ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 M6111304 นางสาวฐิติมากรณ์ นามโฮง TRANSLATIONAL MEDICINE 1 0 621725 PRODUCTION AND DEVELOPMENT FOR DIAGNOSTIC KIT
2 M6111380 นางสาวสุกัญญา ผลพิมาย TRANSLATIONAL MEDICINE 1 0 621725 PRODUCTION AND DEVELOPMENT FOR DIAGNOSTIC KIT
3 M6111441 นางสาววิรังรอง ศรีทองกลาง TRANSLATIONAL MEDICINE 1 0 621725 PRODUCTION AND DEVELOPMENT FOR DIAGNOSTIC KIT