ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5917365 นายศิริชัย อะทะถ้ำ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
2 B5921065 นางสาวบุณยนุช ทองสุขฐานิต Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
3 B5921805 นางสาวอนันตญา ทิมทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
4 B5972661 นางสาวนิรมล บางจันทึก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
5 B6000011 นายวัศพล บุญประตูไชย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
6 B6000516 นางสาวรุจิเรข จันทะโสม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
7 B6001247 นายเจษฎา ชุมพล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
8 B6001384 นางสาวนราภรณ์ ปั้นมูล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
9 B6001391 นายวายุ บัวหอม CE 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
10 B6001506 นายอรรคพล พรรณา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
11 B6001834 นายวชิรพล กระแสสินธุ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
12 B6001995 นางสาวจิตติมา รวมธรรม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
13 B6002268 นางสาวสิรินประพา หวังแนบกลาง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
14 B6002619 นายสุดที่รัก ป้องแก้ว Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
15 B6002985 นางสาวจิดาภา ทามี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
16 B6003241 นางสาวณัฐฑริกา อาจณรงค์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
17 B6003548 นางสาวดมิสา สุวรรณนาวิน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
18 B6003647 นายจตุภูมิ ทอดแสน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
19 B6003685 นายอลงกรณ์ ดีทวี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
20 B6003791 นายกฤตเมธ สังข์ทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
21 B6003906 นายธนพล เสาวภาคย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
22 B6003937 นางสาวชฎาภรณ์ เกรียงมงคล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
23 B6004002 นางสาววรวรรณ สุทธศร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
24 B6004125 นายชนากร มวลชัยภูมิ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
25 B6004149 นางสาววันผ่อง ระเรือง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
26 B6004316 นางสาวมณีรัตน์ ครองทรัพย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
27 B6004323 นางสาวอัยลดา สุวรรณทา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
28 B6004514 นางสาวพรพิมล รังษี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
29 B6004606 นางสาวณชารณีย์ ชะอุ่มกลาง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
30 B6004781 นางสาวรัตนาวดี อ้ายจันทึก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
31 B6004972 นายภคภณ แสงรอด Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
32 B6005177 นางสาวกวิปรียา ชาวคึมบง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
33 B6005214 นายพรรณราย พักเท่า Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
34 B6005290 นายวรวิช โคตะดี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
35 B6005306 นายปรเมษฐ์ สาริบุตร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
36 B6005399 นายวรัญญู ถิตย์วิลาศ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
37 B6005733 นายพงศภัค ตันสกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
38 B6005931 นายสุพล พลชิต Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
39 B6005948 นางสาวสุพัตรา นามา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
40 B6006150 นายสมรักษ์ มีมาก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
41 B6006242 นางสาวศุภรักษ์ กิ่งสักกลาง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
42 B6006464 นางสาวสุพัตตรา จุลบาทค์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
43 B6006693 นางสาวศรัณยา มาลาสินธุ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
44 B6006754 นางสาวกมลรัตน์ เกลี้ยงเกลา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
45 B6006914 นางสาวรัตนา โหมดศิริ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
46 B6007232 นางสาวชลธิชา พ่ออามาตย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
47 B6007799 นางสาวสุชาดา นิ่มเปีย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
48 B6007911 นางสาวนัทริกา จิกจักร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
49 B6008420 นายภัทร์ศกรณ์ พลรดารัตน์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
50 B6008529 นายแบงค์ชาติ จันทร์มล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
51 B6009182 นายธนากร รุ่งเรือง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
52 B6009397 นางสาวกิ่งกาญจน์ บูชาพันธ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
53 B6009533 นางสาวกัญญาณัฐ โฉมสุภาพ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
54 B6009595 นางสาวโยษิตา ใหม่คามิ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
55 B6009755 นายอนันตชา พันธุ์แน่น Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
56 B6009953 นายมนต์ชัย แสนณรงค์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
57 B6010010 นางสาวเจนจิรา มูลจันดา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
58 B6010089 นายนันทพงศ์ นากอ CE 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
59 B6010386 นางสาวจิตตินันท์ จอมมะเริง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
60 B6011093 นางสาววาสนา บุญรัตน์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
61 B6011185 นางสาววาสนา หอมหวล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
62 B6011314 นางสาวภคกุล วรรณราชู Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
63 B6011451 นายสุกัลย์ ธรรมเชื้อ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
64 B6011468 นายวรนันท์ โยธาจันทร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
65 B6011550 นายยุทธภพ สีม่วง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
66 B6011598 นายสิทธิชัย มูลเสถียร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
67 B6011963 นายวิษณุ อัปมาเทา CE 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
68 B6012083 นางสาวชุติมณฑน์ เชื้อชีลอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
69 B6012175 นางสาวชนิสรา ทองเลิศ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
70 B6012748 นางสาวปิยะภรณ์ ปัจศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
71 B6013028 นางสาวสิริกร ศรีวิสุทธิกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
72 B6013059 นางสาวปาณิศา คนสันเทียะ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
73 B6013257 นายวัชระกร สุวรรณบุตร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
74 B6013301 นางสาวณัฏฐธิดา เทศสิงห์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
75 B6013851 นายภาณุพงศ์ โอนทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
76 B6014049 นางสาวฤทัยวรรณ ตูบสันเทียะ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
77 B6014117 นายพงศภัค ภาใบศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
78 B6014261 นางสาวกัลยา เพ็ชรจิตร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
79 B6014476 นางสาวศิรินทร์รัตน์ ทะนิน Metallurgical Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
80 B6014605 นายสินพิพัฒน์ สายุทธ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
81 B6014940 นางสาวทิพยรัตน์ ทิพย์พีทานนท์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
82 B6015411 นายนาวิน พลอยแย้ม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
83 B6015824 นางสาวบุษบงกฏ แสงศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
84 B6015831 นายนครินทร์ เป็นพร้อม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
85 B6015947 นายวรรณชัย มูลตรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
86 B6016135 นายคเชนทร์ ริยะบุตร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
87 B6016142 นายณัฐพงษ์ พบพิมาย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
88 B6016173 นายนพรัตน์ ดุนคุณยงค์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
89 B6016180 นายศุภกิตติ์ แจ้งสว่าง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
90 B6016197 นายพันธวัช อุกำเเพง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
91 B6016234 นายวุฒิพงษ์ แสงล้ำ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
92 B6016241 นางสาวจุฑามาศ ลูกจันทร์แป้น Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
93 B6016258 นางสาวนริศรา หนองพุททรา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
94 B6016265 นางสาวธัญลักษณ์ ลิลา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
95 B6016272 นางสาวชนัญชิดา พร้อมเพรียง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
96 B6016289 นางสาวมนสิชา ชะรอยรัมย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
97 B6016296 นางสาวนิรชา บรรเทา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
98 B6016302 นายเจนณรงค์ หวังดี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
99 B6016319 นายธนากร ปริพล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
100 B6016326 นางสาววรัญญา รุ่งประเสริฐสุข Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
101 B6016333 นางสาววิจิตรา พรดอนก่อ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
102 B6018214 นางสาวอัญชิสา แสงสุวรรณ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
103 B6018795 นายธีระพงษ์ พวงยอด Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 60 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
104 B6019402 นายอภิสิทธิ์ งวดชัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
105 B6020279 นายพิบูรณ์ พิทักษ์สมัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
106 B6020408 นายณัฐวัฒน์ รัตนโชติเรืองสุข Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
107 B6020798 นายฑนวัฒน์ โคตรชมภู Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
108 B6021085 นางสาวต่วนฟาตีฮะห์ สุกิจจานันท์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
109 B6021146 นายสันติ ศรีสูงเนิน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
110 B6021214 นางสาวพรรณรายณ์ ทันทิมา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
111 B6021634 นายทวีรัฐ เรามานะชัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
112 B6021771 นายนัทธพงศ์ จันทะเมธิ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
113 B6021801 นางสาวจุฬาลักษณ์ อิทธิพันธ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
114 B6022020 นายอนุพงษ์ เนียมแก้ว Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
115 B6022150 นายธนวินท์ ทิพยธร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
116 B6024970 นายชัยนันท์ ปริสุทธิไพชยันต์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
117 B6025083 นางสาวสุทธิกานต์ วันเพ็ญ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
118 B6025281 นายพงพนา เพ็งพูน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
119 B6025311 นายเจษฎากร บุญยอ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
120 B6026301 นายภูมิพัฒน์ อนันต์รัชต์ธน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
121 B6026394 นายอิสรา แก้วมูลมุข Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
122 B6026424 นางสาวอิสรีย์ ชุมศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
123 B6026936 นายชาญวิทย์ เกลียวทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
124 B6027445 นางสาวสุวรรณรัตน์ หมื่นศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
125 B6028862 นางสาวณัฐพร มาลัยทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
126 B6029692 นายลุกมัน มามุ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
127 B6136772 นายณัฐวุฒิ วังคีรี Agricultural and Food Engineering 1 10 1 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ