ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 D6300111 นางสาวจุฑารัตน์ ถันชนนาง TRANSLATIONAL MEDICINE 1 0 621703 COMMUNITY BASE TRANSLATIONAL MEDICINE
2 D6300135 นางสาวภรณ์พิชชา เพชรดี TRANSLATIONAL MEDICINE 1 0 621703 COMMUNITY BASE TRANSLATIONAL MEDICINE
3 D6300142 นางพันธ์ทิพย์ จิตรพิทักษ์เลิศ TRANSLATIONAL MEDICINE 1 0 621703 COMMUNITY BASE TRANSLATIONAL MEDICINE
4 M6300234 นางสาวอลิษา บุญสุยา TRANSLATIONAL MEDICINE 1 0 621703 COMMUNITY BASE TRANSLATIONAL MEDICINE
5 M6300241 Mr.CHUN VISOREACH TRANSLATIONAL MEDICINE 1 0 621703 COMMUNITY BASE TRANSLATIONAL MEDICINE
6 M6300258 นางสาวศุภรดา ทองทวี TRANSLATIONAL MEDICINE 1 0 621703 COMMUNITY BASE TRANSLATIONAL MEDICINE