ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6211011 นายศุภวิชญ์ จังตระกูล N/A 1 0 104172 BIOLOGY LABORATORY I
2 B6211028 นายเอกองค์ อัฒพันธ์ N/A 1 0 104172 BIOLOGY LABORATORY I
3 B6211035 นายนัฐพงศ์ สุธรรมโน N/A 1 0 104172 BIOLOGY LABORATORY I
4 B6211042 นายพัชรพล ผลนา N/A 1 0 104172 BIOLOGY LABORATORY I
5 B6211059 นายธันยพัฒน์ เทียมไธสง N/A 1 0 104172 BIOLOGY LABORATORY I
6 B6211066 นางสาวเยาวลักษณ์ บัวนิล N/A 1 0 104172 BIOLOGY LABORATORY I
7 B6211080 นายศุภวิชญ์ งอนสำโรง N/A 1 0 104172 BIOLOGY LABORATORY I
8 B6211097 นายฐิติพงษ์ โชคลาภ N/A 1 0 104172 BIOLOGY LABORATORY I
9 B6211103 นายณัฐดนัย ศรีอภัย N/A 1 0 104172 BIOLOGY LABORATORY I
10 B6211141 นายเกียรติพันธ์ แก่นนอก N/A 1 0 104172 BIOLOGY LABORATORY I
11 B6228255 นางสาวบุญช่วย หวังสระกลาง N/A 1 0 104172 BIOLOGY LABORATORY I
12 B6228262 นางสาวพิรญาณ์ สุขสำราญ N/A 1 0 104172 BIOLOGY LABORATORY I
13 B6228279 นายกิ่งศักดิ์ มหิงษาเดช N/A 1 0 104172 BIOLOGY LABORATORY I
14 B6228286 นายอิทธิฤทธิ์ ฤทธิ์สุรกาญจน์ N/A 1 0 104172 BIOLOGY LABORATORY I
15 B6228293 นางสาวณัฐธันยา ภักดี N/A 1 0 104172 BIOLOGY LABORATORY I
16 B6228309 นางสาวรุ่งทิพย์ มาลัยพิศ N/A 1 0 104172 BIOLOGY LABORATORY I
17 B6232887 นางสาวจิรวัฒนา รุ่งเรืองกิจฐ์ N/A 1 0 104172 BIOLOGY LABORATORY I
18 B6232894 นางสาวพรนัชชา เพชรศรีกอง N/A 1 0 104172 BIOLOGY LABORATORY I
19 B6232900 นางสาวธีราพร เวียงนนท์ N/A 1 0 104172 BIOLOGY LABORATORY I
20 B6232917 นางสาวณัฐกานต์ กองเกาะ N/A 1 0 104172 BIOLOGY LABORATORY I
21 B6232924 นายจักรี ปรีการ N/A 1 0 104172 BIOLOGY LABORATORY I
22 B6232948 นางสาวกัญญพัชร กลิ่นศรีสุข N/A 1 0 104172 BIOLOGY LABORATORY I
23 B6232955 นางสาวกรกนก พาขุนทด N/A 1 0 104172 BIOLOGY LABORATORY I
24 B6232962 นายศฐาน์ภัฏ นพตลุง N/A 1 0 104172 BIOLOGY LABORATORY I
25 B6232979 นางสาวอรณิชา เทพวิชิต N/A 1 0 104172 BIOLOGY LABORATORY I
26 B6232986 นายพลเชฏฐ์ ฐิติวิริยะ N/A 1 0 104172 BIOLOGY LABORATORY I
27 B6232993 นางสาวจิณณพัตร วิจิตรศักดิ์ N/A 1 0 104172 BIOLOGY LABORATORY I
28 B6235123 นางสาวสิริยากร หาญพนม N/A 1 0 104172 BIOLOGY LABORATORY I
29 B6235130 นางสาวนันทกานต์ อรินทร์ N/A 1 0 104172 BIOLOGY LABORATORY I
30 B6210427 นางสาวฐิตาภรณ์ บำเหน็จพันธุ์ N/A 2 0 104172 BIOLOGY LABORATORY I
31 B6211073 นายพิชาภพ แผ้วพลสง N/A 2 0 104172 BIOLOGY LABORATORY I
32 B6211110 นางสาวศตพร คงสัตย์ N/A 2 0 104172 BIOLOGY LABORATORY I
33 B6211127 นางสาวมนสิตา คงสมุทร N/A 2 0 104172 BIOLOGY LABORATORY I
34 B6211165 นางสาววิสสุตา ชินวงศ์สุวรรณ N/A 2 0 104172 BIOLOGY LABORATORY I
35 B6211172 นายธนภัทร สินสร้างบุญ N/A 2 0 104172 BIOLOGY LABORATORY I
36 B6211189 นางสาวบัณฑิตา เทียมญาติ N/A 2 0 104172 BIOLOGY LABORATORY I
37 B6211196 นางสาวธนัญพรรธน์ พลทองจันทึก N/A 2 0 104172 BIOLOGY LABORATORY I
38 B6211202 นางสาวสุทรรศิกา นามศิริพงศ์พันธ์ N/A 2 0 104172 BIOLOGY LABORATORY I
39 B6228248 นายณัฐพงศ์ แสงวิเศษ N/A 2 0 104172 BIOLOGY LABORATORY I
40 B6232931 นายกานตภณช์ พิลาแดง N/A 2 0 104172 BIOLOGY LABORATORY I
41 B6235109 นางสาวณัฐกาญจน์ ใบพิมาย N/A 2 0 104172 BIOLOGY LABORATORY I