ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6050047 นายจิรายุ นิรโศก Chemistry 1 0 102224 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY II
2 B6119300 นางสาวจิดาภา กุสินรัมย์ Chemistry 1 0 102224 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY II
3 B6119317 นางสาวอาริษา แก้วประทุม Chemistry 1 0 102224 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY II
4 B6119331 นางสาวจันทร์จิรา โกสีย์สวัสดิ์ชัย Chemistry 1 0 102224 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY II
5 B6119362 นายตุลยวัต ครุธแก้ว Chemistry 1 0 102224 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY II
6 B6119379 นางสาวชฎาวรรณ คำด่าง Chemistry 1 0 102224 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY II
7 B6119423 นางสาวสุกัญญา จันขุนทด Chemistry 1 0 102224 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY II
8 B6119454 นางสาวจณิสตา เจียวิทยนันท์ Chemistry 1 0 102224 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY II
9 B6119461 นายรชฏ ใจกล้า Chemistry 1 0 102224 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY II
10 B6119485 นางสาวญาดา ชุ่มสีดา Chemistry 1 0 102224 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY II
11 B6119508 นางสาวปาริฉัตร เติมสมบัติ Chemistry 1 0 102224 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY II
12 B6119560 นางสาวภัทรพรรณ นามไธสง Chemistry 1 0 102224 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY II
13 B6119645 นางสาวศศิวิมล ฝาสันเทียะ Chemistry 1 0 102224 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY II
14 B6119669 นางสาววราพรรณ พันธุ์ชัย Chemistry 1 0 102224 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY II
15 B6119706 นางสาวกานต์ชนา เพียรชนะ Chemistry 1 0 102224 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY II
16 B6119737 นางสาวประภัสรา ม่วงโสภา Chemistry 1 0 102224 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY II
17 B6119768 นางสาวอาฑิตยา ยศจำรัส Chemistry 1 0 102224 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY II
18 B6119812 นางสาวศุภาพิชญ์ ลีลาสกุลชัย Chemistry 1 0 102224 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY II
19 B6119836 นางสาวชัญญาณัฐ วงษ์ชวลิตกุล Chemistry 1 0 102224 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY II
20 B6119874 นางสาวกีรติกา ศรีพรม Mechatronics Engineering 1 0 102224 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY II
21 B6119881 นายศฤงคาร ศรีพรหม Chemistry 1 0 102224 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY II
22 B6119911 นางสาวแพรพลอย สมภาค Chemistry 1 0 102224 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY II
23 B6119980 นายภูรินทร์ สุรโชติมงคล Chemistry 1 0 102224 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY II
24 B6120016 นางสาวอัญชิสา อาจวิชัย Chemistry 1 0 102224 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY II
25 B6120023 นางสาวธิดา อุ่นใจดี Chemistry 1 0 102224 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY II
26 B6120030 นางสาวชลิดา อุปัญญ์ Chemistry 1 0 102224 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY II