ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5961405 นางสาวนันทพร บุดดา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
2 B5961467 นางสาวบุษกร ห้าพุทรา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
3 B5961511 นางสาวศุภิสรา จวงจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 3 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
4 B5961559 นางสาวศุภลักษณ์ คำใส OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 3 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
5 B5961627 นางสาวศรัญญา บุญทศ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
6 B5961641 นางสาวรัชรีย์ ทองภู OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 3 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
7 B5961801 นายนัฐวุฒิ อุดานนท์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
8 B5961863 นางสาวศิริวรรณ ภัทรกูล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 3 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
9 B5961887 นางสาวนิศารัตน์ เต็งผักแว่น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
10 B5961979 นางสาวปริมวดี ชมภูศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
11 B5962037 นางสาวอธิชา ชูมล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
12 B5962044 นางสาวปริยาพร ครองตาเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
13 B5962082 นางสาวฉัตรธิดา จันมะณีย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
14 B5962167 นางสาวไปรมาศ สันทาลุนัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 3 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
15 B5962204 นางสาวณัฐชนิดา ภิญโญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
16 B5962235 นางสาวภัทรลดา จักรชัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
17 B5962259 นางสาวเจนจิรา สังขมาน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
18 B5962303 นายอปินโย มาตราช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
19 B5962334 นางสาวอุษณีย์ ศรีรัตนสุคนธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 3 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
20 B5962389 นายภาณุพงศ์ น้อยบุดดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
21 B5962501 นางสาวพรวิไล ผลพูน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
22 B5962518 นางสาววิชุดา ฝาชัยภูมิ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
23 B5962877 นางสาวเจนิตา งานสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 3 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
24 B5962907 นางสาวดุสิตา ศิริรักษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
25 B5962921 นางสาวภาวิตา สิทธิโสภณกำจร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
26 B5963003 นายธันวา บำรุงศิลป์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 3 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
27 B5963041 นางสาวอรวรรณ ล้ำเลิศ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
28 B5963072 นายธนดล ไตรวุฒิปัญญาวงศ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
29 B5963089 นางสาวธีรตา สุวะขา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
30 B5963133 นางสาวนันทนัช จิตจำนงค์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
31 B5963393 นางสาวพัชรินทร์ เลาะสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
32 B5963416 นางสาวสุวิภาดา เดชา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 3 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
33 B5963430 นายอธิชา นาคะพงษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
34 B5963515 นายชานนท์ บุญชื่น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
35 B5963577 นางสาวจุรีภรณ์ ขอหมั่นกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 3 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
36 B5963614 นางสาวรสิตา จันทสา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 3 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
37 B5963713 นางสาวจิรดา คล่องขยัน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
38 B5963836 นางสาวชัญญา พริกไทยวรรณ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
39 B5963874 นางสาวนันทิยา ฤทธิ์แขก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
40 B5963898 นางสาวศิริลักษณ์ วิฑูรย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
41 B5961399 นางสาวกัญญารัตน์ ศักดิ์กำปัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 1 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
42 B5961429 นางสาวลัดดาวัลย์ ครสิงห์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
43 B5961450 นางสาวเบญจมาภรณ์ จงกลนิธารณ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
44 B5961474 นางสาวรัชฏา อยู่ปูน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
45 B5961702 นางสาวพัณณิตา กมลกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 3 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
46 B5961849 นางสาวอริสรา ลัดจะโป๊ะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
47 B5962006 นางสาวหทัยรัตน์ จองทองหลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 3 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
48 B5962020 นางสาวปณิดา นารี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
49 B5962181 นางสาววริศรา งิ้วเรือง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
50 B5962242 นางสาวชลนิดา ดุงสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
51 B5962341 นางสาวกชพร นวลจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
52 B5962358 นางสาวสุดารัตน์ เศรษชัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
53 B5962471 นางสาวพรรณนิกร เป็นธุพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 3 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
54 B5962488 นางสาวจินตนา เดือนกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 3 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
55 B5962549 นางสาวอาภัสสรา ชาวเขาดิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
56 B5962594 นางสาวอนุลักษณ์ ปิ่นชู OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
57 B5962631 นางสาวสายไหม ทองทับพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
58 B5962785 นางสาวจิตติมา เพิ่มจัตุรัส OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
59 B5962808 นางสาวศิริรัตน์ มีใบลา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 3 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
60 B5962983 นางสาวณัฐริกา ผะกาทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
61 B5962990 นางสาวพิมพ์ใจ งอกโพธิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 3 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
62 B5963010 นางสาวพิชญ์ชญาวดี พุทธนิมิตสันติ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
63 B5963065 นางสาวชวาลา ตีตรา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
64 B5963140 นางสาววรินทร สาสุขวัฒน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
65 B5963171 นางสาวพิมพ์ชนิกา วิการะโพธิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
66 B5963201 นางสาวสุภาวนา มีชัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
67 B5963249 นายคชานนท์ คำเปล่า OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 3 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
68 B5963294 นางสาวพรนิภา ขุนณรงค์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
69 B5963317 นางสาวยลดา ภูมิรัตน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 3 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
70 B5963379 นางสาวนงลักษณ์ จิระอานนท์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
71 B5963447 นางสาวอารยพร มีชิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
72 B5963492 นางสาวภูวิศา มณีประพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 3 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
73 B5963560 นางสาวนัฐกานต์ มีชำนาญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
74 B5963621 นางสาวศุภิสรา สืบกระโทก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
75 B5963690 นางสาวกิตติพร บุญหาราช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
76 B5963737 นางสาวณัฐพิชญ์ รัตนโชติเรืองสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 3 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
77 B5963744 นางสาวพิมณภัทร์ แต้วงศ์เจริญใจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 3 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
78 B5963768 นางสาวกรชวัล เข็มทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
79 B5963799 นางสาวธัญรัตน์ เสาสิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
80 B5963904 นางสาวอุไรพร ห่วงกระโทก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
81 B5961481 นางสาวสุพรรณี ตอนโคกสูง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
82 B5961498 นางสาวอาทิตยา โจทะนัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 3 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
83 B5961597 นางสาวเพ็ญนภา ส่งศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 1 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
84 B5961603 นางสาวพรพรรณ ภูเขียว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
85 B5961610 นางสาวนภาพร ปานบุดดา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 3 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
86 B5961689 นางสาวลลิตา ชัยคำจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 3 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
87 B5961719 นางสาวพรชิตา พูลผล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
88 B5961726 นางสาวมาลัย โสขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 3 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
89 B5961733 นางสาวธัญญ์นิภา อุ่นทวง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 3 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
90 B5961788 นางสาวปริดาลัก ศิริจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
91 B5961795 นางสาววัชรินทร์ ฝองสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
92 B5961931 นางสาวสุภาวดี ธีรทองดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 3 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
93 B5961962 นางสาวนันทวัน ประดับศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 3 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
94 B5962051 นางสาวมีนา ชาญสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
95 B5962075 นางสาวกุลภัทร กำแพงใหญ่ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
96 B5962105 นางสาวชมพูเนกข์ นพคุณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 3 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
97 B5962136 นางสาววรรณวิษา ฝีกระโทก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
98 B5962143 นางสาวดวงกมล จันทร์แจ่มภพ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
99 B5962174 นางสาวอรสา กำจร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
100 B5962211 นางสาวปาริชาติ คอนพุดซา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
101 B5962273 นางสาวกมลชนก เพียโคตร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 1 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
102 B5962396 นางสาวนิตยา บุญสิทธิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 3 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
103 B5962433 นางสาวสุนันทา เขียวบุญแย้ม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
104 B5962709 นางสาววรัชยา เลิศธัญญาลักษณ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 3 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
105 B5962723 นางสาวบุษบา ตุ้มนอก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 3 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
106 B5962730 นางสาวนงค์ลักษณ์ จิตรซื่อ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
107 B5962815 นางสาวจิดาภา แซ่ลิ้ม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 3 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
108 B5962839 นายชัยนรินท์ พันธชัยโรจน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
109 B5962846 นางสาวณัชชา ทองวงษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
110 B5962860 นายนรินทร์ นิราชโศรก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 1 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
111 B5962914 นางสาวอำไพ โอ่งอินทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
112 B5963027 นายสุรเชษฐ์ ธงชัยตะนานนท์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 1 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
113 B5963485 นางสาวสุกัญญา เดชชู OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
114 B5963553 นางสาวศรัณยา ปลัดสิงห์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 3 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
115 B5963645 นางสาววรรณิสา กาวกระโทก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
116 B5963652 นางสาวนิภาพร เทพสีหา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
117 B5963683 นางสาวปัทมา คำมี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
118 B5963775 นายเกษมสันต์ มงกุฎเพชร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL