ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6130787 นายศักราช อุดมสิน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
2 B6201944 นายตะวัน หอมเนียม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
3 B6202262 นางสาวธัญพร หาวิรส Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
4 B6203092 นางสาวพรประภา รักปรางค์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
5 B6208691 นางสาวอารีรัตน์ สีนิล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
6 B6208721 นายตะลันต์ นามวงศ์กา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
7 B6209056 นายพสิษฐ์ พลมณี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
8 B6209513 นางสาวชนกนันท์ สธารัตน์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
9 B6210397 นายวิทยา ถนอมศิลป์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
10 B6213329 นายขวัญชัย ซุยพรม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
11 B6213398 นางสาวปริญารัตน์ แสงปาก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
12 B6213411 นายกิตติศักดิ์ ขาวลี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
13 B6213619 นายจิรารุกิตต์ ฮออำนวย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
14 B6213763 นางสาวปิยะฉัตร ประทุมทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
15 B6213947 นางสาวรินรดา แก่นนอก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
16 B6213985 นายธฤต ธนาไพศาลพงษ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
17 B6214012 นางสาวกนกพร จันทร์ขุน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
18 B6214234 นางสาวอารยา ชาติไทย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
19 B6214302 นายปพลสรรค์ พัฒน์ผโลทัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
20 B6215439 นายณัชผไทศักดิ์ ทองมหา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
21 B6215460 นายภูวดล นนทะเสน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
22 B6215477 นายศุภณัฐ ก้อนเอีย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
23 B6216290 นายสุรนาถ กำแพงแก้ว Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
24 B6216313 นายศิวกร ฉัตรธนะพานิช Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
25 B6216429 นายอัครพนธ์ หาผล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
26 B6219093 นายวิทยา อุไรวรรณ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
27 B6220235 นายภูชิต เจริญกัลป์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
28 B6220716 นางสาวสุตานันท์ แก้วลึก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
29 B6220815 นางสาวปวีณรัตน์ พิชิตหิรัญกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
30 B6221829 นายอานนท์ แต้วไธสง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
31 B6222420 นางสาวภัณฑิรา สำเภา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
32 B6222635 นายศุภเกตุ แจบไธสง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
33 B6223076 นายราเชนทร์ สีแสง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
34 B6223472 นางสาวสุดารัตน์ รสหอม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
35 B6224158 นางสาวสิริญาพร ครองบุญ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
36 B6224349 นายธนายุทธ นาสมวาส Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
37 B6224363 นายมโนพัศ หล้าอ่อน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
38 B6224431 นายวชิรวิทย์ ชอบเสียง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
39 B6225056 นายศิวานา จุไรวรรณสุทธิ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
40 B6226091 นายกิติรัฐ ดวงจันทิพย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
41 B6226657 นายทิวากร หาวิชา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
42 B6227043 นายศุภกริช แสงจันทร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
43 B6227050 นายสกุลรัฐ ทุมชะ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
44 B6237769 นายนวพล ยงยศ Geological Engineering 1 1 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
45 B6116613 นายศุภชัย โสภาวัฒน์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
46 B6117207 นางสาวทาริกา อ้นแก้วมณี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
47 B6201029 นางสาวกัลยกร ปฏิสุขัง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
48 B6201227 นางสาวปิยวรรณ เชิดชู Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
49 B6201302 นายกรวิชญ์ สุทธิธนานันท์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
50 B6201586 นายภานุ กาญจนศิลป์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
51 B6201883 นายวีระยุทธ สันทาลุนัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
52 B6202347 นายศกล จันทร์สนิท Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
53 B6202392 นายณัฐกร ไชยแสง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
54 B6203238 นายสุทธิพงษ์ อุใจยา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
55 B6209575 นายสิทธินันท์ จันทมล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
56 B6210052 นางสาวเปรมฤดี วงศ์ใหญ่ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
57 B6210502 นางสาวปุณยวีย์ ลีลาเจริญชัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
58 B6213527 นางสาวนันธิณี ทิศกระโทก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
59 B6214128 นางสาวญาณิศา ชินวงษ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
60 B6215316 นางสาวชยุดา วงษ์สุข Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
61 B6215637 นางสาวคณิตา ลีหล้าน้อย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
62 B6215934 นายธนพัทธ์ โต๊ะทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
63 B6216689 นางสาวภัทราภรณ์ ส้มสาย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
64 B6216917 นางสาวพิชามญชุ์ วาชัยศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
65 B6217723 นายพรภวิษย์ แจ้งวิจิตร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 3 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
66 B6218140 นายณัฐวริศ มะโรงมืด Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
67 B6218317 นางสาวปาณิษา เหล็กเมฆ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
68 B6219109 นางสาวพนิตสุภา เกตุมาก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
69 B6219291 นายธีรพงษ์ นามแก้ว Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
70 B6220068 นางสาวภคอร โชติบุษยธร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
71 B6220112 นายลิฮัว สุก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
72 B6220242 นางสาวสุพัตรา ศรีสอน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
73 B6220556 นางสาวเมทินี ทองอ่วมใหญ่ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
74 B6220570 นายสรัช ธรรมเจริญ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 3 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
75 B6220594 นางสาวอวิภาวดี จารเขื่อง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 3 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
76 B6220600 นางสาวบัณฑิตา เทียนวรรณ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
77 B6221041 นายบุญยกร ไกรยา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
78 B6221072 นายยศธร ม่วงรักษ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 3 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
79 B6221690 นายภาณุ อุตะโว Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
80 B6221775 นางสาวชโลทร แสนทวีสุข Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
81 B6221799 นางสาววรรณภา สมบูรณ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
82 B6221805 นางสาวชิดกมล เชื้อหาญ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
83 B6221843 นายธีระพัฒน์ หลุมข้าว Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
84 B6222055 นายพุฒิพงษ์ เมรุ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
85 B6222536 นางสาวจันจิรา วันนา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
86 B6223144 นายทรงสิทธิ์ บุญภู่ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
87 B6224097 นายเอกพล สนสี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
88 B6225001 นายธีระภัทร วงค์หาริมาตย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
89 B6225803 นายกีรศักดิ์ ดวงอุทา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 3 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
90 B6226015 นายสิรวุฒิ เชื้อเชิญชม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
91 B6230333 นายอนุวัต หิรัญกาญจน์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
92 B6235710 นายเกียรติพงศ์ พรมเมืองขวา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
93 B6236052 นางสาวบุณฑริกา โตเลิศมงคล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY