ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6210427 นางสาวฐิตาภรณ์ บำเหน็จพันธุ์ N/A 1 0 105196 MECHANICS AND HEAT LABORATORY
2 B6211011 นายศุภวิชญ์ จังตระกูล N/A 1 0 105196 MECHANICS AND HEAT LABORATORY
3 B6211028 นายเอกองค์ อัฒพันธ์ N/A 1 0 105196 MECHANICS AND HEAT LABORATORY
4 B6211035 นายนัฐพงศ์ สุธรรมโน N/A 1 0 105196 MECHANICS AND HEAT LABORATORY
5 B6211042 นายพัชรพล ผลนา N/A 1 0 105196 MECHANICS AND HEAT LABORATORY
6 B6211059 นายธันยพัฒน์ เทียมไธสง N/A 1 0 105196 MECHANICS AND HEAT LABORATORY
7 B6211066 นางสาวเยาวลักษณ์ บัวนิล N/A 1 0 105196 MECHANICS AND HEAT LABORATORY
8 B6211073 นายพิชาภพ แผ้วพลสง N/A 1 0 105196 MECHANICS AND HEAT LABORATORY
9 B6211080 นายศุภวิชญ์ งอนสำโรง N/A 1 0 105196 MECHANICS AND HEAT LABORATORY
10 B6211097 นายฐิติพงษ์ โชคลาภ N/A 1 0 105196 MECHANICS AND HEAT LABORATORY
11 B6211103 นายณัฐดนัย ศรีอภัย N/A 1 0 105196 MECHANICS AND HEAT LABORATORY
12 B6211110 นางสาวศตพร คงสัตย์ N/A 1 0 105196 MECHANICS AND HEAT LABORATORY
13 B6211127 นางสาวมนสิตา คงสมุทร N/A 1 0 105196 MECHANICS AND HEAT LABORATORY
14 B6211141 นายเกียรติพันธ์ แก่นนอก N/A 1 0 105196 MECHANICS AND HEAT LABORATORY
15 B6211165 นางสาววิสสุตา ชินวงศ์สุวรรณ N/A 1 0 105196 MECHANICS AND HEAT LABORATORY
16 B6211172 นายธนภัทร สินสร้างบุญ N/A 1 0 105196 MECHANICS AND HEAT LABORATORY
17 B6211189 นางสาวบัณฑิตา เทียมญาติ N/A 1 0 105196 MECHANICS AND HEAT LABORATORY
18 B6211196 นางสาวธนัญพรรธน์ พลทองจันทึก N/A 1 0 105196 MECHANICS AND HEAT LABORATORY
19 B6211202 นางสาวสุทรรศิกา นามศิริพงศ์พันธ์ N/A 1 0 105196 MECHANICS AND HEAT LABORATORY
20 B6228248 นายณัฐพงศ์ แสงวิเศษ N/A 1 0 105196 MECHANICS AND HEAT LABORATORY
21 B6228255 นางสาวบุญช่วย หวังสระกลาง N/A 1 0 105196 MECHANICS AND HEAT LABORATORY
22 B6228262 นางสาวพิรญาณ์ สุขสำราญ N/A 1 0 105196 MECHANICS AND HEAT LABORATORY
23 B6228279 นายกิ่งศักดิ์ มหิงษาเดช N/A 1 0 105196 MECHANICS AND HEAT LABORATORY
24 B6228286 นายอิทธิฤทธิ์ ฤทธิ์สุรกาญจน์ N/A 1 0 105196 MECHANICS AND HEAT LABORATORY
25 B6228293 นางสาวณัฐธันยา ภักดี N/A 1 0 105196 MECHANICS AND HEAT LABORATORY
26 B6228309 นางสาวรุ่งทิพย์ มาลัยพิศ N/A 1 0 105196 MECHANICS AND HEAT LABORATORY
27 B6232887 นางสาวจิรวัฒนา รุ่งเรืองกิจฐ์ N/A 1 0 105196 MECHANICS AND HEAT LABORATORY
28 B6232894 นางสาวพรนัชชา เพชรศรีกอง N/A 1 0 105196 MECHANICS AND HEAT LABORATORY
29 B6232900 นางสาวธีราพร เวียงนนท์ N/A 1 0 105196 MECHANICS AND HEAT LABORATORY
30 B6232917 นางสาวณัฐกานต์ กองเกาะ N/A 1 0 105196 MECHANICS AND HEAT LABORATORY
31 B6232924 นายจักรี ปรีการ N/A 1 0 105196 MECHANICS AND HEAT LABORATORY
32 B6232931 นายกานตภณช์ พิลาแดง N/A 1 0 105196 MECHANICS AND HEAT LABORATORY
33 B6232948 นางสาวกัญญพัชร กลิ่นศรีสุข N/A 1 0 105196 MECHANICS AND HEAT LABORATORY
34 B6232955 นางสาวกรกนก พาขุนทด N/A 1 0 105196 MECHANICS AND HEAT LABORATORY
35 B6232962 นายศฐาน์ภัฏ นพตลุง N/A 1 0 105196 MECHANICS AND HEAT LABORATORY
36 B6232979 นางสาวอรณิชา เทพวิชิต N/A 1 0 105196 MECHANICS AND HEAT LABORATORY
37 B6232986 นายพลเชฏฐ์ ฐิติวิริยะ N/A 1 0 105196 MECHANICS AND HEAT LABORATORY
38 B6232993 นางสาวจิณณพัตร วิจิตรศักดิ์ N/A 1 0 105196 MECHANICS AND HEAT LABORATORY
39 B6235109 นางสาวณัฐกาญจน์ ใบพิมาย N/A 1 0 105196 MECHANICS AND HEAT LABORATORY
40 B6235123 นางสาวสิริยากร หาญพนม N/A 1 0 105196 MECHANICS AND HEAT LABORATORY
41 B6235130 นางสาวนันทกานต์ อรินทร์ N/A 1 0 105196 MECHANICS AND HEAT LABORATORY