ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6023782 นางสาวภัทรนันท์ สังเสวก Mechanical Engineering 1 0 585309 AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS
2 B6023829 นางสาวกมลพร พูลรอด Mechanical Engineering 1 0 585309 AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS
3 B6027742 นายภูมินทร์เทพ ปูแอล Mechanical Engineering 1 0 585309 AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS
4 B6027759 นางสาวหทัยทิพย์ เรือนใหม่ Mechanical Engineering 1 0 585309 AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS
5 B6027766 นางสาวกรกฏ อินทรผาสุข Mechanical Engineering 1 0 585309 AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS