ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 M6111311 นางสาวจตุพร พระขุนทด TRANSLATIONAL MEDICINE 1 0 621733 MUSCULOSKELETAL INNOVATION AND TECHNOLOGY
2 M6111335 นายวิตะ บุษดี TRANSLATIONAL MEDICINE 1 0 621733 MUSCULOSKELETAL INNOVATION AND TECHNOLOGY