ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5901043 นายจักรี ไชยบำรุง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
2 B5902026 นางสาวณัชชา แสนคำ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
3 B5905959 นางสาววรางคณา การพาณิชย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
4 B5908684 นางสาวศิริลักษณ์ ศักดิ์สันเทียะ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
5 B5909957 นางสาวชามาวีร์ สังคนานนท์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
6 B5910533 นางสาวฐาปนี ลับดีพะเนา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
7 B5910892 นางสาวไอรดา พิมพ์อักษร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
8 B5911110 นางสาวจิลลภัทร ปานเพชร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
9 B5912230 นางสาวรวินันท์ พรมภา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
10 B5912476 นางสาวปิยะดา ประโลมรัมย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
11 B5912674 นางสาวกฤติมุข กฤษแก้ว Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
12 B5914159 นางสาวพรทิพย์ โพธิ์ทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
13 B5914173 นายศุภวิชญ์ เหลืองจารุ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
14 B5915033 นายอรรถพล จันบัวลา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
15 B5921010 นางสาวรุจา เหมพลชม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
16 B5921034 นางสาวจินต์สินี เกิดลาภ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
17 B5921058 นางสาวกุลธิดา ทานุรัตน์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
18 B5921096 นายชินจักร กองมะเริง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
19 B5921102 นางสาวชุติมา จันทพันธ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
20 B5921119 นางสาวนันทิยา กองศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
21 B5922628 นางสาวดลญา อินทร์บัว Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
22 B5924707 นางสาวเพียงออ อุทธาพงษ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
23 B5972661 นางสาวนิรมล บางจันทึก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
24 B6005733 นายพงศภัค ตันสกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
25 B6011598 นายสิทธิชัย มูลเสถียร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
26 B6015831 นายนครินทร์ เป็นพร้อม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
27 B5901265 นายธีรชัย แสงทวี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 3 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
28 B5908387 นายนครินทร์ บุญมาก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 3 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
29 B5909087 นางสาวณัฐธิยา สิงหาปัด Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 3 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
30 B5912377 นายพิษณุ คำกิ่ง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 3 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
31 B5921805 นางสาวอนันตญา ทิมทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 3 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
32 B6001384 นางสาวนราภรณ์ ปั้นมูล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
33 B6005399 นายวรัญญู ถิตย์วิลาศ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
34 B6005948 นางสาวสุพัตรา นามา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
35 B6006150 นายสมรักษ์ มีมาก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
36 B6006464 นางสาวสุพัตตรา จุลบาทค์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
37 B6010010 นางสาวเจนจิรา มูลจันดา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
38 B6011093 นางสาววาสนา บุญรัตน์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
39 B6011451 นายสุกัลย์ ธรรมเชื้อ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
40 B6012748 นางสาวปิยะภรณ์ ปัจศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
41 B6019402 นายอภิสิทธิ์ งวดชัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 3 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
42 B6020798 นายฑนวัฒน์ โคตรชมภู Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
43 B6021085 นางสาวต่วนฟาตีฮะห์ สุกิจจานันท์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 3 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
44 B6025281 นายพงพนา เพ็งพูน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 3 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
45 B6027445 นางสาวสุวรรณรัตน์ หมื่นศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 3 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
46 B6029692 นายลุกมัน มามุ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP