ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6103200 นางสาวนวศมณ กุดกลาง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
2 B6105051 นางสาวเพ็ญพิชชา จันทะมิตร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
3 B6105310 นายวิศวะ จูสมบุญ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
4 B6106249 นางสาวอรษา เชื้อณรงค์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
5 B6106690 นางสาวสกาวเดือน ดีนุช Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
6 B6109455 นางสาวชาณิการ์ ประกอบ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
7 B6110710 นายอัครพล พลหนองหลวง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
8 B6110888 นางสาวคานธี พัฒรักษ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
9 B6110918 นางสาวสุรัสวดี พันธ์เผือก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 3 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
10 B6111779 นางสาวอุมาพร ภักดีนอก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
11 B6112226 นางสาวภัทรวดี มาตา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
12 B6112455 นายวิษณุ เมฆสุรินทร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
13 B6113131 นายศุภกร ริยะป่า Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
14 B6113209 นางสาวกฤติยา เรือนรอบ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
15 B6113445 นายสัพพัญญู เลิศมัลลิกาพร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
16 B6113490 นางสาวสุจิตรา โลลุพิมาน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
17 B6113506 นายฐิตินันท์ วงค์จันทร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
18 B6113520 นางสาวภัทราภรณ์ วงค์สวัสดิ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
19 B6114299 นายวรวุฒ ศรีถาน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
20 B6115678 นางสาววิไลพร สีหัวโทน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 3 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
21 B6115784 นายผเดิมพงษ์ สุขสะอาด Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
22 B6116576 นางสาวกัญญาณัฐ โสดากุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
23 B6117085 นางสาวรุจิษยา เหล่ามูล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
24 B6118594 นางสาวกชมน ปาริต Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 3 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
25 B6131616 นายพงษ์ดนัย ศรีไตรเฮือง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
26 B6131753 นายกรรชิง พรมเสนีย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
27 B6136338 นางสาวณัฐณิชา ธัญธเนส Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
28 B6004149 นางสาววันผ่อง ระเรือง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
29 B6008420 นายภัทร์ศกรณ์ พลรดารัตน์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
30 B6021214 นางสาวพรรณรายณ์ ทันทิมา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
31 B6103040 นางสาวกิตติยา การะเกด Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
32 B6103767 นางสาวรัฐนันท์ ขันตรีจิตร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
33 B6104009 นางสาวโสภิดารัตน์ คงฤทธิ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
34 B6104597 นายกฤษฎา งามทับทิม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
35 B6105105 นายธีรวัฒน์ จันธนะสมบัติ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 3 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
36 B6105211 นายณัฐิวุฒิ จิตรักษ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
37 B6105228 นายจักรพงษ์ จิตสงวน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
38 B6105532 นายสิทธา ฉัตรวงศ์วาน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
39 B6106812 นายภูธร ตองกระโทก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
40 B6107888 นางสาวปพิชญา ธนโชติชัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
41 B6108403 นางสาวกัญญารัตน์ นิยมชัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
42 B6108571 นายนันทวัฒน์ แน่กลาง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
43 B6109196 นางสาวบุษกร บุตรเกตุ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
44 B6109653 นางสาวศศิวรรณ ปรือปรัก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
45 B6110338 นายอนุชัย พงษ์เพชร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
46 B6112301 นายธนภัทร มาศวรรณา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
47 B6112738 นายดิสกุล แย้มศิลา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
48 B6114022 นายปณิธิ วิชัยศึก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
49 B6116613 นายศุภชัย โสภาวัฒน์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
50 B6117054 นางสาวศศิธร เหมกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
51 B6117207 นางสาวทาริกา อ้นแก้วมณี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
52 B6117214 นางสาวพรสวรรค์ อ้นน้อย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
53 B6117795 นายกัมพล อุปฮาต Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
54 B6117887 นางสาวจันทกานต์ โอตกิ่ง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
55 B6118389 นางสาวสุพัชรินทร์ เมืองจันทร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
56 B6131142 นายภัทรกร รัตนา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
57 B6131548 นายไพรวัลย์ สิมมา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
58 B6131791 นางสาวเสาวนี คีรีบรรพตกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
59 B6102715 นายภาณุพงศ์ กรองทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
60 B6103927 นางสาวสัณห์ฤทัย แข็งขัน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 3 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
61 B6104252 นายนิคม คำยก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
62 B6104658 นางสาวชนิภรณ์ เงินโฉม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 3 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
63 B6105006 นางสาวผกาวรรณ จันทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
64 B6105266 นายวิทยา จุดบุปผา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
65 B6105563 นายณรงค์ฤทธิ์ ฉายจิตต์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
66 B6106683 นางสาวเพ็ญพิชชา ดิษฐเจริญ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
67 B6107994 นายสุรชน นนทะมาตย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 1 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
68 B6110093 นายกิตติพงศ์ ศรีเรืองรัตนกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
69 B6110833 นางสาวสุดารัตน์ พัฒน์ชนะ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
70 B6110895 นายนฤพนธ์ พันเทศ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
71 B6111175 นายจิระชาติ พิมวาปี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
72 B6111281 นายชิษณดิศ พุ่มแก้ว Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 1 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
73 B6115753 นายพศวีร์ สุขภิบาล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 3 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
74 B6115975 นางสาวอภิญญา สุโพธิ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
75 B6116095 นางสาวทิพธารพร สุวรรณภักดี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
76 B6116361 นายณัฐวุฒิ แสงมาลัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
77 B6116392 นางสาวนัทวรรณ แสงสว่าง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
78 B6116484 นายวุฒิพงษ์ แสนบุญโท Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
79 B6117153 นางสาวณัชชา เหว่าขจร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
80 B6117177 นางสาวสุณิสา แหลมแจง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
81 B6117351 นางสาวกชวรรณ อัจนานุกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
82 B6118624 นางสาวอุทุมพร พลมะศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 3 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
83 B6131425 นายทักษิณ ชัยสุวรรณ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 3 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
84 B6132156 นายนนธวัฒน์ อูปทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
85 B6135942 นายชัยวัฒน์ จตุรวัฒนาพงศ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 1 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
86 B6136178 นางสาวน้ำเพชร ตันอุดม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 1 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
87 B6136314 นางสาวณัฐณิชา เที่ยงขันธ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 1 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
88 B6136611 นายลมโชย เพ็ชรรัตน์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY