ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 M6111304 นางสาวฐิติมากรณ์ นามโฮง TRANSLATIONAL MEDICINE 1 0 621721 COMPREHENSIVE LABORATORY SKILL
2 M6111359 นางสาวจุฑามาสฆ์ เขียววิจิตร TRANSLATIONAL MEDICINE 1 0 621721 COMPREHENSIVE LABORATORY SKILL
3 M6111441 นางสาววิรังรอง ศรีทองกลาง TRANSLATIONAL MEDICINE 1 0 621721 COMPREHENSIVE LABORATORY SKILL