ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 M6111359 นางสาวจุฑามาสฆ์ เขียววิจิตร TRANSLATIONAL MEDICINE 1 0 621734 GASTROENTEROLOGY IN TRANSLATIONAL MEDICINE
2 M6111366 นางสาวพนิตา ไชยปัดถา TRANSLATIONAL MEDICINE 1 0 621734 GASTROENTEROLOGY IN TRANSLATIONAL MEDICINE
3 M6111373 นางอนัญญา ทวีภักดีโชติ TRANSLATIONAL MEDICINE 1 0 621734 GASTROENTEROLOGY IN TRANSLATIONAL MEDICINE
4 M6111410 นางสาวนารดา ญาติเจริญ TRANSLATIONAL MEDICINE 1 0 621734 GASTROENTEROLOGY IN TRANSLATIONAL MEDICINE
5 M6111458 MissMONICA LENG TRANSLATIONAL MEDICINE 1 0 621734 GASTROENTEROLOGY IN TRANSLATIONAL MEDICINE