ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6080013 นางสาวปารตี โกเมน Chemistry 1 0 102274 PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY LABORATORY II
2 B6080020 นายกีรกิต แก้วเกตุ Chemistry 1 1 102274 PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY LABORATORY II
3 B6080037 นางสาวศรัณยา เสริฐวาสนา Chemistry 1 1 102274 PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY LABORATORY II
4 B6080174 นายอนาวิล ประจิตร์ Chemistry 1 1 102274 PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY LABORATORY II
5 B6080181 นางสาวอรณัชชา วงศ์จอม Chemistry 1 1 102274 PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY LABORATORY II
6 B6080211 นายบงกช อึ้งวนารัชต์ Chemistry 1 1 102274 PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY LABORATORY II
7 B6080228 นายวิชญ์พล พลึกรุ่งโรจน์ Chemistry 1 1 102274 PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY LABORATORY II
8 B6080235 นางสาวกาญจนา ศิริรักษ์ Chemistry 1 1 102274 PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY LABORATORY II
9 B6080242 นางสาวฐิติรัตน์ ดีเสมอ Chemistry 1 1 102274 PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY LABORATORY II
10 B6080280 นายอธิ เชษฐสุรกุล Chemistry 1 1 102274 PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY LABORATORY II
11 B6080297 นางสาวทาริกา ศรีตระกาล Chemistry 1 1 102274 PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY LABORATORY II
12 B6080303 นายอภิวัฒน์ มือขุนทด Chemistry 1 1 102274 PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY LABORATORY II
13 B6080389 นางสาวกนกพร เรืองศรี Chemistry 1 1 102274 PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY LABORATORY II