ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5902095 นางสาวสุทธิดา ลีดอกไม้ Agricultural and Food Engineering 1 0 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
2 B5902576 นายลัทธวัฒน์ เรืองประเสริฐ Agricultural and Food Engineering 1 0 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
3 B5908486 นายจีระศักดิ์ โสรส Agricultural and Food Engineering 1 0 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY