ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6060404 นางสาวชนิสรา กิจวิรุฬห์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
2 B6060411 นางสาวปฏิญญา ภักดีเมฆ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
3 B6060466 นางสาวนันทินี หน่วยกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
4 B6060480 นางสาวสุมิตตา ประพรรณสุข ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
5 B6061401 นางสาววรัทพร จูมจันทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
6 B6061487 นางสาวกาญจนา บัวกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
7 B6061548 นางสาวสุนทราภรณ์ มะหันต์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
8 B6061555 นางสาวอาภาภรณ์ โพธิ์ชัยแสน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
9 B6061593 นางสาวกัณฐิกา แมขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
10 B6061616 นางสาวชลธิฌา พลสมบูรณ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
11 B6061623 นางสาวรุ่งอรุณ เวสา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
12 B6061647 นางสาวอาริยา เพ็ชรมน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 617220 VECTOR CONTROL
13 B6061654 นางสาวนันทิยา คางคำ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
14 B6061661 นางสาวอภิสรา คำมะนาถ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
15 B6061791 นางสาวณัฐกาญณ์ จันธิราช ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
16 B6061883 นายรัชกาล คำสว่าง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
17 B6061913 นางสาวนราพร กลิ่นจันทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
18 B6061944 นางสาวปณิตา จันทะสม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
19 B6061968 นายภานุวัฒน์ เมืองเลน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
20 B6062040 นางสาวปารัช หรั่งเล็ก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
21 B6062064 นางสาวศัญชนี บัวคลี่ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
22 B6062095 นางสาวอารียา ราชบัณดิส ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 617220 VECTOR CONTROL
23 B6062125 นางสาวจันทราทิพย์ ภูมิโพธิ์ตาก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 617220 VECTOR CONTROL
24 B6062132 นางสาวจิราวรรณ ผลรุ่ง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
25 B6062149 นางสาวศิริวรรณ ม่วงอร่าม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
26 B6062156 นางสาวเจนจิรา ชมกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
27 B6062187 นางสาวกัญญาณัฐ กงมหา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
28 B6062286 นางสาวสุพัตตรา สุภาวงศ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
29 B6062330 นางสาววาฤดี สีสวนจิต ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 617220 VECTOR CONTROL
30 B6062347 นางสาวนุจรินทร์ วิชัยกูล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
31 B6062361 นางสาวจันทกานต์ ปิดรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
32 B6062378 นางสาวรัชดาภา ปรีชารัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
33 B6062408 นางสาวสุนิสา นิ่มนวล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
34 B6062415 นางสาวรุจิรา มาดำ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
35 B6062422 นางสาวชลธิมา ดั้งดอนบม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
36 B6062446 นางสาวกาญจนา มัธยมแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
37 B6062453 นายหฤษฏ์ เงินโพธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
38 B6062545 นางสาวสุภัคชญา เสริมทรัพย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
39 B6062569 นางสาวนิจวิภา เดือดกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
40 B6062583 นางสาวนารากร การนา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
41 B6062606 นางสาวเปรมกมล บุบผา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
42 B6062637 นางสาวชุติกาญจน์ จันทร์เทศ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 617220 VECTOR CONTROL
43 B6062651 นายกรกต ชารีดี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
44 B6062668 นางสาวภัทราภรณ์ ตะราษี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 617220 VECTOR CONTROL
45 B6062682 นางสาวกวินนาฎ เคราะห์ดี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
46 B6062729 นางสาวศุภลักษณ์ หวังล้อมกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 617220 VECTOR CONTROL
47 B6062743 นางสาวศุภนุช ชูทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
48 B6062774 นางสาวสมฤทัย ศรีสุวรรณ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
49 B6062804 นางสาวศิริพาพร พิมพา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
50 B6062835 นางสาวจิรัชญา วงศ์เตชะ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
51 B6062842 นางสาวอรพรรณ บุญตาน้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
52 B6062873 นายณัฐวุฒิ ธงสันเทียะ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
53 B6062897 นางสาวพิมพ์มาตา แก้วไพฑูลย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 617220 VECTOR CONTROL
54 B6062903 นางสาวอภิญญา มะลัยทิพย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
55 B6062934 นางสาวสุทธิชา เนียมขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 617220 VECTOR CONTROL
56 B6062972 นางสาวอัญรัตน์ นามโสม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
57 B6062989 นางสาวรัตน์ชนก ชนะค้า ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
58 B6062996 นางสาวธันยภรณ์ สุขสบาย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 617220 VECTOR CONTROL
59 B6063023 นางสาวปลายฟ้า รักษะประโคน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
60 B6063047 นางสาวลลิตา จันทร์วาน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
61 B6063061 นางสาวกิติศญาพร คิดเห็น ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
62 B6063160 นายสมโชค วงษ์สานนท์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
63 B6063191 นางสาวถิรนันท์ จงใจงาม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
64 B6063276 นางสาวอาริสา ชาติไทย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
65 B6063283 นางสาวมลธิกานต์ สุขเสมอ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
66 B6063337 นางสาวกัญญาพัชร บุญเครือบ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
67 B6063344 นางสาวสุจิตรา อินโคกสูง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
68 B6063375 นางสาวกาญจนัดดา เสาเกลียว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 617220 VECTOR CONTROL
69 B6063382 นางสาวกัญญารัตน์ แสงบัวภา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
70 B6063399 นางสาวจิราพร ฝอดสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
71 B6063412 นางสาวณิชากร ผลกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
72 B6063429 นางสาวเกศินี โกรพิมาย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
73 B6063443 นางสาวสิตานัน นาคสุวรรณ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
74 B6063467 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีประโคน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
75 B6063474 นางสาวธัญญารัช ชูสังข์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
76 B6063559 นางสาวจันทร์สุดา เปียสันเทียะ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
77 B6063580 นางสาวฐิตารีย์ ปัญญาประชุม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
78 B6063597 นางสาวอรัญญา พรีพรม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
79 B6063641 นายวิศรุจน์ ดาวช่วย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
80 B6063672 นางสาวนนทภรณ์ เย็นสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
81 B6063702 นางสาวศุภาวรรณ นาคาเริงฤทธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 617220 VECTOR CONTROL
82 B6063726 นางสาวขวัญฤดี อินแสน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
83 B6063740 นายกิจสนะพงษ์ ปานหัวไผ่ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
84 B6063801 นางสาวพัชรี คำหมาย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
85 B6063825 นางสาวฑิราลักษณ์ พรีพรม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
86 B6063832 นางสาวรัตนา จันทรชิต ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
87 B6063887 นางสาวสิรินดา สุขสมเขตร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
88 B6063900 นางสาวปรียานุช พลอนันต์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
89 B6063924 นางสาวปัทมา อ่อนรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
90 B6063948 นางสาวกุลจิรา ปังศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
91 B6063979 นางสาวสมัชญา บุญยืน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
92 B6063986 นางสาวกรองแก้ว วงษาชัย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
93 B6064006 นางสาววิภาวี ดีทั่ว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 617220 VECTOR CONTROL
94 B6064020 นางสาวธัญญารัตน์ มัดศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
95 B6064037 นางสาวจิราพร อ่อนศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
96 B6064051 นางสาวณัฐริกา สดช้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 617220 VECTOR CONTROL
97 B6064068 นายสหรัฐ ศุภผ่องศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 617220 VECTOR CONTROL
98 B6064082 นางสาวพิมพิไล ชัยแหม่ง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
99 B6064112 นางสาวมณฑิรา พิมพิศาล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
100 B6064143 นางสาววิภาภรณ์ แสงรัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 617220 VECTOR CONTROL
101 B6064150 นางสาวมัญชริน ไชยปราณี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
102 B6064167 นางสาวจุรารัตน์ ก้อนวัน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
103 B6064174 นางสาวจรรยพร นิลชา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 617220 VECTOR CONTROL
104 B6064181 นางสาวนงลักษณ์ พุทโธ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
105 B6064198 นางสาวจันทิมา ภูมิกระจ่าง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
106 B6064280 นางสาวอนงค์นาฎ โคตรสา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
107 B6064297 นางสาวอินทิรา มาคะรมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
108 B6064365 นางสาวอัญชณา เที่ยงธรรม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
109 B6064389 นางสาวอรทัย ไซรอดแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
110 B6064396 นางสาวกัญญาณัฐ ปล้องไม้ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 617220 VECTOR CONTROL
111 B6064402 นางสาวสุภาวดี สิงห์รักษาตระกูล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
112 B6064471 นางสาวประภัสสร ซอนทรัพย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
113 B6064495 นางสาวฐาปนีย์ สนตะคุ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
114 B6064525 นายเดชา โตยิ่ง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
115 B6064570 นางสาวนราทิพย์ วรชินา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
116 B6064594 นางสาวธีรนาฏ สุวรรณรัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
117 B6064655 นางสาวณัฏฐนรี ขึ้นภูเขียว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
118 B6064686 นางสาวณัฐฐินันท์ ราชสีห์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 617220 VECTOR CONTROL
119 B6064693 นางสาววิไลวรรณ พรอันแสง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 617220 VECTOR CONTROL
120 B6064716 นางสาวสุดารัตน์ ปรางค์นอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
121 B6064730 นางสาววิสุดา ปะสาวะโถ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 617220 VECTOR CONTROL
122 B6064754 นางสาวพินิตพิชา จินโจ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
123 B6064761 นางสาวกาญจนา บุญขาว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
124 B6064846 นางสาวสุดารัตน์ ชาณะพต ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
125 B6064853 นางสาวกรวีร์ มีชัย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
126 B6064884 นางสาวสุภาพร กอบเขตรกรรม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
127 B6064891 นางสาวกิติกาญจน์ กางรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 617220 VECTOR CONTROL
128 B6064938 นางสาวศศิธร ผลสมหวัง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
129 B6064952 นางสาวปณิธิ สาชิต ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
130 B6065096 นางสาวกานต์รวี นาคขาว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
131 B6065256 นางสาวศิริพร ไหมทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
132 B6065317 นางสาวอริษา ชัยโย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
133 B6065331 นางสาวภาวิดา อุ่นรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
134 B6065522 นางสาววรัทยา ทรงสุข ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
135 B6065621 นางสาวจันทรรัตน์ เหมือนตา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 617220 VECTOR CONTROL
136 B6065669 นางสาวซัยนับ เจ๊ะอุบง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617220 VECTOR CONTROL
137 B6128753 นางสาวธันย์ชนก นวลพลกรัง B.N.S. 1 1 617220 VECTOR CONTROL
138 B6129156 นายวุฒิชัย ราชสีมา B.N.S. 1 1 617220 VECTOR CONTROL
139 B6129767 นางสาวรินลณี วงศ์ศรีทา B.N.S. 1 1 617220 VECTOR CONTROL
140 B6129828 นางสาวสุพาภรณ์ ชะโนรับ B.N.S. 1 1 617220 VECTOR CONTROL