ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5921096 นายชินจักร กองมะเริง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535315 PRECISION MEASUREMENT LABORATORY
2 B6009953 นายมนต์ชัย แสนณรงค์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 535315 PRECISION MEASUREMENT LABORATORY
3 B6011314 นางสาวภคกุล วรรณราชู Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535315 PRECISION MEASUREMENT LABORATORY
4 B6015411 นายนาวิน พลอยแย้ม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535315 PRECISION MEASUREMENT LABORATORY
5 B6025281 นายพงพนา เพ็งพูน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535315 PRECISION MEASUREMENT LABORATORY