ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6007829 นายธนวัฒน์ กลิ่นหอม Metallurgical Engineering 1 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
2 B6010539 นายพงษ์ธวัช ยะโส Metallurgical Engineering 1 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
3 B6103231 นางสาวพรพรรณ กุหลาบโชติ Metallurgical Engineering 1 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
4 B6103323 นางสาวพีระพรรณ เกษร Metallurgical Engineering 1 1 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
5 B6103484 นายนครินทร์ แก้วจันทร์ Metallurgical Engineering 1 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
6 B6103651 นางสาวทัศพร โกศรี Metallurgical Engineering 1 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
7 B6104191 นายไชยภัทร คำบาง Metallurgical Engineering 1 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
8 B6104627 นายศราณุวัตร งิ้วไธสง Metallurgical Engineering 1 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
9 B6105242 นายชมพล จีบบรรจง Metallurgical Engineering 1 1 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
10 B6106096 นายทรงพล ชุมตรีนอก Metallurgical Engineering 1 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
11 B6106362 นางสาวภัคจิรา ไชยดำ Metallurgical Engineering 1 1 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
12 B6106447 นางสาวณัฐมล ไชยเสนา Metallurgical Engineering 1 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
13 B6106775 นางสาวธนาภรณ์ ตระกลทรัพย์ดี Metallurgical Engineering 1 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
14 B6107055 นางสาวอภิษฎา ไตรณรงค์ Metallurgical Engineering 1 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
15 B6107680 นายธีระสิทธิ ทุมทา Metallurgical Engineering 1 1 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
16 B6108489 นายสหัสวรรษ นิลวัฒน์ Metallurgical Engineering 1 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
17 B6108991 นายพิชัยรัตน์ บุญเที่ยง Metallurgical Engineering 1 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
18 B6109585 นางสาวรัชนี ประสิทธิ์นอก Metallurgical Engineering 1 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
19 B6109752 นายพิทักษ์ ปะภูชะเน Metallurgical Engineering 1 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
20 B6110048 นางสาววรประภา แป้นสกุล Metallurgical Engineering 1 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
21 B6110437 นายศักดิ์ดา พรมโนนศรี Metallurgical Engineering 1 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
22 B6111915 นายธรรมลักษณ์ ภูมี Metallurgical Engineering 1 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
23 B6112097 นางสาวณภัทร มหิวรรณ Metallurgical Engineering 1 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
24 B6112837 นายวายุ รอญศึก Metallurgical Engineering 1 1 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
25 B6112981 นางสาวอรยา รักษาศรี Metallurgical Engineering 1 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
26 B6113247 นางสาวศิริรัตน์ ฤทธิ์โคหา Metallurgical Engineering 1 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
27 B6114268 นางสาววิชุดา ศรีชมภู Metallurgical Engineering 1 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
28 B6114466 นายณัฐภูมิ ศรีเมืองกลาง Metallurgical Engineering 1 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
29 B6114947 นางสาวสิรัญญา สมลา Metallurgical Engineering 1 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
30 B6115029 นายประชา สรวงศิริ Metallurgical Engineering 1 1 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
31 B6115357 นางสาวจิตรัตน์ดา สารครศรี Metallurgical Engineering 1 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
32 B6115746 นายวัชรินทร์ สุขพิทักษ์ Metallurgical Engineering 1 1 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
33 B6116750 นางสาวจารุวรรณ หม่วยนอก Metallurgical Engineering 1 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
34 B6116828 นายชัยสิทธิ์ หล่องบุตรศรี Metallurgical Engineering 1 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
35 B6117122 นายสุจิเมธ เหลืองอภิรมย์ Metallurgical Engineering 1 1 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
36 B6117382 นางสาวฐิตาภา อันลูกท้าว Metallurgical Engineering 1 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
37 B6117962 นางสาวธิติสุดา ขาวทอง Metallurgical Engineering 1 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
38 B6118464 นายบรรดาศักดิ์ คงสุข Metallurgical Engineering 1 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
39 B6131883 นายจิรายุ สารรัตน์ Metallurgical Engineering 1 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
40 B6132590 นายธนโชติ สีบ้านบาก Metallurgical Engineering 1 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
41 B6132606 นางสาวจุรารัตน์ หอมไสย Metallurgical Engineering 1 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
42 B6132903 นายธนพล ทีวาพัด Metallurgical Engineering 1 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
43 B6136581 นายคุณาภัส พานิล Metallurgical Engineering 1 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
44 B6136758 นายธนากรณ์ วงคำจันทร์ Metallurgical Engineering 1 1 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
45 B6136789 นางสาวกัญญารัตน์ วันนา Metallurgical Engineering 1 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
46 B6001551 นายศาสตภัค รัตนวัน Metallurgical Engineering 2 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
47 B6009229 นายวัชรพล สายบุญสา Metallurgical Engineering 2 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
48 B6014476 นางสาวศิรินทร์รัตน์ ทะนิน Metallurgical Engineering 2 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
49 B6103798 นายเขมรัตน์ ขันศิลา Metallurgical Engineering 2 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
50 B6104177 นางสาวสินีนาฏ คำด้วง Metallurgical Engineering 2 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
51 B6104863 นางสาวใบเตย จันทบัวลา Metallurgical Engineering 2 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
52 B6105747 นายวิธวัฒน์ ชอบใหญ่ Metallurgical Engineering 2 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
53 B6105945 นายพงศกร ชำนาญกุล Metallurgical Engineering 2 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
54 B6106423 นางสาวปภัสสร ไชยสาร Metallurgical Engineering 2 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
55 B6106515 นายธนพล แซ่ลิ้ม Metallurgical Engineering 2 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
56 B6107475 นายภีรวัฒน์ ทับทอง Metallurgical Engineering 2 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
57 B6107802 นายพงศกร เที่ยงโยธา Metallurgical Engineering 2 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
58 B6108052 นางสาวแพรวโพยม นอดีสูงเนิน Metallurgical Engineering 2 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
59 B6108397 นายวิรัช นิ่มเภา Metallurgical Engineering 2 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
60 B6109363 นางสาวมุกระวี บูรภักดิ์ Metallurgical Engineering 2 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
61 B6109387 นางสาวนุชนารถ เบญจพลคุมวงศ์ Metallurgical Engineering 2 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
62 B6109417 นางสาววนิดา เบ้าหล่อทอง Metallurgical Engineering 2 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
63 B6109899 นายวิศรุต ปานรักษา Metallurgical Engineering 2 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
64 B6110086 นายกิตติชัย ผดุงแพทย์ Metallurgical Engineering 2 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
65 B6110116 นายพุทธินันต์ ผลบัว Metallurgical Engineering 2 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
66 B6110284 นางสาวสุจิตรา ฝุ่ยฝัน Metallurgical Engineering 2 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
67 B6110413 นางสาวธัญวรรณ พรมเขียว Metallurgical Engineering 2 3 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
68 B6110444 นายชวัลวิทย์ พรมภา Metallurgical Engineering 2 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
69 B6110543 นางสาวลิปิการ์ พรหมปัจจา Metallurgical Engineering 2 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
70 B6110727 นางสาวทิพยสุดา พลหาญดี Metallurgical Engineering 2 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
71 B6111021 นางสาวปาจรีย์ พานิชวงศ์ Metallurgical Engineering 2 3 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
72 B6111748 นายศรายุท ภักดี Metallurgical Engineering 2 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
73 B6112592 นางสาววรรณวนัช ยอดมณี Metallurgical Engineering 2 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
74 B6112752 นายอรรณพ โยธี Metallurgical Engineering 2 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
75 B6113117 นายอนุชิต ราเต Metallurgical Engineering 2 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
76 B6113810 นางสาวกัลยรัตน์ วรลักษ์ Metallurgical Engineering 2 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
77 B6114107 นางสาวศิริพร วิลัยล้วน Metallurgical Engineering 2 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
78 B6114176 นางสาวภาวิตา แว่นไธสง Metallurgical Engineering 2 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
79 B6114244 นางสาวชนากานต์ ศรีจันทร์ Metallurgical Engineering 2 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
80 B6114480 นายอนันตชาติ ศรีเรือง Metallurgical Engineering 2 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
81 B6115364 นางสาวอัญชลี สาริยา Metallurgical Engineering 2 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
82 B6115401 นายสนั่น สำเภาทอง Metallurgical Engineering 2 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
83 B6115999 นายพุฒิพงศ์ สุภาพูนสวัสดิ์ Metallurgical Engineering 2 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
84 B6117290 นายวรวุฒิ อไภราช Metallurgical Engineering 2 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
85 B6117917 นางสาวลักษวรรณ ฮออำนวย Metallurgical Engineering 2 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
86 B6117986 นายณัฐนันท์ คงดี Metallurgical Engineering 2 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
87 B6118501 นายปฐวี ไชยบุศย์ Metallurgical Engineering 2 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
88 B6131999 นายสิทธา ปลั่งศรี Metallurgical Engineering 2 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
89 B6132934 นายเฉลิมเดช เกตุปรางค์ Metallurgical Engineering 2 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II
90 B6136260 นายนิรุต ทองพรมราช Metallurgical Engineering 2 0 531214 METAL PROCESSING LABORATORY II