนทด INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 0 214205 WEB TECHNOLOGY
128 B6122751 นางสาวรพีพร บวกโพธิ์ INFORMATION SCIENCE 3 3 214205 WEB TECHNOLOGY
129 B6122775 นางสาวศิรินภา ทางธรรม INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 0 214205 WEB TECHNOLOGY
130 B6122782 นางสาวสาธินี ส้มกลาง INFORMATION SCIENCE 3 3 214205 WEB TECHNOLOGY
131 B6122805 นางสาวฐิติกา นิวินรัมย์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 0 214205 WEB TECHNOLOGY
132 B6122843 นายกิตติภูมิ แสวงผล INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 0 214205 WEB TECHNOLOGY
133 B6122850 นางสาวปฏิมาภรณ์ สุระพันธุ์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 0 214205 WEB TECHNOLOGY
134 B6122966 นางสาวณัฏฐา พิพิธ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 0 214205 WEB TECHNOLOGY
135 B6123116 นายชนาธิป อุดมทวี INFORMATION SCIENCE 3 0 214205 WEB TECHNOLOGY
136 B6123154 นางสาวธารทิพย์ จินดากวี INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 0 214205 WEB TECHNOLOGY
137 B6123161 นางสาวภัทร์ชญา จุลรัษเฐียร INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 0 214205 WEB TECHNOLOGY
138 B6123208 นางสาววรินยุพา บัวบานพร้อม INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 0 214205 WEB TECHNOLOGY
139 B6123215 นางสาวสิรินภานาถ ใต้กิ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 0 214205 WEB TECHNOLOGY
140 B6123222 นางสาวชลดาภร ธีระคุณานนท์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 0 214205 WEB TECHNOLOGY
141 B6123345 นางสาวปภัสสิริย์ ประโลมรัมย์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 0 214205 WEB TECHNOLOGY
142 B6123352 นายจิรายุ ศิริชัยคีรีโกศล INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 3 214205 WEB TECHNOLOGY
143 B6123420 นางสาวญาดา นุชนารถ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 0 214205 WEB TECHNOLOGY
144 B6123468 นางสาวสวรรณภรณ์ ตุลยธำรงกิจ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 0 214205 WEB TECHNOLOGY
145 B6123536 นางสาวภัทรพร เย็นท้วม INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 0 214205 WEB TECHNOLOGY
146 B6134068 นางสาวณัฐพร รัตนชาติชูวงศ์ INFORMATION SCIENCE 3 0 214205 WEB TECHNOLOGY
147 B6134112 นางสาวรัตนา เจนหัตถ์ INFORMATION SCIENCE 3 0 214205 WEB TECHNOLOGY
148 B6134129 นางสาวนัชชา โบขุนทด Not Yet Specified 3 0 214205 WEB TECHNOLOGY
149 B6134174 นายภาณุวิชญ์ ปัณฑวังกูร INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 0 214205 WEB TECHNOLOGY
150 B6134211 นางสาวกชพร แสนพูนสุข INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 0 214205 WEB TECHNOLOGY
151 B6134259 นายพงศธร พิมพาภรณ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 0 214205 WEB TECHNOLOGY
152 B6134334 นางสาวภัควิภา ศรีชนะ INFORMATION SCIENCE 3 0 214205 WEB TECHNOLOGY
153 B6137090 นางสาวศศิวิภา แก้วประเสริฐ INFORMATION SCIENCE 3 0 214205 WEB TECHNOLOGY
154 B6137120 นายพชร เฉลิมเล่า Not Yet Specified 3 0 214205 WEB TECHNOLOGY
155 B6137137 นายพิพัฒน์พงษ์ ถาวรจันทร์ INFORMATION SCIENCE 3 0 214205 WEB TECHNOLOGY
156 B6137144 นายจิรายุ ทักษิณ INFORMATION SCIENCE 3 0 214205 WEB TECHNOLOGY
157 B6137182 นางสาวสุภาดา ผ่อนกลาง Not Yet Specified 3 3 214205 WEB TECHNOLOGY
158 B6137274 นางสาวฑีฆายุ อิทธิอังกูร Not Yet Specified 3 0 214205 WEB TECHNOLOGY
159 B6070595 นายณัฐพงษ์ ทองรักษ์ INFORMATION SCIENCE 4 0 214205 WEB TECHNOLOGY
160 B6074371 นางสาวปิยภรณ์ ชัยเวียง INFORMATION SCIENCE 4 0 214205 WEB TECHNOLOGY
161 B6075569 นางสาวภัทราพร โสภา INFORMATION SCIENCE 4 0 214205 WEB TECHNOLOGY
162 B6121686 นายเจษฎา อัตภูมิ INFORMATION SCIENCE 4 0 214205 WEB TECHNOLOGY
163 B6121853 นางสาวนนทวรรณ ศรีปรุ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 4 0 214205 WEB TECHNOLOGY
164 B6121860 นางสาวนัฐริกา สุขันธ์ Not Yet Specified 4 0 214205 WEB TECHNOLOGY
165 B6121884 นายธนัท เตชะวณิช INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 4 0 214205 WEB TECHNOLOGY
166 B6121952 นางสาวธัญลักษณ์ เผยขุนทด INFORMATION SCIENCE 4 0 214205 WEB TECHNOLOGY
167 B6121983 นายอนิรุต อุ้มสิน INFORMATION SCIENCE 4 0 214205 WEB TECHNOLOGY
168 B6122041 นางสาวเนตรนภา กลีบจำปี INFORMATION SCIENCE 4 0 214205 WEB TECHNOLOGY
169 B6122058 นายยชญ์ชานน โคกสูง INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 4 3 214205 WEB TECHNOLOGY
170 B6122072 นางสาวอัฉราภรณ์ เพ็งพล INFORMATION SCIENCE 4 3 214205 WEB TECHNOLOGY
171 B6122089 นายสุรชัย อาซิ INFORMATION SCIENCE 4 3 214205 WEB TECHNOLOGY
172 B6122119 นางสาวสุทธิดา เหลืองอ่อน INFORMATION SCIENCE 4 0 214205 WEB TECHNOLOGY
173 B6122126 นางสาวกุลนันท์ เรือนทิพย์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 4 0 214205 WEB TECHNOLOGY
174 B6122133 นายพฤทธาริน หลายพัฒน์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 4 3 214205 WEB TECHNOLOGY
175 B6122249 นางสาวฐิติกานต์ วงค์ปัน INFORMATION SCIENCE 4 0 214205 WEB TECHNOLOGY
176 B6122294 นางสาวกฤตติกา วรฤทัยทิพาพร INFORMATION SCIENCE 4 1 214205 WEB TECHNOLOGY
177 B6122324 นายฐิติวุฒิ พุ่มจันทร์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 4 3 214205 WEB TECHNOLOGY
178 B6122348 นางสาวชวิกานต์ เชียรพิมาย INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 4 0 214205 WEB TECHNOLOGY
179 B6122447 นางสาวณัฐชยา พิมพ์สวรรค์ INFORMATION SCIENCE 4 0 214205 WEB TECHNOLOGY
180 B6122553 นายอิบรอเฮ็ม บูละ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 4 0 214205 WEB TECHNOLOGY
181 B6122577 นายอนวัฒน์ บ้งพรม INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 4 0 214205 WEB TECHNOLOGY
182 B6122607 นางสาวกรกฎ นานอน INFORMATION SCIENCE 4 3 214205 WEB TECHNOLOGY
183 B6122614 นางสาวปณิตา คืนชัยภูมิ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 4 0 214205 WEB TECHNOLOGY
184 B6122652 นายทศพล อิฐรัตน์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 4 0 214205 WEB TECHNOLOGY
185 B6122737 นางสาวรชยา พิลานนท์ INFORMATION SCIENCE 4 0 214205 WEB TECHNOLOGY
186 B6122744 นางสาวพสุธร กันทรัพย์ INFORMATION SCIENCE 4 0 214205 WEB TECHNOLOGY
187 B6122799 นายกฤษณะ มุ่งลือ INFORMATION SCIENCE 4 0 214205 WEB TECHNOLOGY
188 B6122881 นางสาวรุจรวีวรรณ โฉสูงเนิน INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 4 0 214205 WEB TECHNOLOGY
189 B6122928 นางสาวณัฐกมลธ์ วงษารี INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 4 0 214205 WEB TECHNOLOGY
190 B6122980 นางสาวกันยารัตน์ ฉุยฉาย INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 4 0 214205 WEB TECHNOLOGY
191 B6123024 นายวงศกร วิเศษเจริญไพศาล INFORMATION SCIENCE 4 3 214205 WEB TECHNOLOGY
192 B6123048 นางสาวปิยะธิดา ประทีปเกาะ INFORMATION SCIENCE 4 0 214205 WEB TECHNOLOGY
193 B6123093 นายณัฐพงศ์ ยุวศิรินันท์ Not Yet Specified 4 1 214205 WEB TECHNOLOGY
194 B6123178 นายภัทรพงศ์ แก้วยอด INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 4 0 214205 WEB TECHNOLOGY
195 B6123284 นางสาวรัตติยากร บัวขาว INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 4 0 214205 WEB TECHNOLOGY
196 B6123444 นางสาวธัญลักษณ์ สาทิสประภา INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 4 3 214205 WEB TECHNOLOGY
197 B6123529 นางสาวโชติกา จารุนิภาธนโชติ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 4 0 214205 WEB TECHNOLOGY
198 B6123581 นางสาวศนิ นิรัตน์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 4 0 214205 WEB TECHNOLOGY
199 B6134167 นางสาวนภัสสร เสียงเพราะ Not Yet Specified 4 3 214205 WEB TECHNOLOGY
200 B6134181 นายธนวัฒน์ เชียรสินจิรกุล Not Yet Specified 4 0 214205 WEB TECHNOLOGY
201 B6134198 นางสาวชนัญธร มูลศรีแก้ว INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 4 0 214205 WEB TECHNOLOGY
202 B6134204 นางสาววรัญญา นวลฝ้าย INFORMATION SCIENCE 4 0 214205 WEB TECHNOLOGY
203 B6134228 นายภราดร บุญร่วม INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 4 0 214205 WEB TECHNOLOGY
204 B6134235 นายธีรภัทร สีหาราช INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 4 0 214205 WEB TECHNOLOGY
205 B6134242 นายอัมรินทร์ นาคประกอบ INFORMATION SCIENCE 4 3 214205 WEB TECHNOLOGY
206 B6135362 นายกานต์ชนก มามะ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 4 0 214205 WEB TECHNOLOGY
207 B6137106 นางสาวกัญญารัตน์ แงดสันเทียะ INFORMATION SCIENCE 4 0 214205 WEB TECHNOLOGY
208 B6137113 นางสาวอาทิตยา จุลเวช INFORMATION SCIENCE 4 0 214205 WEB TECHNOLOGY
209 B6137168 นายภาณุเดช นาตาแสง Not Yet Specified 4 0 214205 WEB TECHNOLOGY
210 B6137205 นายกษิดินทร์ ยอดแก้ว INFORMATION SCIENCE 4 0 214205 WEB TECHNOLOGY