ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6080174 นายอนาวิล ประจิตร์ Chemistry 1 1 102336 INSTRUMENTAL METHODS OF ANALYSIS LABORATORY
2 B6080211 นายบงกช อึ้งวนารัชต์ Chemistry 1 1 102336 INSTRUMENTAL METHODS OF ANALYSIS LABORATORY
3 B6080228 นายวิชญ์พล พลึกรุ่งโรจน์ Chemistry 1 0 102336 INSTRUMENTAL METHODS OF ANALYSIS LABORATORY
4 B6080235 นางสาวกาญจนา ศิริรักษ์ Chemistry 1 0 102336 INSTRUMENTAL METHODS OF ANALYSIS LABORATORY
5 B6080242 นางสาวฐิติรัตน์ ดีเสมอ Chemistry 1 1 102336 INSTRUMENTAL METHODS OF ANALYSIS LABORATORY
6 B6080297 นางสาวทาริกา ศรีตระกาล Chemistry 1 0 102336 INSTRUMENTAL METHODS OF ANALYSIS LABORATORY
7 B6080389 นางสาวกนกพร เรืองศรี Chemistry 1 0 102336 INSTRUMENTAL METHODS OF ANALYSIS LABORATORY
8 B6080013 นางสาวปารตี โกเมน Chemistry 2 1 102336 INSTRUMENTAL METHODS OF ANALYSIS LABORATORY
9 B6080020 นายกีรกิต แก้วเกตุ Chemistry 2 3 102336 INSTRUMENTAL METHODS OF ANALYSIS LABORATORY
10 B6080037 นางสาวศรัณยา เสริฐวาสนา Chemistry 2 1 102336 INSTRUMENTAL METHODS OF ANALYSIS LABORATORY
11 B6080181 นางสาวอรณัชชา วงศ์จอม Chemistry 2 1 102336 INSTRUMENTAL METHODS OF ANALYSIS LABORATORY
12 B6080280 นายอธิ เชษฐสุรกุล Chemistry 2 1 102336 INSTRUMENTAL METHODS OF ANALYSIS LABORATORY
13 B6080303 นายอภิวัฒน์ มือขุนทด Chemistry 2 1 102336 INSTRUMENTAL METHODS OF ANALYSIS LABORATORY