ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6137540 นางสาวพัชรวลี แก้วดวงตา PE 1 1 528318 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
2 B5901661 นายธีรพล ไชยขวัญ PE 2 1 528318 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
3 B5901845 นายภาสกร แบบพิมาย PE 2 1 528318 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
4 B5902484 นางสาวปิยากร ตราทอง PE 2 0 528318 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
5 B5907755 นางสาวปิยาภรณ์ ยันสังกัด PE 2 1 528318 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
6 B5908172 นายพัฒนวัฒน์ อุทก PE 2 1 528318 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
7 B5908462 นายยุทธชัย วรรณทอง PE 2 1 528318 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
8 B5908837 นายนฤเบศร์ เค้าอ้น PE 2 1 528318 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
9 B5908950 นางสาวกาญจนา ไปได้ PE 2 1 528318 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
10 B5909094 นางสาวชลธิชา โนวิรัมย์ PE 2 3 528318 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
11 B5909360 นางสาววราพร เอี่ยมงาม PE 2 3 528318 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
12 B5910526 นายธนดล ไทธานี PE 2 3 528318 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
13 B5910717 นายธันวา อบอุ่น PE 2 3 528318 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
14 B5911523 นางสาวศรุตา วงศ์ชู PE 2 1 528318 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
15 B5911660 นายธวัชชัย จวงตะขบ PE 2 1 528318 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
16 B5912667 นางสาวปริญญา ลือกลาง PE 2 1 528318 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
17 B5912940 นายรัฐพงศ์ ทองสกุล PE 2 3 528318 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
18 B5913398 นายปฏิภาณ ชื่นตา PE 2 1 528318 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
19 B5915194 นางสาววรรณวลี จันทา PE 2 1 528318 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
20 B5917082 นายสิทธิชัย ปุณริบูรณ์ PE 2 1 528318 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
21 B5918379 นางสาวอิศรากรณ์ อัคษร PE 2 1 528318 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
22 B5918386 นายพงศภัค อดุลย์ศักดิ์ PE 2 3 528318 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
23 B5918591 นายมนตรี ถิ่นก้อง PE 2 3 528318 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
24 B5918621 นางสาวกมลทิพย์ แก่นเพ็ชร PE 2 3 528318 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
25 B5918683 นางสาวชลพินธุ์ ตาอินบุตร PE 2 3 528318 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
26 B5922321 นางสาวศิรินญา โคตรทุมมี PE 2 3 528318 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
27 B5927739 นายอภิรัฐ จันทะศูนย์ PE 2 3 528318 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
28 B5927876 นางสาวรชา ห่อทอง PE 2 1 528318 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
29 B6000141 นางสาวจิตติมาพร วิเชียรพันธุ์ PE 2 1 528318 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
30 B6000158 นางสาวธัชณัน วันทาแท่น PE 2 1 528318 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
31 B6000592 นางสาวกัญชพร ฝางชัยภูมิ PE 2 1 528318 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
32 B6000608 นายศุภณัฐ บุญประเสริฐ PE 2 1 528318 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
33 B6001322 นางสาวอรวรรณ เก่าพิมาย PE 2 1 528318 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
34 B6004712 นางสาวบุศรินทร์ บุญเปล่ง PE 2 1 528318 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
35 B6007638 นางสาวชนนิกานต์ วิชาชัย PE 2 1 528318 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
36 B6012724 นางสาวดวงกมล ธูปขุนทด PE 2 1 528318 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
37 B6013066 นางสาวศิรินทิพย์ บุญภา PE 2 1 528318 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
38 B6014889 นายณิฏิพงศ์ บัณดิษฐ PE 2 1 528318 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
39 B6015640 นายสุธิชา ภักดีสุวรรณ PE 2 1 528318 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
40 B6016913 นางสาวเบญจภรณ์ สวัสดี PE 2 1 528318 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
41 B6016920 นายกัณพล อภัยไธสง PE 2 1 528318 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
42 B6016944 นางสาวสุภารัตน์ ไทยนาม PE 2 1 528318 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
43 B6017927 นางสาวฐิติมา กิ่งแก้ว PE 2 1 528318 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
44 B6018467 นางสาวเมวิวรรณ สีวะกุลลานนท์ PE 2 1 528318 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
45 B6024369 นางสาวอัศราพรรณ แวงดงบัง PE 2 1 528318 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
46 B6025847 นางสาววิวรรณรัตน์ พลรัตน์ PE 2 1 528318 POLYMER PROCESSING LABORATORY I