ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6000226 นางสาวดาปนีย์ ผังกิ่ง Metallurgical Engineering 1 3 531317 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS LABORATORY
2 B6000240 นายธวัชชัย ฮามคำฮัก Metallurgical Engineering 1 0 531317 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS LABORATORY
3 B6003951 นางสาวอารยา ศรีวิลัย Metallurgical Engineering 1 3 531317 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS LABORATORY
4 B6004460 นายนิติพล เพ็ชรประเสริฐ Metallurgical Engineering 1 3 531317 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS LABORATORY
5 B6005221 นายมาวิน สิงห์มาตร Metallurgical Engineering 1 1 531317 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS LABORATORY
6 B6005481 นางสาววนิดา พงอุดทา Metallurgical Engineering 1 0 531317 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS LABORATORY
7 B6006662 นางสาวปิยะนันท์ แก้วสม Metallurgical Engineering 1 3 531317 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS LABORATORY
8 B6008222 นางสาวกุลวดี จูศรี Metallurgical Engineering 1 0 531317 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS LABORATORY
9 B6009564 นางสาวชลิตา ม่วงนาครอง Metallurgical Engineering 1 0 531317 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS LABORATORY
10 B6009731 นางสาวศศิวิมล ตรีสอน Metallurgical Engineering 1 1 531317 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS LABORATORY
11 B6010041 นางสาวอัมพร แสนกระจาย Metallurgical Engineering 1 0 531317 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS LABORATORY
12 B6010072 นายกฤษติเมฆ นันธ์สุณีย์ Metallurgical Engineering 1 0 531317 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS LABORATORY
13 B6011055 นายพัฒนา นามราชา Metallurgical Engineering 1 0 531317 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS LABORATORY
14 B6011802 นางสาววนิศรา ลุงไธสง Metallurgical Engineering 1 0 531317 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS LABORATORY
15 B6013080 นางสาวสุมิตรา แกละแม Metallurgical Engineering 1 1 531317 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS LABORATORY
16 B6013288 นางสาวพรพิมล พันทะการ Metallurgical Engineering 1 0 531317 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS LABORATORY
17 B6013578 นางสาวจุฑามาศ อุ่นเสือ Metallurgical Engineering 1 0 531317 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS LABORATORY
18 B6013783 นางสาวพัณนิดา พลเรือง Metallurgical Engineering 1 0 531317 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS LABORATORY
19 B6016159 นางสาวพันแสง เรือนปัญจะ Metallurgical Engineering 1 3 531317 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS LABORATORY
20 B6017095 นายปัณณวิชญ์ อุทธา Metallurgical Engineering 1 3 531317 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS LABORATORY
21 B6017101 นายวรโชติ บุญญฤทธิ์ Metallurgical Engineering 1 3 531317 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS LABORATORY
22 B6017118 นายนนทกร ทองดีพินิจ Metallurgical Engineering 1 3 531317 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS LABORATORY
23 B6017125 นางสาวนิศาชล นนท์ใสย Metallurgical Engineering 1 0 531317 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS LABORATORY
24 B6017156 นายวราฤทธิ์ วรสุทธิ์ Metallurgical Engineering 1 3 531317 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS LABORATORY
25 B6019341 นางสาวสุวิดา ใจชื่น Metallurgical Engineering 1 0 531317 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS LABORATORY
26 B6019815 นายชนะศักดิ์ เวียงสมุทร Metallurgical Engineering 1 1 531317 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS LABORATORY
27 B6021610 นายทัตพงศ์ ผ่องศรี Metallurgical Engineering 1 0 531317 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS LABORATORY
28 B6024000 นายรัชตะ พลตื้อ Metallurgical Engineering 1 3 531317 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS LABORATORY
29 B6028992 นางสาวพรธิดา พันเนียม Metallurgical Engineering 1 0 531317 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS LABORATORY
30 B6001612 นายกฤษกร ทองมีค่า Metallurgical Engineering 2 0 531317 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS LABORATORY
31 B6001766 นางสาวอารยา เสกขุนทด Metallurgical Engineering 2 0 531317 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS LABORATORY
32 B6005047 นางสาวอินทิรา สะอาดถิ่น Metallurgical Engineering 2 0 531317 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS LABORATORY
33 B6005269 นางสาวธัญญารัตน์ ปานทุ่ง Metallurgical Engineering 2 0 531317 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS LABORATORY
34 B6005542 นายศุภกฤต เค้ามิม Metallurgical Engineering 2 1 531317 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS LABORATORY
35 B6006129 นางสาวเมทนี แสนพันธุ์ Metallurgical Engineering 2 0 531317 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS LABORATORY
36 B6006174 นายสุทัศน์ มาโค Metallurgical Engineering 2 0 531317 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS LABORATORY
37 B6006570 นางสาวพรรณกาญจน์ กลางประพันธ์ Metallurgical Engineering 2 0 531317 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS LABORATORY
38 B6006624 นางสาววนารินทร์ เขียนกระโทก Metallurgical Engineering 2 0 531317 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS LABORATORY
39 B6006648 นางสาวสุพัตรา สารธร Metallurgical Engineering 2 0 531317 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS LABORATORY
40 B6006686 นางสาวอภิชญา ใบหนองฮี Metallurgical Engineering 2 0 531317 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS LABORATORY
41 B6007416 นางสาวศุภกานต์ เกิดเกลื่อน Metallurgical Engineering 2 0 531317 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS LABORATORY
42 B6007881 นางสาวลักษมณ บุญเจริญ Metallurgical Engineering 2 0 531317 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS LABORATORY
43 B6010539 นายพงษ์ธวัช ยะโส Metallurgical Engineering 2 0 531317 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS LABORATORY
44 B6010942 นายสหพร แสงอุทัย Metallurgical Engineering 2 0 531317 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS LABORATORY
45 B6011239 นายพศวีร์ สุขโท้ Metallurgical Engineering 2 0 531317 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS LABORATORY
46 B6011321 นายพรรณพัฒน์ เนาวโอภาส Metallurgical Engineering 2 0 531317 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS LABORATORY
47 B6011499 นางสาวกิตติยา เลี่ยมเพ็ชรรัตน์ Metallurgical Engineering 2 0 531317 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS LABORATORY
48 B6011826 นายอภัยชน ศรีสุวงค์ Metallurgical Engineering 2 0 531317 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS LABORATORY
49 B6012076 นางสาวปวัณภัสร์ สุรเรืองโรจน์ Metallurgical Engineering 2 0 531317 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS LABORATORY
50 B6013707 นายพิพัฒน์ เตนพเก้า Metallurgical Engineering 2 0 531317 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS LABORATORY
51 B6014438 นายภานุพงศ์ ทัศน์ศรีสกุล Metallurgical Engineering 2 0 531317 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS LABORATORY
52 B6014766 นางสาวเบญจวรรณ์ ธ.น.อุตร Metallurgical Engineering 2 0 531317 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS LABORATORY
53 B6014810 นายคงกระพัน ชัยชมภู Metallurgical Engineering 2 0 531317 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS LABORATORY
54 B6015367 นายพงศธร สารสูตร Metallurgical Engineering 2 0 531317 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS LABORATORY
55 B6015572 นายเกื้อกูล นาพุดซา Metallurgical Engineering 2 0 531317 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS LABORATORY
56 B6017071 นางสาวกิติยา นาธงชัย Metallurgical Engineering 2 0 531317 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS LABORATORY
57 B6018900 นางสาววรัญญา นิลรัตน์ Metallurgical Engineering 2 0 531317 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS LABORATORY
58 B6020248 นายเจษฎา ทองดี Metallurgical Engineering 2 0 531317 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS LABORATORY
59 B6020675 นางสาวญามินทร์ ชอบสว่าง Metallurgical Engineering 2 0 531317 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS LABORATORY
60 B6020842 นางสาวสุชาณี ศรีรอด Metallurgical Engineering 2 0 531317 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS LABORATORY
61 B6026356 นางสาวนัฐสุดา มานุจำ Metallurgical Engineering 2 0 531317 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS LABORATORY
62 B6026554 นายวิทวัส อินทรนุช Metallurgical Engineering 2 0 531317 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS LABORATORY
63 B6026707 นางสาวพัชริดา หิรัญอุทก Metallurgical Engineering 2 0 531317 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS LABORATORY
64 B6027322 นายสุขศิริ เสมอเหมือน Metallurgical Engineering 2 0 531317 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS LABORATORY