ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6004538 นายชัยพัฒน์ ชอบค้า Metallurgical Engineering 1 1 531340 POWDER METALLURGY
2 B6006020 นางสาวปาจรีย์ สุขดี Metallurgical Engineering 1 0 531340 POWDER METALLURGY
3 B6006129 นางสาวเมทนี แสนพันธุ์ Metallurgical Engineering 1 0 531340 POWDER METALLURGY
4 B6006556 นายสัณหณัฐ เณรชู Metallurgical Engineering 1 1 531340 POWDER METALLURGY
5 B6006570 นางสาวพรรณกาญจน์ กลางประพันธ์ Metallurgical Engineering 1 1 531340 POWDER METALLURGY
6 B6006662 นางสาวปิยะนันท์ แก้วสม Metallurgical Engineering 1 0 531340 POWDER METALLURGY
7 B6006884 นายสุภัค ทิพย์อุทัย Metallurgical Engineering 1 0 531340 POWDER METALLURGY
8 B6007539 นางสาวศรินทิพย์ กมลรัตน์ Metallurgical Engineering 1 0 531340 POWDER METALLURGY
9 B6007881 นางสาวลักษมณ บุญเจริญ Metallurgical Engineering 1 0 531340 POWDER METALLURGY
10 B6008468 นางสาวศุภานัน ฐานิสสกุล Metallurgical Engineering 1 0 531340 POWDER METALLURGY
11 B6008604 นายสุประวีณ์ ประเสริฐสังข์ Metallurgical Engineering 1 0 531340 POWDER METALLURGY
12 B6011239 นายพศวีร์ สุขโท้ Metallurgical Engineering 1 0 531340 POWDER METALLURGY
13 B6011703 นางสาวนิธินันท์ คนยัง Metallurgical Engineering 1 0 531340 POWDER METALLURGY
14 B6011802 นางสาววนิศรา ลุงไธสง Metallurgical Engineering 1 0 531340 POWDER METALLURGY
15 B6012601 นางสาวแชร์รี่ สมิสตี้ Metallurgical Engineering 1 0 531340 POWDER METALLURGY
16 B6012632 นางสาวชลลดา คงทิพย์ Metallurgical Engineering 1 0 531340 POWDER METALLURGY
17 B6012939 นายชนิตพล พิไลกุล Metallurgical Engineering 1 0 531340 POWDER METALLURGY
18 B6013363 นางสาวพิมพ์พิศา เพียกเพีย Metallurgical Engineering 1 1 531340 POWDER METALLURGY
19 B6013578 นางสาวจุฑามาศ อุ่นเสือ Metallurgical Engineering 1 0 531340 POWDER METALLURGY
20 B6014766 นางสาวเบญจวรรณ์ ธ.น.อุตร Metallurgical Engineering 1 0 531340 POWDER METALLURGY
21 B6015190 นางสาวนิพาดา หาญนอก Metallurgical Engineering 1 1 531340 POWDER METALLURGY
22 B6015855 นางสาวกุลธิดา แก้วอนันต์ Metallurgical Engineering 1 0 531340 POWDER METALLURGY
23 B6015862 นางสาวจุฑามาศ สุดนคร Metallurgical Engineering 1 0 531340 POWDER METALLURGY
24 B6017071 นางสาวกิติยา นาธงชัย Metallurgical Engineering 1 0 531340 POWDER METALLURGY
25 B6017088 นางสาวภานุมาส บุญบัวลัย Metallurgical Engineering 1 0 531340 POWDER METALLURGY
26 B6021610 นายทัตพงศ์ ผ่องศรี Metallurgical Engineering 1 0 531340 POWDER METALLURGY
27 B6026356 นางสาวนัฐสุดา มานุจำ Metallurgical Engineering 1 1 531340 POWDER METALLURGY
28 B6027322 นายสุขศิริ เสมอเหมือน Metallurgical Engineering 1 0 531340 POWDER METALLURGY
29 B6029487 นางสาวณัฐวรา ธุรารัตน์ Metallurgical Engineering 1 0 531340 POWDER METALLURGY