ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6000226 นางสาวดาปนีย์ ผังกิ่ง Metallurgical Engineering 1 0 531363 NON-DESTRUCTIVE TESTING
2 B6002275 นายณัฐพันธุ์ ศิริไพบูลย์ Metallurgical Engineering 1 1 531363 NON-DESTRUCTIVE TESTING
3 B6003456 นางสาววลัยลักษณ์ ชินบุตร Metallurgical Engineering 1 1 531363 NON-DESTRUCTIVE TESTING
4 B6003821 นางสาวพร้อมศิริ วงค์อุดทา Metallurgical Engineering 1 1 531363 NON-DESTRUCTIVE TESTING
5 B6003951 นางสาวอารยา ศรีวิลัย Metallurgical Engineering 1 1 531363 NON-DESTRUCTIVE TESTING
6 B6006648 นางสาวสุพัตรา สารธร Metallurgical Engineering 1 1 531363 NON-DESTRUCTIVE TESTING
7 B6008222 นางสาวกุลวดี จูศรี Metallurgical Engineering 1 1 531363 NON-DESTRUCTIVE TESTING
8 B6009564 นางสาวชลิตา ม่วงนาครอง Metallurgical Engineering 1 1 531363 NON-DESTRUCTIVE TESTING
9 B6009731 นางสาวศศิวิมล ตรีสอน Metallurgical Engineering 1 0 531363 NON-DESTRUCTIVE TESTING
10 B6010041 นางสาวอัมพร แสนกระจาย Metallurgical Engineering 1 1 531363 NON-DESTRUCTIVE TESTING
11 B6011055 นายพัฒนา นามราชา Metallurgical Engineering 1 0 531363 NON-DESTRUCTIVE TESTING
12 B6011321 นายพรรณพัฒน์ เนาวโอภาส Metallurgical Engineering 1 1 531363 NON-DESTRUCTIVE TESTING
13 B6011826 นายอภัยชน ศรีสุวงค์ Metallurgical Engineering 1 1 531363 NON-DESTRUCTIVE TESTING
14 B6012014 นายณัฐพล แกมไธสง Metallurgical Engineering 1 1 531363 NON-DESTRUCTIVE TESTING
15 B6013080 นางสาวสุมิตรา แกละแม Metallurgical Engineering 1 0 531363 NON-DESTRUCTIVE TESTING
16 B6013196 นายสิทธิบดี ปัญญาหล้า Metallurgical Engineering 1 0 531363 NON-DESTRUCTIVE TESTING
17 B6013578 นางสาวจุฑามาศ อุ่นเสือ Metallurgical Engineering 1 1 531363 NON-DESTRUCTIVE TESTING
18 B6014438 นายภานุพงศ์ ทัศน์ศรีสกุล Metallurgical Engineering 1 0 531363 NON-DESTRUCTIVE TESTING
19 B6015572 นายเกื้อกูล นาพุดซา Metallurgical Engineering 1 1 531363 NON-DESTRUCTIVE TESTING
20 B6016159 นางสาวพันแสง เรือนปัญจะ Metallurgical Engineering 1 1 531363 NON-DESTRUCTIVE TESTING