ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 M6111441 นางสาววิรังรอง ศรีทองกลาง TRANSLATIONAL MEDICINE 1 1 621741 TRANSLATIONAL HEALTH CARE