ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6070021 นายภาคภูมิ พันพิลึก INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
2 B6070137 นายชนม์ชนก พิมพ์จันทร์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
3 B6070175 นายดาวฝน ต้นพิมพ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
4 B6070335 นางสาวอริษา เพียรสูงเนิน INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
5 B6070533 นางสาวปนัดดา ดอกนารี INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
6 B6070618 นายพุฒิพงษ์ อนุลีจันทร์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
7 B6070663 นางสาวธัญวรัตน์ ยิ่งยศ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
8 B6070687 นางสาวณัฐนรี ชมภูพื้น INFORMATION SCIENCE 1 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
9 B6070724 นางสาววราภรณ์ เฟื่องเกษม INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
10 B6070793 นางสาวจตุพร มาตเริง INFORMATION SCIENCE 1 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
11 B6070878 นายอนันต์ยศ แก้วละมุล INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
12 B6070885 นางสาวสุวิชยากร วัชระวงศ์บดี INFORMATION SCIENCE 1 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
13 B6070991 นางสาวอภิชญา สิงห์รักษ์ INFORMATION SCIENCE 1 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
14 B6071011 นางสาวชไมพร มะโนรัตน์ INFORMATION SCIENCE 1 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
15 B6071035 นางสาวนาราภัทร รวยทรัพย์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
16 B6071059 นางสาวจันทกานต์ จันทแก้ว INFORMATION SCIENCE 1 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
17 B6071134 นายณัฐชนน แซ่โค้ว INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
18 B6071202 นายธนชัย เกษศิริโยธิน INFORMATION SCIENCE 1 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
19 B6071257 นางสาวมาลินี ลีสอนตะ INFORMATION SCIENCE 1 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
20 B6071264 นางสาวอภิชญา รักษ์สูงเนิน INFORMATION SCIENCE 1 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
21 B6073282 นางสาวฐิติมา สังฆมะณี INFORMATION SCIENCE 1 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
22 B6073305 นางสาวมิ่งขวัญ ธีระโรจนพงษ์ INFORMATION SCIENCE 1 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
23 B6073367 นางสาวคณิตา จันทร์สีเงิน INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
24 B6073428 นายสิริพงษ์ ผาวงษ์หา INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
25 B6073466 นางสาวรัชนีกร เจาะนอก INFORMATION SCIENCE 1 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
26 B6073534 นายพงษชาติ เฟื่องคำ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
27 B6073565 นางสาวอนามวิกา ชาวกล้า INFORMATION SCIENCE 1 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
28 B6073589 นางสาวปลายฟ้า ถะเถิงพรมราช INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
29 B6073725 นายวิธาน จันทมาศ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
30 B6073879 นางสาวสิรินาฎ บุญมา INFORMATION SCIENCE 1 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
31 B6073992 นางสาวพอฤทัย แห้วเพ็ชร INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
32 B6074043 นายวรวุฒิ ทรัพย์กลาง INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
33 B6074135 นายชินพัทธ์ ลีวัชรกุล INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
34 B6074227 นางสาวกัญญาพร เปรมภิรักษ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
35 B6074234 นางสาวณัฐฐาพร งามสูงเนิน INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
36 B6074333 นางสาวสุนิตา สถิตพงศ์ผาติ INFORMATION SCIENCE 1 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
37 B6075460 นางสาวปณิชา ภูวโชติธนากุล INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
38 B6075538 นายกิตติพัฒน์ ทองศรี INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
39 B6075583 นางสาวปณิตา ดอกพิกุล INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
40 B6070151 นางสาวศิรประภา โสเส INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
41 B6070168 นางสาวนิติรัตน์ ขัดผาบ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
42 B6070182 นางสาวนรีกานต์ ของดี INFORMATION SCIENCE 2 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
43 B6070199 นางสาวกุลธิดา ผาดไธสง INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
44 B6070205 นางสาวจิราภรณ์ วันดี INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
45 B6070212 นายเอกฤกษ์ กิจธิมน INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
46 B6070274 นางสาวชโลทร แสงสว่าง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
47 B6070281 นายโสภณ นันตะนัย INFORMATION SCIENCE 2 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
48 B6070458 นางสาวพนิตา แก่นจันทร์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
49 B6070489 นายภูมิมินทร์ นาคเสนีย์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
50 B6070502 นางสาวพัชราภรณ์ นอกสูงเนิน INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
51 B6070649 นายธุวานนท์ สิทธิเวช INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
52 B6070656 นายนัฐวุฒิ นาคขุนทด INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
53 B6070694 นางสาวกรรณิกา สิทธิปุ่น INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
54 B6070700 นายปิยะภัทร โทผา INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
55 B6070892 นายเตชินท์ วิวัฒน์นิธิภาส INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
56 B6070946 นางสาวสุมิตรา ดวงประสิทธิ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
57 B6070960 นายปองพล ศิลปะ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
58 B6071028 นายอธิษฐาน เรืองฤทธิ์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
59 B6071110 นายมนัสวี วงค์บุญเพ็ง INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
60 B6071189 นางสาวอัชฌาพร โตวิจิตร์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
61 B6071226 นายกิตติชัย กระพันธ์เขียว INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
62 B6071271 นายธนพล วงสุตาล INFORMATION SCIENCE 2 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
63 B6073183 นางสาวมนัสชนก นัดดาเวช INFORMATION SCIENCE 2 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
64 B6073190 นางสาวปิยะธิดา กาวไธสง INFORMATION SCIENCE 2 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
65 B6073237 นายไตรลักษณ์ โกศล INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
66 B6073275 นางสาวพิมลสิริ เขื่อนคำ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
67 B6073299 นายกำพล ม่วงศรี INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
68 B6073480 นางสาวณัฐจิรา สุภาพวิบูลย์ INFORMATION SCIENCE 2 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
69 B6073527 นางสาวสุปวีร์ ขันดำ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
70 B6073541 นางสาวประไพพรรณ พรหมอุปถัมภ์ INFORMATION SCIENCE 2 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
71 B6073701 นางสาวนงนภัส โปร่งสันเทียะ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
72 B6074081 นายเฉลิมวงศ์ จันพิรักษ์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
73 B6074159 นายโกศวัต จำปามูล INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
74 B6074180 นางสาวนิธินันท์ ช่วงชัชวาลย์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
75 B6074289 นางสาวมินตรา ไพเราะ INFORMATION SCIENCE 2 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
76 B6074425 นายวสุธา จันพางาม INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
77 B6074562 นายพงศกร นากลาง INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
78 B6074579 นายเจษฎา กัลยา INFORMATION SCIENCE 2 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
79 B6074791 นางสาวกรองกาญจน์ ประดิษฐ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
80 B5950102 นางสาวกนกวรรณ ชมภูทิพย์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
81 B6070076 นายณภัทร ทาจำปา INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
82 B6070106 นางสาวอุษณีย์ คำสงค์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
83 B6070250 นางสาวจินตนา ทานะสุข INFORMATION SCIENCE 3 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
84 B6070298 นางสาวสกุนา เรียงใหม่ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
85 B6070304 นายพิเชษฐ์ ไชยสูงเนิน INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
86 B6070328 นางสาวเบญจวรรณ สามิภักดิ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
87 B6070342 นางสาวสุภาวดี ศรีใส INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
88 B6070373 นางสาวชญานิศ ชำนิจศิลป์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
89 B6070441 นางสาวชญาดา วรเวทย์พิสุทธิ์ INFORMATION SCIENCE 3 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
90 B6070472 นางสาวสุพิชฌาย์ ราศีวรัตน์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
91 B6070526 นางสาวณัฏฐพัชร เกิดนอก INFORMATION SCIENCE 3 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
92 B6070601 นายกฤษดา เจนประโคน INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
93 B6070632 นายภัทรดนัย บุญเกิด INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
94 B6070717 นางสาวอรอนงค์ งำเมืองตึง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
95 B6070748 นางสาวสุธารส สุขเฟื่องฟู INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
96 B6070786 นายกรวิชญ์ อ้อมกิ่ง INFORMATION SCIENCE 3 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
97 B6070816 นางสาวกัลยาณี ผันกลาง INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
98 B6070823 นางสาวครุวาร ไชโยธา INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
99 B6070861 นางสาวสุชาดา เดชดอน INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
100 B6070953 นางสาวสุกานดา กันยายน INFORMATION SCIENCE 3 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
101 B6071004 นายอภิพัฒน์ อวยสวัสดิ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
102 B6071073 นายนาราชา หงษ์ทอง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
103 B6071158 นางสาวจัตตารีย์ คุณชื่น INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
104 B6071233 นางสาวเพชรดา ทวยทา INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
105 B6073176 นางสาวกิกานดา บุญธรรม INFORMATION SCIENCE 3 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
106 B6073206 นางสาวชุติกาญจน์ ทองสุก INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
107 B6073312 นายศรีสยาม หมายเหนี่ยวกลาง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
108 B6073350 นายวีรวัฒน์ โชติกลาง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
109 B6073374 นางสาววลันดา สุขมี INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
110 B6073381 นางสาวกานติ์ชนิต บุตรมี Not Yet Specified 3 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
111 B6073398 นายกฤติกร ธรรมบุตร INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
112 B6073442 นางสาวณัฐมล โพธิ์ดอกไม้ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
113 B6073459 นางสาววิภารัตน์ เหมืองหลิ่ง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
114 B6073473 นางสาววงณัฐธี แสนพล INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
115 B6073510 นายณัฐนนท์ พรมศรี INFORMATION SCIENCE 3 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
116 B6073770 นางสาวนุศรา เกื้อกิจ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
117 B6073787 นางสาวสุธิตา จงมหาสวัสดิ์ INFORMATION SCIENCE 3 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
118 B6073947 นายนนทวัฒน์ จวนประเสริฐ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
119 B6074623 นายกิตติทัศน์ สิทธิจันทร์ INFORMATION SCIENCE 3 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
120 B5750726 นายปณิธาน กรีจังหรีด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
121 B5821921 นายวรินทร วารินทร์ Agricultural and Food Engineering 4 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
122 B5823727 นางสาววิทวัล จำปาหอม Electronic Engineering 4 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
123 B5905720 นายฤทธิพงษ์ เอี่ยมอุไร EE 4 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
124 B5918317 นายณัฐพงศ์ ทวีปรักษา PE 4 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
125 B5950904 นางสาวณัฐสิมา สุดสวาท FOOD TECHNOLOGY 4 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
126 B5951284 นางสาวศิญารัตน์ กริ่งกระโทก FOOD TECHNOLOGY 4 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
127 B6000981 นายวัฒนะ เลิศวิวัฒน์ Geological Engineering 4 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
128 B6002268 นางสาวสิรินประพา หวังแนบกลาง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 4 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
129 B6004811 นางสาวจุฑามาส คงเจริญ IE 4 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
130 B6005092 นางสาวณัฐธิชา กล้าหาญ Metallurgical Engineering 4 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
131 B6007607 นายเดชาวัต นารถสูง TCE 4 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
132 B6008161 นายประเสริฐศักดิ์ มาลัยยะ TCE 4 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
133 B6011628 นางสาวสมฤทัย ชัยวงษ์ Geological Engineering 4 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
134 B6014223 นายสุบรรชา สวัสดี CPE 4 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
135 B6015909 นายกิตติศักดิ์ เพชรแหน CPE 4 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
136 B6070229 นายนราวิชญ์ ศิขินารัมย์ INFORMATION SCIENCE 4 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
137 B6070243 นายฐปนรรฆ์ บุญอาจ INFORMATION SCIENCE 4 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
138 B6070540 นายปิยวัฒน์ ภูประพันธ์ INFORMATION SCIENCE 4 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
139 B6070557 นางสาวสุจิตตรา ใจสอาด INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 4 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
140 B6070571 นางสาวอติกานต์ กลิ่นจันทร์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 4 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
141 B6070809 นางสาวสาวิตรี พรมสูตร INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 4 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
142 B6070854 นางสาวปุญญิศา แก่นสวรรค์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 4 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
143 B6070977 นางสาวพัชริตา สีทา INFORMATION SCIENCE 4 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
144 B6070984 นางสาวปณิธาน เลาสูงเนิน INFORMATION SCIENCE 4 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
145 B6071240 นายธีรดนย์ เกลียวกลม INFORMATION SCIENCE 4 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
146 B6073268 นางสาวญาณวี โปรยกลาง INFORMATION SCIENCE 4 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
147 B6074326 นางสาวนัสริน ลาวิลาศ INFORMATION SCIENCE 4 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
148 B6074357 นางสาวอิงค์ญณัฏฐ์ ช้อนนาค INFORMATION SCIENCE 4 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
149 B6074456 นางสาวชุติมา อุ่นม่วง INFORMATION SCIENCE 4 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
150 B6074616 นางสาวณัฐมนต์ โพธิ์แก้ว INFORMATION SCIENCE 4 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
151 B6074784 นายสุภลักษณ์ เชยสกุล INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 4 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
152 B6074876 นางสาวธันยพร ภู่ผ่าน INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 4 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
153 B6074890 นายนริศ ปฏิมาภรณ์ชัย INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 4 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
154 B6105518 นายปริญญา ใจสูงเนิน ME 4 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
155 B6110314 นายณัฐพล พงศ์ศรีประชา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 4 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
156 B6112851 นางสาวนารา รอดเทศ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 4 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
157 B6117344 นายธนายุทธ อ่อนจรี Agricultural and Food Engineering 4 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
158 B5607976 นางสาวชลนที โพธิ์ศิริ Agricultural and Food Engineering 5 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
159 B5752287 นางสาวขวัญจิตร ทับกระโทก FOOD TECHNOLOGY 5 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
160 B5804337 นายอนิรุทธิ์ ชลศาลาสินธุ์ Transportation Engineering And Logistics 5 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
161 B5852123 นายวัชรพล ไชยภา FOOD TECHNOLOGY 5 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
162 B5852222 นางสาวสุภัชชา เพียรค้า FOOD TECHNOLOGY 5 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
163 B5852581 นางสาวศิริรัตน์ พันธ์ศรีสุวรรณ FOOD TECHNOLOGY 5 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
164 B5890170 นางสาวสิริกัญญา บุสจันทร์ B.N.S. 5 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
165 B5908035 นายจิรวัฒน์ พยาวงค์ Automotive Engineering 5 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
166 B5990214 นางสาวชุติภา อินทร์ติยะ B.N.S. 5 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
167 B6000424 นางสาวจริยา อินต๊ะชัย Geological Engineering 5 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
168 B6001735 นางสาวสุพิชชา ทิพยพร IE 5 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
169 B6009663 นางสาวภัทรพร ลาพันธ์ Environmental Engineering 5 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
170 B6014551 นางสาวศิริรัตน์ ผลบุลภ CPE 5 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
171 B6017910 นางสาวชณิดา นารินคำ CE 5 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
172 B6019747 นายอธิวัฒน์ สุขสานต์ CE 5 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
173 B6024840 นายณรงค์ฤทธิ์ ดีโย Geological Engineering 5 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
174 B6025335 นางสาวชัญญานุช ไชยศรีธิ Environmental Engineering 5 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
175 B6026462 นายณัชพล พรหมณี CE 5 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
176 B6027308 นางสาวชัญญาภัค บุญเจริญ Geological Engineering 5 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
177 B6070625 นางสาวภัทรวรินทร์ ทรงศิลป์ INFORMATION SCIENCE 5 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
178 B6073336 นายเกษมสัณห์ อิงคนินันท์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 5 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
179 B6073558 นางสาวศศิประภา ศรีสุข INFORMATION SCIENCE 5 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
180 B6073657 นางสาวชญาณี บัตรสูงเนิน INFORMATION SCIENCE 5 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
181 B6074814 นายอาทิตย์ ด้านชอบ INFORMATION SCIENCE 5 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
182 B6074821 นางสาวชนากานต์ จิตรจันทึก INFORMATION SCIENCE 5 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
183 B6080488 นายพงศพัศ ประทุมนาค SPORTS SCIENCE 5 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
184 B6080549 นายวรรณรัตน์ โฉสูงเนิน SPORTS SCIENCE 5 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
185 B6080679 นายเกียรติศักดิ์ สังข์มิตร SPORTS SCIENCE 5 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
186 B6080792 นายพิทยุตม์ ฉิ่งเนียม SPORTS SCIENCE 5 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
187 B6080808 นางสาวอภิญญา ศรีสันต์ SPORTS SCIENCE 5 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
188 B6080822 นายพงศ์พล อุดชาชน SPORTS SCIENCE 5 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
189 B6080846 นายภาคิน เจริญผล SPORTS SCIENCE 5 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
190 B6081041 นางสาวขวัญจิรา วรรณาเขียว SPORTS SCIENCE 5 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
191 B6102661 นางสาวศุภาพิชญ์ อาจวิชัย AERONAUTICAL ENGINEERING 5 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
192 B6102883 นายภูวดล กวนกระโทก EE 5 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
193 B6103118 นายณัฐวุฒิ กำลังศิลป์ AERONAUTICAL ENGINEERING 5 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
194 B6106539 นางสาวอุษณีย์ แซ่เอี๊ยบ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 5 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
195 B6112950 นายภราดร รักษาแก้ว EE 5 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
196 B6113193 นางสาวชญาภา เรืองพิมาย Agricultural and Food Engineering 5 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
197 B6116538 นายพัชรพล แสนเสนา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 5 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
198 B6000431 นางสาวพรรณนิษา รักบุญ Geological Engineering 6 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
199 B6001070 นายธีรนิตย์ ปัญโญ Geological Engineering 6 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
200 B6001445 นางสาวเนตรชนก มังธานี Geological Engineering 6 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
201 B6001452 นางสาวสิรินันท์ ศรีอุดร Geological Engineering 6 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
202 B6001711 นายธนกร บุราณสาร Geological Engineering 6 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
203 B6002091 นางสาวกชามาศ ศรีวิเศษ Geological Engineering 6 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
204 B6002145 นายสกรรจ์ เครือสุคนธ์ Geological Engineering 6 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
205 B6002251 นางสาวสุพัตรา พงษ์ไทย Geological Engineering 6 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
206 B6002428 นางสาวเบญจมาภรณ์ ทุ่งกลาง Geological Engineering 6 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
207 B6002534 นางสาวสุดาพร ใจมนต์ Geological Engineering 6 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
208 B6003197 นางสาวสุวัจนี จากโคกสูง Geological Engineering 6 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
209 B6003715 นางสาวสุดารัตน์ เกษแก้ว Geological Engineering 6 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
210 B6004019 นางสาววรางคณา สกุลเนตร Geological Engineering 6 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
211 B6005207 นางสาวนัฏฐิกา รักวิเศษ Geological Engineering 6 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
212 B6006167 นางสาวเยาวลักษณ์ กันภัย Geological Engineering 6 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
213 B6006198 นางสาวปิยธิดา แขวนสันเทียะ Geological Engineering 6 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
214 B6006341 นางสาวนภสร สมนอก Geological Engineering 6 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
215 B6007188 นายศตวรรษ แก้วปัญญา Geological Engineering 6 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
216 B6008710 นางสาวอริษา แก่นสาร Geological Engineering 6 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
217 B6010904 นางสาวพรนภา แสงสวาท Geological Engineering 6 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
218 B6011758 นางสาวพิชญาภา สัจจะเขต Geological Engineering 6 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
219 B6013134 นางสาวเกศเกล้า กิจขุนทด Geological Engineering 6 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
220 B6013516 นางสาวกรรจนา นามสุวรรณ์ Geological Engineering 6 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
221 B6015671 นายรัฐธรรมนูญ ปุริเส Geological Engineering 6 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
222 B6017200 นางสาวชิษณุภรณ์ สุริยะศรี Geological Engineering 6 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
223 B6018009 นางสาวบุญฒิตา หินสูงเนิน Geological Engineering 6 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
224 B6018016 นายปณิธาน ชัยวงศ์ Geological Engineering 6 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
225 B6018047 นางสาวน้องพลอย พวงทอง Geological Engineering 6 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
226 B6018054 นายยศพล ลาภยิ่งยง Geological Engineering 6 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
227 B6018061 นางสาวสุวัจนี พูนดี Geological Engineering 6 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
228 B6018115 นางสาวนภัตสร ตัณฑ์สุระ Geological Engineering 6 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
229 B6018146 นางสาวจริญญาภรณ์ โหมนอก Geological Engineering 6 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
230 B6018832 นายชานน ปิยะวงศ์ Geological Engineering 6 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
231 B6020309 นางสาวผกามาศ ทีปะลา Geological Engineering 6 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
232 B6021290 นางสาวสุธิดา ขันซ้าย Geological Engineering 6 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
233 B6021504 นางสาวปิยะธิดา ทีปะลา Geological Engineering 6 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
234 B6022297 นายทวิช ทองสถิตย์ Geological Engineering 6 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
235 B6025458 นายปฏิญญา รุ่งเรืองศิลป์ Geological Engineering 6 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
236 B6025557 นายอรรณพ ศุภกาญจน์ไพโรจน์ Geological Engineering 6 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
237 B6026028 นายอัครพล แสงคณิต Geological Engineering 6 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
238 B5905188 นางสาวศานันทินี ชวธนากร CPE 7 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
239 B5950751 นางสาวกวินทิพย์ อภิโชคหิรัญกุล FOOD TECHNOLOGY 7 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
240 B6001148 นางสาวประวีณา พรดอน ME 7 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
241 B6002589 นายธิติวุฒิ กษมาวุฒิ ME 7 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
242 B6003173 นางสาวอภัสรา วรถ่ายฐาน ME 7 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
243 B6004095 นายศรายุธ กุลราช ME 7 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
244 B6005801 นางสาวปัณณพร ลือพงศ์พัฒนะ ME 7 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
245 B6005887 นางสาวทิพย์ตะวัน คำฤทธิ์ ME 7 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
246 B6006037 นายทรงชัย สุดสนอง ME 7 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
247 B6006969 นายธวัชชัย ฦาชา ME 7 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
248 B6007669 นายสุทธิพงษ์ โนนทะคำ ME 7 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
249 B6008383 นางสาวปนิดา จันทร์สระน้อย ME 7 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
250 B6008567 นายณชศิษฐ์ ชวนขุนทด ME 7 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
251 B6009199 นางสาวนภาพร เพ็งสวัสดิ์ ME 7 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
252 B6009267 นางสาววันธิดา อ่วมไธสง ME 7 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
253 B6009274 นางสาววราภรณ์ วงศ์บุตร ME 7 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
254 B6010607 นางสาวลาวัล อุดเมืองเพีย ME 7 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
255 B6011086 นางสาววิมลสิริ หันทยุง ME 7 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
256 B6011192 นางสาวอรวรรณ เอี่ยมสมร ME 7 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
257 B6012120 นายณัฐพงศ์ จันทิตย์ ME 7 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
258 B6013219 นายอนุชา รักสุทธิ ME 7 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
259 B6013233 นายปิติภูมิ บันดร Electronic Engineering 7 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
260 B6013264 นายชาติตระการ คำแก้ว CPE 7 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
261 B6015046 นางสาวสมสุดา เบ้ากองทอง ME 7 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
262 B6016067 นายอุทัย บุตรอำคา ME 7 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
263 B6016524 นายประชัน ชิณเทศน์ ME 7 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
264 B6016807 นายธรรมรัตน์ แก้วคำแหง ME 7 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
265 B6018771 นายจักรพันธุ์ มณทักษิณ ME 7 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
266 B6019099 นายอุชุกร แย้มอุทัย ME 7 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
267 B6019402 นายอภิสิทธิ์ งวดชัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 7 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
268 B6020682 นายธีรพัฒน์ สุขโพธิ์เพชร ME 7 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
269 B6020910 นายสาริน หมั่นเรียน ME 7 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
270 B6021375 นายมงคลชัย สิงห์คำ ME 7 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
271 B6025281 นายพงพนา เพ็งพูน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 7 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
272 B6025700 นายดลวิวัฒน์ มูลจัด ME 7 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
273 B6025731 นายปริญญา โยธะมาตย์ ME 7 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
274 B6026196 นายกัมพล สมตั้ง ME 7 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
275 B6026820 นายปิติพงศ์ พูนโต ME 7 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
276 B6063856 นางสาวนิศารัตน์ พิพิธกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
277 B6119904 นางสาววรรัตน์ ศรีสุรัตน์ MATHEMATICS 7 0 213305 ENGLISH FOR CAREERS
278 B5710317 นายทศพล บัวเล็ก Geological Engineering 8 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
279 B5807659 นายวัชระพงศ์ รักตรง CME 8 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
280 B5808083 นายณัฐฐา สำเภาเงิน CPE 8 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
281 B5902996 นางสาวณัฐพร ศรีเดช Electronic Engineering 8 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
282 B5903412 นางสาวอนุธิดา จันทร์สมุทร CME 8 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
283 B5903986 นายธนวิชญ์ เดชบุญ CME 8 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
284 B5905041 นายปิยะพงษ์ ลิ้มสุขสมบูรณ์ Transportation Engineering And Logistics 8 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
285 B5906017 นายปวริศร์ วจนะศิริ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 8 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
286 B5909896 นางสาวอัจฉรา ทัพสีรัก CME 8 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
287 B5910045 นายเฉลิมพล ดาศรี Agricultural and Food Engineering 8 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
288 B5912506 นางสาววันเพ็ญ ศรีสวัสดิ์ Electronic Engineering 8 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
289 B5915361 นางสาวกนกพร ศรีเมือง CE 8 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
290 B5917129 นายพนมกร เอมโอฐ CME 8 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
291 B5921096 นายชินจักร กองมะเริง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 8 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
292 B5970254 นายชาคริต สะลอยรัมย์ INFORMATION SCIENCE 8 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
293 B5970858 นางสาวอังษณา แก้วหณุ INFORMATION SCIENCE 8 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
294 B6000073 นายวรากร ป้องกลาง ChemE 8 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
295 B6001889 นางสาวอัญธิกา คิมเม CE 8 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
296 B6003111 นายกรนนท์ สุทธิประภา CE 8 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
297 B6003753 นายวรากร ชำนาญเนาว์ ME 8 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
298 B6008345 นางสาวสายธาร จักร์โนวัน Geological Engineering 8 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
299 B6009212 นางสาวโศรยา ขุนเดช Geological Engineering 8 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
300 B6009984 นายวัชระพงษ์ คำเสน CE 8 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
301 B6011963 นายวิษณุ อัปมาเทา CE 8 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
302 B6013547 นายพงศธร ทองงาม ME 8 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
303 B6014544 นายธนกิจ ค้ำคูณ ME 8 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
304 B6015893 นายรชต วิเศษ ME 8 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
305 B6016302 นายเจนณรงค์ หวังดี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 8 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
306 B6018481 นางสาวฐิติวรดา บุญนิคม Geological Engineering 8 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
307 B6018603 นายณัฐพงษ์ พรหมวิชัย Geological Engineering 8 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
308 B6020026 นางสาวขวัญจิรา โทแก้ว Geological Engineering 8 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
309 B6020491 นายกฤตเมธ ศุจินธรา Environmental Engineering 8 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
310 B6024253 นายบุญญฤทธิ์ บุญเกิด CE 8 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
311 B6024574 นายสุริยา ป้องทองหลาง CE 8 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
312 B6025212 นายธนวัฒน์ พรมกุล CPE 8 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
313 B6025625 นายณัฐวัฒน์ ยานศิริ ChemE 8 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
314 B6026431 นายชนินทร์ อักษร Transportation And Logistics Engineering 8 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
315 B6027650 นางสาวพิมพ์วิภา เขื่อนคำ ME 8 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
316 B6102722 นางสาวจิราภรณ์ กระเเสโสม EE 8 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
317 B6136673 นายราเมศวร์ เมฆบุตร EE 8 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
318 B6126162 นางสาวมัฌฌิมา ศรีสุวรรณ DOCTOR OF MEDICINE 9 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
319 B6126179 นางสาวพันวัสสา พัวพันธุ์ DOCTOR OF MEDICINE 9 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
320 B6126186 นางสาวพรรณสร จิตรพิทักษ์เลิศ DOCTOR OF MEDICINE 9 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
321 B6126193 นางสาวอัญญาวีร์ สุทธิพิธาวัชร์ DOCTOR OF MEDICINE 9 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
322 B6126216 นางสาววริญญา ควรคำนวน DOCTOR OF MEDICINE 9 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
323 B6126223 นางสาวธนิดา แสนสุขเจริญผล DOCTOR OF MEDICINE 9 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
324 B6126230 นางสาวสาธิดา สุภัทรวณิชย์ DOCTOR OF MEDICINE 9 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
325 B6126247 นางสาวธนัชชา มีตุวงศ์ DOCTOR OF MEDICINE 9 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
326 B6126254 นายฐาปนพงศ์ ชัยเสนา DOCTOR OF MEDICINE 9 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
327 B6126278 นางสาวศุภิสรา อิ่มใจ DOCTOR OF MEDICINE 9 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
328 B6126285 นายนพกร นิธิชัยอนันต์ DOCTOR OF MEDICINE 9 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
329 B6126292 นายศิวกร ยอดอินทร์ DOCTOR OF MEDICINE 9 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
330 B6126308 นางสาววราภรณ์ อริพงษ์ DOCTOR OF MEDICINE 9 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
331 B6126315 นายวรลภย์ จ่างจิตต์ DOCTOR OF MEDICINE 9 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
332 B6126322 นายธนวันต์ ปัญญาเฟื่อง DOCTOR OF MEDICINE 9 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
333 B6126339 นายนพรุจ ครบนพรัตน์ DOCTOR OF MEDICINE 9 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
334 B6126346 นายนพสิทธิ์ ลิ้มประสิทธิ์ชน DOCTOR OF MEDICINE 9 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
335 B6126353 นางสาวจีราพัชร ยอดพรหม DOCTOR OF MEDICINE 9 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
336 B6126360 นายกวิน วงษ์พิริยะไพฑูรย์ DOCTOR OF MEDICINE 9 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
337 B6126377 นายวชิรวิทย์ กิจอานันท์ DOCTOR OF MEDICINE 9 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
338 B6126384 นายศุภวิชญ์ ศิริญญามาศ DOCTOR OF MEDICINE 9 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
339 B6126391 นายกีรติ คงศักดิ์ตระกูล DOCTOR OF MEDICINE 9 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
340 B6126407 นางสาววโรดม โห้พันธ์ DOCTOR OF MEDICINE 9 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
341 B6126414 นางสาวฐิรนันท์ เนตรวงศ์ DOCTOR OF MEDICINE 9 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
342 B6126421 นายวริทธิ์ อิทธิพันธุวัฒน์ DOCTOR OF MEDICINE 9 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
343 B6126438 นายปัญญาวุฒิ เจริญวัฒน์ DOCTOR OF MEDICINE 9 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
344 B6126445 นายฐานันดร ผักบัวเงิน DOCTOR OF MEDICINE 9 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
345 B6126452 นางสาวยาหยี ภิญโญดม DOCTOR OF MEDICINE 9 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
346 B6126469 นายธีรโชติ เจริญเกรียงสกุล DOCTOR OF MEDICINE 9 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
347 B6126476 นายธีระเดช ชมชื่น DOCTOR OF MEDICINE 9 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
348 B6126483 นางสาวปาจรีย์ ชวลิตศิริเศรษฐ์ DOCTOR OF MEDICINE 9 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
349 B6126490 นายสาริน กว้างสวาสดิ์ DOCTOR OF MEDICINE 9 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
350 B6126506 นางสาวจุฑามาศ ปราณี DOCTOR OF MEDICINE 9 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
351 B6126513 นางสาวสิริกร ปะวะโค DOCTOR OF MEDICINE 9 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
352 B6126520 นางสาวศรัญญา ศรีสุธรรม DOCTOR OF MEDICINE 9 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
353 B6126537 นางสาวกาญจนรัฐ ศุภพิพัฒน์กุล DOCTOR OF MEDICINE 9 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
354 B6126544 นายณภัทร วรรณโพธิ์กลาง DOCTOR OF MEDICINE 9 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
355 B6126551 นายดนตรี วงษ์วิจิตรสุข DOCTOR OF MEDICINE 9 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
356 B6126568 นางสาวพีรยานันท์ เทียนใช้ดี DOCTOR OF MEDICINE 9 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
357 B6126575 นางสาวพัชรพร มณีสาร DOCTOR OF MEDICINE 9 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
358 B6126582 นายนันทกิจ วงศ์นิโลบล DOCTOR OF MEDICINE 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
359 B6126599 นางสาวนันท์นภัส บัวสง่าวงศ์ DOCTOR OF MEDICINE 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
360 B6126605 นายพลวรรธน์ อินทกุล DOCTOR OF MEDICINE 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
361 B6126612 นางสาวสุพิชญา อุ่นคำ DOCTOR OF MEDICINE 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
362 B6126629 นายชิษณุพงศ์ พรหมเมืองขวา DOCTOR OF MEDICINE 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
363 B6126636 นางสาวธัชพรรณ สืบนุการณ์ DOCTOR OF MEDICINE 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
364 B6126643 นางสาวณัชริณ ชาติมนตรี DOCTOR OF MEDICINE 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
365 B6126650 นายพงษ์นรา สิงหนาท DOCTOR OF MEDICINE 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
366 B6126667 นายจิราคุปม์ มัคจิรบรรเจิด DOCTOR OF MEDICINE 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
367 B6126674 นายชินภัทร โชติชาติ DOCTOR OF MEDICINE 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
368 B6126681 นางสาวณัชญ์พาณี เพ็ชร์สุวรรณ DOCTOR OF MEDICINE 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
369 B6126704 นางสาวนฤมล ชัยวัฒนพงศ์ DOCTOR OF MEDICINE 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
370 B6126711 นายนันทภพ สุนทรวีระ DOCTOR OF MEDICINE 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
371 B6126735 นางสาวเพียงไพรำ จิตประไพ DOCTOR OF MEDICINE 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
372 B6126742 นายภูมิ สุธาสินีนนท์ DOCTOR OF MEDICINE 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
373 B6126759 นางสาวศุภการย์ พานิชชีวลักษณ์ DOCTOR OF MEDICINE 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
374 B6126766 นายยศกร สีสันงาม DOCTOR OF MEDICINE 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
375 B6126773 นางสาวชลลดา ค้ำคูณ DOCTOR OF MEDICINE 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
376 B6126780 นางสาวกนกวรรณ ชุ่มกระโทก DOCTOR OF MEDICINE 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
377 B6126797 นางสาวอาภาศิริ ยวงทอง DOCTOR OF MEDICINE 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
378 B6126803 นายภัทรพงศ์ พุทธโอวาท DOCTOR OF MEDICINE 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
379 B6126810 นายกฤษฎากรณ์ นวลบริบูรณ์ DOCTOR OF MEDICINE 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
380 B6126827 นางสาวกุลภัทร ลักขษร DOCTOR OF MEDICINE 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
381 B6126834 นายสหวรรษ โคตรปัญญา DOCTOR OF MEDICINE 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
382 B6126841 นายเจษฎา หงษ์ษา DOCTOR OF MEDICINE 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
383 B6126858 นางสาวภัทรินทร์ สุขไสยาสน์ DOCTOR OF MEDICINE 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
384 B6126865 นายปวริศ เดชไกรสร DOCTOR OF MEDICINE 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
385 B6126889 นางสาวรพีพัฒน์ จันณรงค์ DOCTOR OF MEDICINE 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
386 B6126896 นายธลาดล บุตรโคตร DOCTOR OF MEDICINE 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
387 B6126902 นายพีรพัฒน์ วงศ์พรหม DOCTOR OF MEDICINE 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
388 B6126919 นางสาวกฤตินี พงศ์จันทร์ DOCTOR OF MEDICINE 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
389 B6126926 นายณัฐิวุฒิ พรมภูวงค์ DOCTOR OF MEDICINE 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
390 B6126933 นางสาวรติยากร บุตรศรีเมือง DOCTOR OF MEDICINE 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
391 B6126957 นางสาวทิพานันท์ งามเลิศ DOCTOR OF MEDICINE 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
392 B6126964 นางสาวเขมรินทร์ เลินไธสง DOCTOR OF MEDICINE 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
393 B6126971 นางสาวณัฐสินี รุ่งรัศมีทวีมานะ DOCTOR OF MEDICINE 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
394 B6126988 นางสาวธิดารัตน์ บัวสระ DOCTOR OF MEDICINE 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
395 B6126995 นายธนาธิป ตำปาน DOCTOR OF MEDICINE 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
396 B6127008 นางสาวกนกวรรณ อรุณโน DOCTOR OF MEDICINE 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
397 B6127015 นางสาวพัชรพร ชาวประโคน DOCTOR OF MEDICINE 10 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
398 B5809912 นายศตวรรษ ชิงชัยภูมิ Agricultural and Food Engineering 11 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
399 B5903221 นางสาวศิริยากร โยศรีคุณ Electronic Engineering 11 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
400 B5908233 นางสาวสุจิตรา คชพรม Transportation Engineering And Logistics 11 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
401 B5912575 นายทินภัทร เสาวะระ CE 11 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
402 B5913152 นางสาวศศิธร พลที Electronic Engineering 11 3 213305 ENGLISH FOR CAREERS
403 B5917655 นายปริญญา โฮ๊ะดี ME 11 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
404 B5950287 นางสาวสุดารัตน์ คมพุดซา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 11 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
405 B5950430 นางสาวพรรณพัชรา โนนกระโทก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 11 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
406 B5950478 นางสาวสโรชา เสลาหอม ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 11 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
407 B5950577 นางสาวพชรภรณ์ ราภานิกร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 11 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
408 B5950683 นางสาวเนริณีย์ ม่วงมุลตรี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 11 1 213305 ENGLISH FOR CAREERS
409 B5950690 นางสาวกนกลักษณ์ เสาเเก้ว CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 11 1</