ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6090012 นางสาวปรียฉัตร ณะพรานบุญ B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
2 B6090029 นางสาวธีรนันท์ ออมอด B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
3 B6090036 นางสาวสุพิชญา คงวงศ์ B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
4 B6090043 นางสาวอรดี เพชรราช B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
5 B6090050 นางสาวจินต์จุฑา หวายสันเทียะ B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
6 B6090067 นางสาวกนิษฐา มัดทองหลาง B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
7 B6090074 นางสาวเจนจิรา มหาวงค์ B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
8 B6090081 นางสาวมัสลิสา คำผุย B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
9 B6090104 นางสาวกรรณิกา เกษงาม B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
10 B6090128 นางสาวกนกวรรณ จันทา B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
11 B6090135 นางสาวกมลชนก ดาแก้ว B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
12 B6090142 นางสาวธันญธร เพิ่มขึ้น B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
13 B6090159 นางสาวศิริพร เพ็ชรโรจน์ B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
14 B6090166 นางสาวปิ่นมณี ภูมิโคกรักษ์ B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
15 B6090173 นางสาวมัฑกานต์ ไชยฮ้อย B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
16 B6090180 นางสาวอิสริญา ศรีญา B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
17 B6090197 นางสาวเจนสุดา นาสมภักดิ์ B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
18 B6090203 นางสาวปุณยนุช คงแก้ว B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
19 B6090210 นางสาวอโณทัย ผองสูงเนิน B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
20 B6090227 นางสาวณัฐนิชา ตระกุลรัมย์ B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
21 B6090234 นางสาววิชุดา มูลวิชา B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
22 B6090241 นางสาวขวัญชนก ยงยันต์ B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
23 B6090258 นางสาวนิตยา อาจเชื้อ B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
24 B6090265 นางสาวสุชาดา คำโคกกรวด B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
25 B6090289 นางสาววิลาวัลย์ ฆ้องกระโทก B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
26 B6090296 นางสาวรังสิมา ครอสูงเนิน B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
27 B6090302 นางสาวรังสิมา จุฑาชื่น B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
28 B6090326 นางสาวศศิพร แว่นวิเศษ B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
29 B6090333 นางสาวเอเชีย ปอสูงเนิน B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
30 B6090340 นายพิเชษฐ์ เขตบุรี B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
31 B6090357 นางสาวมณีรัตน์ แต้มสีคราม B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
32 B6090364 นางสาวสุวิมล สลักศิลป์ B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
33 B6090371 นางสาวธัญญานาถ ดาษดื่น B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
34 B6090388 นางสาวพรทิพย์ ฝ้ายสีงาม B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
35 B6090395 นางสาวณัฐรัตน์ แสนศิริ B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
36 B6090401 นางสาวกาญจนา หงษ์สวัสดิ์ B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
37 B6090432 นางสาววริศรา วงษ์พยับ B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
38 B6090449 นายไอศวรรย์ รักวงศ์ B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
39 B6090456 นางสาวทัตติยา จอมเกาะ B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
40 B6090463 นางสาวณัฐธินี มีทรัพย์ B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
41 B6090487 นางสาวพัชราวดี ปาโส B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
42 B6090494 นางสาวพิชญาภร ยำเกรง B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
43 B6090500 นางสาวสุธาทิพย์ พันธรักษา B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
44 B6090517 นางสาวณัฐธิดา ขอเหนี่ยวกลาง B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
45 B6090524 นางสาวอุไรรัตน์ กองสมบัติ B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
46 B6090531 นางสาวเพ็ญพิชชา พุ่มบ้านเซ่า B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
47 B6090548 นายณฤพนธิ์ ซ้ายสุข B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
48 B6090562 นางสาวแพรพลอย สุทธิอาคาร B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
49 B6090586 นางสาวอรยา ไกรสิทธิ์ B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
50 B6090593 นางสาวสุทธิดา เด่นกลาง B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
51 B6090609 นางสาววารีรัตน์ ทองเทศ B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
52 B6090616 นายอนาวิน รอดกระโทก B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
53 B6090623 นางสาวเขมิกา รัตนทรัพย์ B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
54 B6090630 นางสาวปิยธิดา อินทร์แก้ว B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
55 B6090654 นางสาวอำภาวรรณ จรถวิล B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
56 B6090661 นางสาวอรชร พาหะนิชย์ B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
57 B6090685 นางสาววาสนา มูลเซอร์ B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
58 B6090692 นางสาวอิงอร กอมณี B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
59 B6090708 นางสาวจิรภัทร สีหานาม B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
60 B6090715 นางสาวปาริชาติ แพงน้อย B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
61 B6090739 นางสาวพิมรัก แย้มกลาง B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
62 B6090746 นางสาวสิรภัทร ทรัพย์ปริญญาพร B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
63 B6090760 นางสาวพรรษชล กิติสกนธ์ B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
64 B6090777 นางสาวอนัญญา นามวงศ์ B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
65 B6090807 นางสาวชนนิภา อบอุ่น B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
66 B6090814 นางสาววรรณวรีลักษณ์ มุ่งแฝงกลาง B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
67 B6090821 นางสาวณัฐริกา สีหานนท์ B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
68 B6090838 นางสาวรัตติญา ใจเที่ยง B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
69 B6090852 นางสาวผการัตน์ ดวงนามน B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
70 B6090876 นางสาวศิริวัฒนา รักแก้ว B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
71 B6090890 นางสาวพรนภัส โรจนกร B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
72 B6090920 นางสาวณัฐกานต์ ศิริศิลป์ B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
73 B6090975 นางสาวสินีนารถ ประทุม B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
74 B6091033 นางสาวสุทธิพร สุทธิ B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
75 B6091040 นางสาวบีรยา ช่อจันทร์ B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
76 B6091064 นางสาวจุฑามาศ พะยอมใหม่ B.N.S. 1 1 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT