ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6210199 นางสาวบุษบา ผลเหลือ B.N.S. 1 0 102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
2 B6210205 นางสาวเยาวลักษณ์ สุวรรณศรี B.N.S. 1 0 102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
3 B6210465 นางสาวกิตติยา ภูสุวรรณรัศมิ์ B.N.S. 1 0 102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
4 B6210472 นางสาวนารีรัตน์ คำตา B.N.S. 1 0 102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
5 B6211004 นางสาวบุษบา โอชารส B.N.S. 1 0 102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
6 B6211400 นางสาวสุมิตรา ศรีวงษ์ B.N.S. 1 0 102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
7 B6211417 นางสาวจันทร์นภา บุตรจันทร์ B.N.S. 1 0 102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
8 B6211424 นางสาวอรณิชา สัตรัตน์ B.N.S. 1 0 102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
9 B6211431 นางสาววรรณวิษา ไชยโชติ B.N.S. 1 0 102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
10 B6211448 นางสาวศวรรยา แสงงาม B.N.S. 1 0 102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
11 B6211455 นางสาวศิรินาถ บุญเนา B.N.S. 1 0 102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
12 B6211486 นางสาวรัตนชฎาพร มูลโพธิ์ B.N.S. 1 0 102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
13 B6211509 นางสาวอภิชญา ชาติชำนาญ B.N.S. 1 0 102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
14 B6211516 นางสาววรินธร ตู้ประเสริฐ B.N.S. 1 0 102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
15 B6211523 นางสาวกิตติญา แหวนจะโป๊ะ B.N.S. 1 0 102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
16 B6211530 นางสาวสายนที พลนิกาย B.N.S. 1 0 102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
17 B6228941 นางสาวณัฐธิดา ดีขุนทด B.N.S. 1 0 102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
18 B6228958 นางสาวปิยวรรณ สิงห์เดช B.N.S. 1 0 102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
19 B6228965 นางสาวสุกัญญา นุกิจรัมย์ B.N.S. 1 0 102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
20 B6228972 นางสาววิระดี คะวิศูนย์ B.N.S. 1 0 102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
21 B6229030 นางสาวนิภา เยี่ยงเสือ B.N.S. 1 0 102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
22 B6229047 นางสาวรัศมี สายดวง B.N.S. 1 0 102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
23 B6229054 นางสาวภัทรสุดา เหล่าคนค้า B.N.S. 1 0 102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
24 B6210434 นางสาวสุชานันท์ ประครองพันธ์ B.N.S. 2 0 102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
25 B6210441 นางสาวพิกุลแก้ว คุ้มหมู่ B.N.S. 2 0 102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
26 B6211479 นางสาวธิดารัตน์ สีใจสุ B.N.S. 2 0 102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
27 B6211493 นางสาวธาราทิพย์ สนทยา B.N.S. 2 0 102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
28 B6228989 นางสาวสุภาพร จักร์แก้ว B.N.S. 2 0 102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
29 B6229009 นางสาวพัชรา แสวงผล B.N.S. 2 0 102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
30 B6229122 นางสาวสุพัตรา สีพันดร B.N.S. 2 0 102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
31 B6229153 นางสาวชมพูนุช สุวรรณ B.N.S. 2 0 102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
32 B6229160 นางสาวธัญรดา อินทรอัมพร B.N.S. 2 0 102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
33 B6233327 นางสาวสุปรียารัตน์ ตะเกิดมี B.N.S. 2 0 102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
34 B6233341 นางสาวทิชากร คำพวง B.N.S. 2 0 102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
35 B6233358 นางสาวจินดามณี ยินขุนทด B.N.S. 2 0 102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
36 B6233365 นางสาวพิชญา เกษรบัว B.N.S. 2 0 102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
37 B6233372 นางสาวพิชญานันต์ เจริญเขต B.N.S. 2 0 102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
38 B6233389 นางสาวณิชากร งามฉลาด B.N.S. 2 0 102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
39 B6233396 นางสาวทัศวรรณ ลายเมฆ B.N.S. 2 0 102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
40 B6233402 นางสาวคัทลียา สัตตะโส B.N.S. 2 0 102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
41 B6233419 นางสาวอรอุมา เข็มทอง B.N.S. 2 0 102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
42 B6233426 นางสาวสตรีรัตน์ ทองสมบัติ B.N.S. 2 0 102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
43 B6233433 นางสาวอคิราภ์ จำปาศรี B.N.S. 2 0 102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
44 B6233464 นางสาวสุมาลี นนท์นอก B.N.S. 2 0 102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
45 B6233471 นางสาวสุพัตรา บุษบา B.N.S. 2 0 102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
46 B6233495 นางสาวพิชชา ยอดบุนอก B.N.S. 2 0 102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
47 B6233501 นางสาวกุลธิดา แสนแดง B.N.S. 2 0 102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
48 B6210458 นายเอมิน เสนาะโสด B.N.S. 3 0 102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
49 B6211462 นางสาวปานรวี ภูมิไธสง B.N.S. 3 0 102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
50 B6229016 นางสาววัลลภา ปรินรัมย์ B.N.S. 3 0 102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
51 B6229023 นางสาวทัศนีย์วรรณ พงสะพัง B.N.S. 3 0 102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
52 B6229061 นางสาวศรินญา ไชยมงคล B.N.S. 3 3 102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
53 B6229078 นางสาวณัฐธิดา พลปัถพี B.N.S. 3 3 102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
54 B6229085 นางสาววาสนา สิทธิโกษี B.N.S. 3 3 102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
55 B6229092 นางสาวอรษา สิงห์สนั่น B.N.S. 3 3 102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
56 B6229108 นางสาวนริศรา ปุผาลา B.N.S. 3 3 102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
57 B6229115 นางสาวเมสิยา สุริยกานนท์ B.N.S. 3 3 102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
58 B6229139 นางสาวจารุวรรณ คำกอง B.N.S. 3 0 102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
59 B6229146 นางสาวจุฑาทิพย์ แจงกลาง B.N.S. 3 0 102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
60 B6233334 นางสาวชลลัดดา ศรีตระการ B.N.S. 3 0 102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
61 B6233440 นางสาวญาณิศา พะนัด B.N.S. 3 0 102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
62 B6233488 นางสาวญาณัชฉรา กุมกี B.N.S. 3 0 102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
63 B6233518 นางสาวศิรินภา ไชยชนะ B.N.S. 3 3 102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
64 B6233532 นางสาวกนกวรรณ สีกะแจะ B.N.S. 3 3 102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
65 B6233549 นางสาววรางคณา อุดมศักดิ์ B.N.S. 3 3 102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
66 B6233556 นางสาวจารุวรรณ สีเล B.N.S. 3 3 102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
67 B6234867 นางสาวณัฐณิชา พรีพรม B.N.S. 3 0 102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
68 B6234874 นางสาวทิพย์ศิริ ทิพยานนท์ B.N.S. 3 0 102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
69 B6234881 นางสาวปิยาใจ สีลาทอง B.N.S. 3 0 102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
70 B6234904 นายณัฐวุฒิ คำแสงดี B.N.S. 3 3 102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY