ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6050610 นางสาวพรรวิภา จอมเสนา FOOD TECHNOLOGY 1 0 335473 FOOD AND DIET THERAPY
2 B6050658 นางสาวอทิตยา ปะโนรัมย์ FOOD TECHNOLOGY 1 0 335473 FOOD AND DIET THERAPY